Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 19/2021/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ NGHỈ HƯU Ở TUỔI THẤP HƠN TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động.
 2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2022.
 2. Các quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thời gian người lao động làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
 2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện Thông tư này.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, BHXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Bá Hoan

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ NGHỈ HƯU Ở TUỔI THẤP HƠN TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương và Xã hội)

 1. TỈNH BẮC KẠN
1. Huyện Bạch ThôngXã Vũ Muộn.
2. Huyện Chợ ĐồnXã Bằng Phúc.
3. Huyện Na RìCác xã: Văn Lang, Đổng Xá, Dương Sơn, Kim Hỷ, Liêm Thủy, Lương Thượng, Văn Vũ, Xuân Dương.
4. Huyện Ngân SơnCác xã: Cốc Đán, Thượng Quan.
5. Huyện Pác NặmCác xã: An Thắng, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Xuân La.
 1. TỈNH BÌNH PHƯỚC
1. Huyện Bù ĐăngCác xã: Đak Nhau, Đường 10.
2. Huyện Bù Gia MậpCác xã: Bù Gia Mập, Đak Ơ.

III. TỈNH BÌNH THUẬN

1. Huyện Phú QuýĐảo Hòn Hải.
 1. TỈNH CAO BẰNG
1. Huyện Bảo LạcCác xã: Bảo Toàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đình Phùng, Hồng An, Hồng Trị, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Huy Giáp, Khánh Xuân, Kim Cúc, Phan Thanh, Sơn Lập, Sơn Lộ, Thượng Hà, Xuân Trường.
2. Huyện Bảo LâmThị trấn Pác Miầu.

Các xã: Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân, Nam Cao, Nam Quang, Quảng Lâm, Thạch Lâm, Thái Học, Thái Sơn, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang, Yên Thổ.

3. Huyện Hạ LangCác xã: Cô Ngân, Đức Quang, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Thị Hoa, Thống Nhất.
4. Huyện Hà QuảngCác xã: Cải Viên, Hồng Sỹ, Lũng Nặm, Nội Thôn, Mã Ba, Thượng Thôn, Tổng Cọt.
5. Huyện Nguyên BìnhCác xã: Hưng Đạo, Mai Long.
6. Huyện Quảng HòaCác xã: Bế Văn Đàn, Cách Linh, Đại Sơn, Mỹ Hưng.
7. Huyện Trùng KhánhCác xã: Cao Thăng, Đàm Thủy, Đình Phong, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Quang Hán, Phong Nặm, Tri Phương.
 1. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Huyện Hoàng SaToàn huyện.
 1. TỈNH ĐẮK LẮK
1. Huyện Buôn ĐônXã Krông Na.
2. Huyện Ea H’LeoCác xã: Ea Sol, Ea Hiao.
3. Huyện Ea SúpCác xã: Cư KBang, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Lốp, Ya Tờ Mốt.
4. Huyện Krông BôngCác xã: Cư Drăm, Cư Pui, Yang Mao.
5. Huyện Krông NăngXã Đliê Ya.
6. Huyện LắkXã Krông Nô.
 1. TỈNH ĐẮK NÔNG
1. Huyện Cư JútCác xã: Cư Knia, Đắk Drông, Đắk Wil, Ea Pô.
2. Huyện Đắk GlongCác xã: Đắk Ha, Đắk Plao, Đắk R’Măng, Đắk Som, Quảng Hoà, Quảng Khê, Quảng Sơn.
3. Huyện Đắk MilCác xã: Đắk Gằn, Đắk Lao, Đắk N’Drót, Đắk R’La, Đắk Sắk, Long Sơn, Thuận An.
4. Huyện Đắk R’ LấpCác xã: Đắk Ru, Đắk Sin, Hưng Bình, Nhân Đạo, Quảng Tín.
5. Huyện Đắk SongThị trấn Đức An.

