Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quan hệ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên,

Điều 1.

 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên (sau đây gọi tắt là lao động chưa thành niên).
 2. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động).

Điều 2.

 1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các công việc và nơi làm việc, lao động chưa thành niên đang làm; không được bố trí lao động chưa thành niên làm các công việc hoặc nơi làm việc theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
 3. a) Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này;
 4. b) Tăng cường thanh tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng lao động chưa thành niên;
 5. c) Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Thông tư này cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Điều 3.

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2013.
 2. Bãi bỏ Thông tư Liên bộ số 09/TT-LB ngày 13 tháng 04 năm 1995 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Y tế về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công Thông tin điện tử Chính phủ;
– Website Bộ LĐTBXH;
– Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH;
– Lưu: VT, Cục ATLĐ (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh

DANH MỤC

CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 1. DANH MỤC NƠI LÀM VIỆC

Ngoài nơi làm việc được quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 165 Bộ luật lao động năm 2012, cấm sử dụng lao động chưa thành niên tại các nơi làm việc, chỗ làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 163 và điểm đ khoản 2 Điều 165 như sau:

 1. Tiếp xúc với các yếu tố vệ sinh môi trường lao động không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi amiăng;
 2. Tiếp xúc với các loại chất, tia phóng xạ; bức xạ bởi tia X và các tia có hại khác không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo qui định của pháp luật hiện hành;
 3. Tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm;
 4. Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom;
 5. Trên giá cao hay dây treo cao hơn 3 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc trên 300.
 6. DANH MỤC CÔNG VIỆC

Ngoài nơi làm việc được quy định tại khoản 4 Điều 163 và điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 165 Bộ luật lao động năm 2012, cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm các công việc theo quy định tại khoản 1 Điều 163 và điểm g khoản 2 Điều 165 như sau:

STTTên công việcĐặc điểm về điều kiện lao động của công việc
1Trực tiếp nấu rót và vận chuyển kim loại lỏng, tháo dỡ khuôn đúc làm sạch sản phẩm đúc ở các lò:

– Lò điện hồ quang (không phân biệt dung tích).

– Lò bằng luyện thép.

– Lò chuyển luyện thép.

– Lò cao.

– Lò quay bilo luyện gang.

