Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao của luật tố tụng hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ … Đọc tiếp

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐICAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – … Đọc tiếp