Các xã: Đắk Hòa, Đắk Môl, Đắk N’ Drung, Nâm N’Jang, Nam Bình, Thuận Hà, Thuận Hạnh.

6. Huyện Krông NôCác xã: Buôn Choah, Đắk Drô, Đắk Nang, Đắk Sôr, Đức Xuyên, Nâm N’Đir, Nâm Nung, Nam Xuân, Quảng Phú, Tân Thành.
7. Huyện Tuy ĐứcCác xã: Đắk Buk So, Đắk Ngo, Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Trực, Đắk R’Tih.

VII. TỈNH ĐIÊN BIÊN

1. Huyện Điện BiênCác xã: Hẹ Muông, Mường Lói, Mường Nhà, Na Tông, Na Ư, Núa Ngam, Pa Thơm, Phu Luông.
2. Huyện Điện Biên ĐôngThị trấn: Điện Biên Đông.

Các xã: Chiềng Sơ, Háng Lìa, Keo Lôm, Luân Giói, Mưo72ng Luân, Na Son, Nong U, Phì Nhừ, Phi2nh Giàng, Pú Hồng, Pú Nhi, Tìa Dinh, Xa Dung.

3. Huyện Mường ChàCác xã: Hừa Ngài, Huổi Mí, Ma Thì Hồ, Nậm Nèn, Pa Ham.
4. Huyện Mường NhéCác xã: Chung Chải, Huổi Lếch, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Nậm Vì, Pá Mì, Quảng Lâm, Sen Thượng, Sín Thầu.
5. Huyện Nậm PồCác xã: Chà Cang, Chà Nưa, Chà Tở, Nà Bủng, Na Cô Sa, Nà Hỳ, Nà Khoa, Nậm Chua, Nậm Khăn, Nậm Nhừ, Nậm Tin, Pa Tần, Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Vàng Đán.
6. Huyện Tủa ChùaThị trấn Tủa Chùa.

Các xã: Huổi Só, Lao Xả Phình, Mường Báng, Mường Đun, Sín Chải, Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Trung Thu, Tủa Thàng, Xá Nhè.

7. Huyện Tuần GiáoCác xã: Mường Khong, Nà Sáy, Phình Sáng, Pú Xi, Rạng Đông, Ta Ma, Tênh Phông.

VIII. TỈNH GIA LAI

1. Huyện Chư PrôngCác xã: Ia Mơr, Ia Púch.
2. Huyện Đức CơCác xã: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan.
3. Huyện Ia GraiCác xã: Ia Chía, Ia O.
4. Huyện K BangCác xã: Đăk Rong, Kon Pne.
5. Huyện Kông ChroCác xã: Đăk Kơ Ning, Sơ Ró.
 1. TỈNH HÀ GIANG
1. Huyện Đồng VănThị trấn Phố Bảng; Thị trấn Đồng Văn.

Các xã: Hố Quáng Phìn, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lũng Táo, Lũng Thầu, Má Lé, Phố Cáo, Phố Là, Sà Phìn, Sảng Tủng, Sính Lúng, Sủng Là, Sủng Trái, Tả Lủng, Tả Phìn, Thài Phìn Tủng, Vần Chải.

2. Huyện Hoàng Su PhìThị trấn Vinh Quang.

Các xã: Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Nậm Tỵ, Nàng Đôn, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Choóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tụ Nhân, Túng Sán.

3. Huyện Mèo VạcThị trấn Mèo Vạc.

Các xã: Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Khâu Vai, Lũng Chinh, Lũng Pù, Nậm Ban, Niêm Sơn, Niêm Tòng, Pả Vi, Pải Lủng, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Sủng Trà, Tả Lủng, Tát Ngà, Thượng Phùng, Xín Cái.

4. Huyện Quản BạThị trấn Tam Sơn.

Các xã: Cán Tỷ, Cao Mã Pờ, Đông Hà, Lùng Tám, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tả Ván, Thái An, Thanh Vân, Tùng Vài, Bát Đại Sơn.

