Quyết định 371-NV bãi bỏ thông tư số 10-NV ngày 27-7-1966 của bộ nội vụ hướng dẫn việc đăng ký kết hôn cho cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội, học sinh, sinh viên và đồng bào miền nam tập kết ra miền bắc

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 371-NV

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1967

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 10-NV NGÀY 27-7-1966 CỦA BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, BỘ ĐỘI, HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM TẬP KẾT RA MIỀN BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ điều 3 nghị định số 04-CP ngày 16-01-1961 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn Ủy ban hành chính các cấp thi hành bản điều lệ đăng ký hộ tịch (sinh, tử, kết hôn);
Chiếu đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao tại công văn số 128-TA ngày 09-3-1967 và của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại công văn số 954-KS ngày 08-5-1967,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ thông tư số 10-NV ngày 27-7-1966 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc đăng ký kết hôn cho cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội, học sinh, sinh viên và đồng bào miền Nam tập kết ra miền Bắc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày han hành.

Điều 2. Các ông Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


Ung Văn Khiêm

Tải văn bản: PDF