Thông tư 01-TTg/NC về việc các cơ quan, xí nghiệp nhà nước, đơn vị quân đội giúp đỡ thi hành những bản án về hôn nhân và gia đình xử người công nhân, viên chức, quân nhân phải cấp tiền nuôi dưỡng vợ, con

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 01-TTg/NC

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 1966

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI GIÚP ĐỠ THI HÀNH NHỮNG BẢN ÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH XỬ NGƯỜI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, QUÂN NHÂN PHẢI CẤP TIỀN NUÔI DƯỠNG VỢ, CON

Tòa án nhân dân tối cao cho biết có một số ít công nhân, viên chức, quân nhân chưa nghiêm chỉnh chấp hành những bản án về hôn nhân và gia đình quyết định họ phải cấp tiền nuôi dưỡng vợ con họ. Một số cơ quan, xí nghiệp, đơn vị quân đội có những công nhân, viên chức, quân nhân có liên quan, cũng chưa chú ý nhắc nhở họ thực hiện nghĩa vụ nói trên.

Để bảo hộ những quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, Thủ tướng Chính phủ lưu ý thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp và đơn vị quân đội về một số vấn đề như sau:

  1. Cần phổ biến cho công nhân, viên chức và quân nhân thấy rõ nghĩa vụ phải tuân thủ luật hôn nhân và gia đình, nghiêm chỉnh chấp hành những bản án đã có hiệu lực pháp luật. Cần giáo dục cho họ thấy rõ trách nhiệm nuôi dưỡng vợ con là một nghĩa vụ của công dân, đồng thời là một tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ, quân nhân cách mạng.
  2. Việc chấp hành các bản án về nuôi dưỡng vợ con là trách nhiệm của người công nhân, viên chức, quân nhân có liên quan; nhưng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng có trách nhiệm giúp đỡ để các bản án đó được thi hành thuận lợi, cụ thể là:
  3. a) Khi được Tòa án thông báo quyết định xử một công nhân, viên chức, quân nhân phục vụ trong cơ quan, đơn vị mình phải nuôi dưỡng vợ con thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần nhắc nhở, giáo dục và kiểm tra, đôn đốc để người đương sự tự giác chấp hành quyết định của Tòa án, gửi tiền nuôi dưỡng đúng kỳ hạn cho vợ con họ. Khi đương sự gặp khó khăn, cơ quan, đơn vị cần giúp đỡ ý kiến giải quyết. Ở những nơi có tổ chức công đoàn thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp với ban chấp hành công đoàn để làm những việc nói trên.
  4. b) Trường hợp đương sự không nghiêm chỉnh chấp hành án, mà Tòa án hỏi ý kiến cơ quan, đơn vị về việc khấu trừ một phần tiền lương của đương sự và yêu cầu cung cấp tài liệu về tiền lương và hoàn cảnh sinh hoạt của đương sự, thì cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng cung cấp tài liệu và góp ý với Tòa án, nhằm làm cho việc khấu trừ tiền lương được hợp lý, vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu về đời sống của đương sự phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người, vừa bảo đảm việc nuôi dưỡng thích đáng vợ, con họ. Khi góp ý với Tòa án về mức khấu trừ lương của công nhân, viên chức, quân nhân thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần tranh thủ bàn với ban chấp hành công đoàn cơ sở (đối với công nhân, viên chức) và tham khảo ý kiến của đương sự.

Khi Tòa án đã có quyết định khấu trừ lương của công nhân, viên chức, quân nhân, thì cơ quan, đơn vị nơi đương sự phục vụ sẽ thực hiện việc khấu trừ tiền lương và chuyển số tiền khấu trừ sang Tòa án để giao cho người được nuôi dưỡng.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


Nguyễn Duy Trinh

Tải văn bản: PDF