5. Huyện Vị XuyênCác xã: Lao Chải, Minh Tân, Thanh Đức, Thanh Thủy, Xín Chải.
6. Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài.

Các xã: Bản Díu, Bản Ngò, Chế Là, Chí Cà, Cốc Rế, Khuôn Lùng, Nà Chì, Nấm Dẩn, Nàn Ma, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ, Quảng Nguyên, Tả Nhìu, Thèn Phàng, Thu Tà, Trung Thịnh, Xín Mần.

7. Huyện Yên MinhThị trấn Yên Minh.

Các xã: Bạch Đích, Đông Minh, Du Già, Du Tiến, Đường Thượng, Hữu Vinh, Lao Và Chải, Lũng Hồ, Mâu Duệ, Mậu Long, Na Khê, Ngam La, Ngọc Long, Phú Lũng, Sủng Thài, Sủng Tráng, Thắng Mố.

 1. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1. Huyện Bạch Long VỹToàn huyện.
 1. TỈNH KHÁNH HÒA
1. Huyện Trường SaToàn huyện.

XII. TỈNH KIÊN GIANG

1. Huyện Phú QuốcXã Thổ Châu.

XIII. TỈNH KON TUM

1. Huyện Đắk GleiCác xã: Đắk Plô, Đắk Man, Đắk Nhoong, Đắk Pék, Đắk Choong, Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Long, Đắk Kroong, Đắk Môn.
2. Huyện Đắk HàCác xã: Đăk Long, Đắk Pxi.
3. Huyện Đắk TôCác xã: Đắk Rơ Nga, Văn Lem.
4. Huyện Ia H’DraiCác xã: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi.
5. Huyện Kon PlôngThị trấn Măng Đen.

Các xã: Hiếu, Đắk Nên, Đắk Ring, Đắk Tăng, Măng Bút, Măng Cành, Ngọc Tem, Pờ Ê.

6. Huyện Kon RẫyCác xã: Đắk Kôi, Đắk Pne, Đắk Tơ Lung.
7. Huyện Ngọc HồiCác xã: Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú, Pờ Y, Sa Loong.
8. Huyện Sa ThầyCác xã: Hơ Moong, Mô Rai, Rơ Kơi, Sa Sơn, Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr.
9. Huyện Tu Mơ RôngCác xã: Đắk Sao, Đắk Hà, Đắk Na, Đắk Rơ Ông, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi.

XIV. TỈNH LAI CHÂU

1. Huyện Mường TèThị trấn Mường Tè.

Các xã: Bum Nưa, Bum Tở, Ka Lăng, Kan Hồ, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Khao, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Tá Bạ, Tà Tổng, Thu Lũm, Vàng San.

2. Huyện Nậm NhùnThị trấn Nậm Nhùn.

Các xã: Hua Bum, Lê Lợi, Mương Mô, Nậm Ban, Nậm Chà, Nậm Hàng, Nậm Manh, Nậm Pì, Pú Đao, Trung Chải.

3. Huyện Phong ThổCác xã: Bản Lang, Dào San, Hoang Thèn, Huổi Luông, Lả Nhì Thàng, Ma Ly Pho, Mồ Sì San, Mù Sang, Nậm Xe, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tông Qua Lìn, Vàng Ma Chải.
4. Huyện Sìn HồThị trấn Sìn Hồ.

Các xã: Căn Co, Chăn Nưa, Hồng Thu, Làng Mô, Lùng Thàng, Ma Quai, Nậm Cha, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Noong Hẻo, Pa Khóa, Pa Tần, Phăng Sô Lin, Phìn Hồ, Pu Sam Cáp, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo, Tả Phìn, Tủa Sín Chải.