Công việc nặng nhọc, trực tiếp chịu tác động của nhiệt độ cao, mức ồn, rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
2Cán kim loại nóng.Công việc nặng nhọc, trực tiếp chịu tác động của nhiệt độ cao, mức ồn, rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
3Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì thiếc, thủy ngân, kẽm, bạc).Thường xuyên chịu tác động của ồn, bụi và hơi, khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
4Đốt và ra lò luyện cốc.Ảnh hưởng của nóng, bụi, ồn và CO, CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép.
5Đốt lò đầu máy hơi nước.Ảnh hưởng của nóng, bụi, ồn, hơi khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
6Vận hành nồi hơi.Công việc rất nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao.
7Vận hành hệ thống điều chế và nạp axetylen, oxy, hydro, clo và các khí hóa lỏng.Công việc rất nguy hiểm, tiếp xúc với khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
8Vận hành hệ thống lạnh (làm nước đá, đông lạnh).Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, làm việc trong môi trường lạnh.
9Vận hành máy gia công kim loại bằng các máy rèn, dập, ép, cắt sử dụng hơi nước, khí nén hoặc bằng điện.Công việc nặng nhọc, rất nóng ảnh hưởng của bức xạ nhiệt, nồng độ CO, CO2, SO2 và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
10Lắp đặt, sửa chữa, lau chùi khuôn máy rèn, dập, ép, cắt kim loại (không phân biệt máy hơi nước, khí nén, điện hoặc cơ).Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
11Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 5m so với mặt sàn công tác.Công việc nặng nhọc, cheo leo, nguy hiểm, tư thế lao động khó khăn.
12Thu gom bã thải sản xuất cồn công nghiệp.Công việc nặng nhọc, ồn, bụi, khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
13Cán, kéo, dập sản phẩm chì, mạ chì.Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng và hơi chì.
14Đúc đồng, cô đúc nhôm.Công việc nặng nhọc, trực tiếp chịu tác động của nhiệt độ cao, mức ồn, rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
15Vận hành máy hồ vải sợi.Đứng và đi lại trên 7 km/8h làm việc; chịu tác động của bụi bông và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
16Nhuộm, hấp vải sợi.Công việc tiếp xúc với hóa chất độc, môi trường làm việc độ ẩm, nóng.
17Thủ kho, phụ kho kho hóa chất, thuốc nhuộm.Công việc tiếp xúc với hóa chất độc, môi trường làm việc độ ẩm, nóng.
18Đào lò trong khai khoáng.Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, thiếu dưỡng khí.
19Các công việc trong hầm lò hoặc ở hố sâu hơn 5m.Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, thiếu dưỡng khí.
20Khai thác đá, đập đá thủ công, cậy bẩy đá trên núi.Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm.
21Trực tiếp đưa vật liệu vào máy nghiền đá và làm việc với máy nghiền đá.Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
22Tuyển quặng chì.Chịu tác động bụi chì và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
23Sử dụng các loại máy cầm tay chạy bằng hơi ép có sức ép từ 4 atmotphe trở lên (như máy khoan, máy búa và các máy tương tự gây những chấn động không bình thường cho thân thể người).Chịu tác động của ồn, rung và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
24Đãi, tuyển vàng, quặng, đá đỏ.Công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
25Trực tiếp đào gốc cây có đường kính lớn hơn 40cm bằng phương pháp thủ công.Công việc rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó.
26Cưa xẻ gỗ thủ công 2 người kéo bằng phương pháp thủ công (chỉ cấm đối với nữ chưa thành niên).Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
27Đốn hạ những cây có đường kính từ 35cm trở lên, cưa cắt cành, tỉa cành trên cao bằng phương pháp thủ công.Công việc nặng nhọc, nơi làm việc cheo leo, nguy hiểm.
28Vận xuất gỗ lớn, xeo bắn, bốc xếp gỗ có đường kính từ 35cm trở lên bằng thủ công, bằng máng gỗ, bằng cầu trượt gỗ.Làm việc ngoài trời ở các địa hình đồi, núi dốc (từ 100 – 150), công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
29Mò vớt gỗ chìm, cánh kéo gỗ trong âu, triền đưa gỗ lên bờ.Làm việc ngoài trời trên sông, suối, công việc thủ công, nặng nhọc, rất nguy hiểm.
30Xuôi bè mảng trên sông có nhiều ghềnh thác.Làm việc ngoài trời trên sông, suối, công việc thủ công, nặng nhọc, rất nguy hiểm.
31Lái máy kéo nông nghiệp.Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của ồn, rung và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
32Các công việc khai thác tổ yến tự nhiên; khai thác phân dơi.Thường xuyên làm việc ngoài đảo xa, công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm.
33Xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa và máy cưa vòng.Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, chịu tác động của tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
34Vận hành các máy bào trong nghề gỗ.Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, chịu tác động của tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
35Trực tiếp nuôi thú dữ hoặc động vật có nọc độc.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
36Sơ chế tre, nứa, mây, cói.Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng hơi khí độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
37Đốt lò nung gạch chịu lửa, lò vôi, tôi vôi bằng phương pháp thủ công.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao.
38Chế biến chượp, mắm tôm, mắm kem, nước mắm, thủy, hải sản khô.Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao.
39Chế biến cà phê nhân xuất khẩu.Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng nhiệt độ cao.
40Công việc phải làm một mình trên đường sắt, trong hầm núi, trong các công trình ngầm, hoặc ở nơi tầm nhìn của người công nhân không vượt quá 400m, hoặc nơi giao thông rất khó khăn.Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
41Công việc di chuyển, nối hoặc tách toa xe trong xưởng máy, trên đường sắt.Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
42Điều khiển các phương tiện giao thông vận tải có động cơ có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng của bụi, rung và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
