Công văn 677/TCT-CS của Tổng Cục thuế V/v thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
—–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: 677/TCT-CS
V/v thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

Kính gửi: Công ty Điện Gia Lai.

Trả lời công văn số 551/CTĐ-KTKH ngày 10/10/2007 của Công ty Điện Gia Lai về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 117 Luật Doanh nghiệp quy định:

“2. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

  1. a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

  1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị … được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên”.

Tại điểm 2.3.d Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ” không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, tức là không ký hợp đồng lao động với Công ty, không phụ trách công việc chuyên môn hoặc quản lý trong Công ty thì tiền thù lao trả cho các cá nhân này để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Điện Gia Lai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT tỉnh Gia Lai;
– Cục Tài chính doanh nghiệp;
– Vụ Pháp chế;
– Ban HT, PC, TTTĐ;
– Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Tải văn bản: PDF