5. Huyện Tam ĐườngCác xã: Bản Giang, Hồ Thầu, Khun Há, Nùng Nàng, Tả Lèng.
6. Huyện Tân UyênCác xã: Hố Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Tà Mít.
7. Huyện Than UyênCác xã: Khoen On, Pha Mu, Tà Gia.
 1. TỈNH LÂM ĐỒNG
1. Huyện Cát TiênCác xã: Đồng Nai Thượng, Phước Cát 2, Tiên Hoàng.
2. Huyện Đạ TẻhCác xã: An Nhơn, Đạ Lây, Hương Lâm, Mỹ Đức, Quảng Trị, Quốc Oai.
3. Huyện Đam RôngCác xã: Đạ K’Nàng, Đạ Long, Đạ Rsal, Đạ Tông, Đạ M’Rông, Liêng S’Rônh, Phi Liêng, Rô Men.
4. Huyện Đức TrọngCác xã: Đà Loan, Đa Quyn, Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng.
5. Huyện Lạc DươngCác xã: Đạ Chais, Đạ Nhim, Đưng K’Nớ.

XVI. TỈNH LẠNG SƠN

1. Huyện Cao LộcCác xã: Cao Lâu, Công Sơn, Mẫu Sơn, Thanh Lòa, Xuất Lễ.
2. Huyện Đình LậpCác xã: Bắc Xa.
3. Huyện Lộc BìnhCác xã: Mẫu Sơn, Tam Gia, Tĩnh Bắc.
4. Huyện Tràng ĐịnhCác xã: Đào Viên, Đoàn Kết, Khánh Long, Tân Minh, Vĩnh Tiến.

XVII. TỈNH LÀO CAI

1. Huyện Bắc HàCác xã: Bản Cái, Bản Liền, Bản Phố, Cốc Ly, Hoàng Thu Phố, Lùng Cải, Lùng Phình, Nậm Đét, Nậm Khánh, Nậm Lúc, Nậm Mòn, Tả Củ Tỷ, Tả Van Chư, Thải Giàng Phố.
2. Huyện Bảo YênXã Tân Tiến.
3. Huyện Bát XátCác xã: A Lù, A Mú Sung, Bản Xèo, Dền Sáng, Dền Thàng, Mường Hum, Nậm Chạc, Nậm Pung, Pa Cheo, Phìn Ngan, Sàng Ma Sáo, Tòng Sành, Trung Lèng Hồ, Y Tý.
4. Huyện Mường KhươngCác xã: Bản Lầu, Bản Sen, Cao Sơn, Dìn Chin, La Pan Tẩn, Lùng Khấu Nhin, Lùng Vai, Nậm Chảy, Nấm Lư, Pha Long, Tả Gia Khâu, Tả Ngài Chồ, Tả Thàng, Thanh Bình, Tung Chung Phố.
5. Thị xã SaPaCác xã: Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phin, Tả Van.
6. Huyện Si Ma CaiThị trấn Si Ma Cai.

Các xã: Bản Mế, Cán Cấu, Lùng Thẩn, Nàn Sán, Nàn Sín, Quan Hồ Thẩn, Sán Chải, Sín Chéng, Thào Chư Phìn.

7. Huyện Văn BànCác xã: Nậm Xây, Nậm Xé.

XVIII. TỈNH NGHỆ AN

1. Huyện Kỳ SơnCác xã: Bắc Lý, Bảo Nam, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Keng Đu, Mường Ải, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Na Ngoi, Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn.
2. Huyện Quế PhongCác xã: Căm Muộn, Châu Thôn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ.
3. Huyện Tương DươngCác xã: Hữu Khuông, Mai Sơn, Nga My, Nhôn Mai, Tam Hợp, Tam Quang, Xiêng My.

