Công văn 449/TC-CST của bộ tài chính về chính sách thuế môn bài đối với văn phòng đại diện

BỘ TÀI CHÍNH
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: 449/TC-CST
V/v: Chính sách thuế môn bài đối với Văn phòng đại diện

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2005

 Kính gửi:

Văn phòng đại diện Tổng công ty Cao su Việt Nam
(56 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 02/CV-VP2 ngày 11/01/2005 của Văn phòng đại diện Tổng công ty Cao su Việt Nam đề nghị giải thích việc áp dụng chính sách thuế môn bài đối với Văn phòng đại diện của Tổng công ty. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức thuế môn bài;

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó (không có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp). Theo đó, Văn phòng đại diện không có chức năng sản xuất, kinh doanh nên không phải nộp thuế môn bài.

Bộ Tài chính trả lời để Văn phòng đại diện Tổng công ty Cao su Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT, Cục Thuế TP Hà Nội;
– Lưu: VP, CST (CST3);

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

Tải văn bản: PDF