Thông tư 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi

BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Đọc tiếp