XIX. TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Huyện Bố trạchXã Thượng Trạch.
2. Huyện Lệ ThủyLàng Ho – Vít Thù Lù (thuộc xã Kim Thủy)
3. Huyện Minh HóaCác xã: Dân Hóa, Hoá Phúc, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Trọng Hóa.
4. Huyện Quảng NinhXã Trường Sơn.
5. Huyện Tuyên HóaXã Lâm Hóa.
 1. TỈNH QUẢNG NAM
1. Huyện Bắc Trà MyCác xã: Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka.
2. Huyện Nam GiangCác xã: Chà Vàl, Chơ Chun, Đắc Pre, Đắc Pring, Đắc Tôi, La Dêê, La êê, Zuôich, Tà Pơơ.
3. Huyện Nam Trà MyCác xã: Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Mai, Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh.
4. Huyện Phước SơnCác xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành.
5. Huyện Tây GiangCác xã: A Nông, A Tiêng, A Xan, Bha Lêê, Ch’ơm, Ga Ri, Lăng, Tr’Hy

XXI. TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Huyện Lý SơnToàn huyện.

XXII. TỈNH QUẢNG NINH

1. Huyện Bình LiêuCác xã: Đồng Văn, Hoành Mô.
2. Huyện Cô TôThị trấn Cô Tô.

Các xã: Đông Tiến, Thanh Lân.

3. Huyện Hải HàCác xã: Quảng Đức, Quảng Sơn.
4. Trạm đèn đảo Thanh Niên (Hòn Sói đen) 

XXIII. TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Huyện Đa KrôngCác xã: A Ngo, A Vao, Ba Nang, Tà Long.
2. Huyện Hướng HóaCác xã: A Dơi, Lìa, Ba Tầng, Húc, Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Lộc, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt, Thanh, Thuận, Xy.
3. Huyện Đảo Cồn Cỏ 

XXIV. TỈNH SƠN LA

1. Huyện Bắc YênCác xã: Chim Vàn, Chiềng Sại, Hang Chú, Háng Đồng, Hồng Ngài, Hua Nhàn, Làng Chếu, Mường Khoa, Pắc Ngà, Phiêng Côn, Song Pe, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng.
2. Huyện Mường LaCác xã: Chiềng Ân, Chiềng Công, Chiềng Lao, Chiềng Muôn, Hua Trai, Nậm Giôn, Ngọc Chiến.
3. Huyện Phù YênCác xã: Kim Bon, Sập Xa, Suối Bau, Suối Tọ.
4. Huyện Quỳnh NhaiCác xã: Cà Nàng, Chiềng Khay, Nặm Ét.
5. Huyện Sông MãCác xã: Bó Sinh, Chiềng En, Chiềng Phung, Đứa Mòn, Mường Cai, Mưo72ng Sai, Pú Pẩu.
6. Huyện Sốp CộpCác xã: Dồm Cang, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Bánh, Sam Kha.
7. Huyện Thuận ChâuCác xã: Co Mạ, Co Tòng, Long Hẹ, Mường Bám, Pá Lông.

XXV. TỈNH THANH HÓA

1. Huyện Mường LátCác xã: Mường Chanh, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý.

XXVI. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Huyện A LướiThị trấn A Lưới.

Các xã: A Ngo, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Thủy, Hồng Vân, Hương Phong, Lâm Đớt, Quảng Nhâm, Phú Vinh, Sơn Thủy, Trung Sơn.

XXVII. TỈNH YÊN BÁI

1. Huyện Mù Cang ChảiThị trấn Mù Cang Chải.

Các xã: Cao Phạ, Chế Cu Nha, Chế Tạo, DẾ Xu Phình, Hồ Bốn, Khao Mang, Kim Nọi, La Pán Tẩn, Lao Chải, Mồ Dề, Nậm Có, Nậm Khắt, Púng Luông.

2. Huyện Trạm TấuThị trẤn Trạm Tấu.

Các xã: Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, Làng Nhì, Pá Hu, Pá Lau, Phình Hồ, Tà Si Láng, Trạm Tấu, Túc Đán, Xà Hồ.

XXVIII. CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ HÀNH CHÍNH KHÁC

1. Nhà giàn DK1 

Tải văn bản: PDF