43Điều khiển cầu trục, cần trục, cổng trục, palăng điện (Trừ palăng xích kéo tay không thuộc diện phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động).Làm việc trên cao, ảnh hưởng của rung, ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
44Móc buộc tải trọng cho cầu trục, cần trục, cổng trục, palăng điện.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
45Lái máy thi công (như máy xúc, máy gạt ủi, máy san, gạt, khoan, đóng cọc, xe bánh xích).Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
46Vận hành tàu hút bùn.Làm việc trong môi trường ô nhiễm nặng, chịu tác động của tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
47Khảo sát đường sông.Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, thường xuyên lưu động, chịu tác động của bụi vượt tiêu chuẩn cho phép
48Đổ bê tông dưới nước.Làm việc trên sông nước, công việc rất nặng nhọc, tiếp xúc với ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.
49Thợ lặn.Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của áp suất cao.
50Các công việc trên tàu đi biển.Thường xuyên làm việc trên biển, chịu áp lực của sóng biển, tiếng ồn cao và rung vượt tiêu chuẩn cho phép.
51Làm việc trên máy bay.Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu ảnh hưởng tiếng ồn cao, rung vượt tiêu chuẩn cho phép và thường xuyên chịu tác động do thay đổi nhiệt độ, áp suất.
52Kỹ thuật viên giao thông đường hàng không và điện tử an toàn hàng không.Công việc căng thẳng thần kinh tâm lý.
53Công việc gác tàu, trông tàu trong âu, triền đá.Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh, tâm lý.
54Lắp đặt giàn khoan.Làm việc ngoài trời, công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung hóa chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép và thường xuyên chịu tác động của sóng, gió.
55Làm việc ở giàn khoan trên biển.Làm việc ngoài trời, công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung hóa chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép và thường xuyên chịu tác động của sóng, gió.
56Khoan thăm dò giếng dầu và khí.Luôn phải lưu động tại vùng rừng núi, hải đảo thiếu nước ngọt, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp ồn rung vượt tiêu chuẩn cho phép, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc bẩn thỉu.
57Khoan thăm dò, khoan nổ mìn, bắn mìn.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, bụi và khí NO2 vượt tiêu chuẩn cho phép.
58Làm việc ở lò lên men thuốc lá, lò sấy điếu thuốc lá.Chịu tác động của bụi, ồn, nicotin vượt tiêu chuẩn cho phép.
59Cán ép tấm da lớn, cứng.Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với nóng.
60Tráng paraphin trong bể rượu.Làm việc trong hầm kín, nóng, thiếu oxy, nồng độ hơi cồn cao. Tư thế lao động rất gò bó, công việc thủ công.
61Lưu hóa, hình thành, bốc dỡ sản phẩm cao su cỡ lớn như: thùng, két nhiên liệu, lốp ô tô.Thường xuyên tiếp xúc với nóng ồn bụi và hóa chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép.
62Công việc tiếp xúc với xăng, dầu trong hang, hầm: giao nhận, bảo quản, vận hành máy bơm và đo xăng, dầu.Làm việc trong hầm tối, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc vượt tiêu chuẩn cho phép; có thể nguy hiểm khi lấy mẫu tại hiện trường.
63Đốt lò sinh khí nấu thủy tinh, thỏi thủy tinh bằng miệng.Chịu tác động của nóng và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
64Châm lửa cho máy đốt dầu tiêu thụ từ 400 l/giờ.Công việc nặng nhọc, nóng và tiếp xúc với dầu.
65Các công việc đóng vỏ tàu (tàu gỗ, tàu sắt) phải mang vác, gá đặt vật gia công nặng từ 20 kg trở lên.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
66Chế tạo, sử dụng, vận chuyển các sản phẩm nguy hiểm: chất nổ, chất dễ cháy, chất ô xy hóa, khí đốt, thuốc súng, đạn dược, pháo có nguy cơ gây nổ, cháy.Công việc rất nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ, căng thẳng thần kinh.
67Vận hành lò đốt rác và xử lý nước thải.Công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm nặng vượt tiêu chuẩn cho phép.
68Nấu, tẩy rửa bột giấy bằng clo.Công việc tiếp xúc với Clo, nhiệt độ cao.
69Lắp đặt sửa chữa đường dây điện trong cống ngầm hoặc trên cột ngoài trời, đường dây điện cao thế, lắp dựng cột điện cao thế.Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của điện từ trường, ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép và nguy hiểm.
70Lắp đặt, sửa chữa cáp ngầm, cáp treo của đường dây điện thông tin.Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của điện từ trường, ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép.
71Vận hành, trực các trạm điện hạ áp, trung áp và cao áp.Công việc phức tạp, đi lại nhiều (trên 7km/8h làm việc), ảnh hưởng của ồn, nồng độ bụi rất cao vượt tiêu chuẩn cho phép.
72Kiểm tra, sửa chữa và xử lý các mạch điện có điện thế 700 V trong trường hợp dòng điện một chiều; > 220V trong trường hợp dòng điện xoay chiều và các vật duy trì mạch điện ấy.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó.
73Công việc ở đài phát thanh, phát sóng tần số rađiô như đài phát thanh, phát hình và trạm rađa, trạm vệ tinh viễn thông… bị ảnh hưởng bởi điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Công việc phức tạp, đi lại nhiều, ảnh hưởng của điện từ trường, ồn, nồng độ bụi rất cao vượt tiêu chuẩn cho phép.
74Sửa chữa lò, thùng, tháp kín, đường ống trong sản xuất hóa chất.Nơi làm việc chật hẹp, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nhiệt độ cao và hóa chất độc mạnh.
75Các công việc tiếp xúc dung môi hữu cơ như: ngâm tẩm tà vẹt, trải nhũ tương giấy ảnh, in hoa trên màng mỏng, in nhãn trên giấy láng mỏng, cán ép nhựa phenon, vận hành nồi đa tụ keo phenon.Điều kiện làm việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nóng, hóa chất độc mạnh, nguy hiểm.
76Trực tiếp tiếp xúc với hóa chất gây biến đổi gien:

– 5 Flioro- uracil;

– Benzen.

Điều kiện làm việc tiếp xúc với hóa chất gây biến đổi gien.
77Trực tiếp tiếp xúc với các hóa chất gây tác hại sinh sản lâu dài (như: gây thiểu năng tinh hoàn, thiểu năng buồng trứng):

– Estrogen;

– Axít cis-retinoic;

– Cacbaryl;

– Dibromuaclo propan(DBCP);

– Toluendiamin và dinitrotoluen;

– Polyclorin biphenyl (PCBs);

– Polybromua biphenyl (PBBs).

Điều kiện làm việc tiếp xúc với hóa chất gây tác hại sinh sản.
78Trực tiếp tiếp xúc (bao gồm: Sản xuất, đóng gói, pha chế, phun thuốc, khử trùng kho) với các hóa chất trừ sâu, trừ cỏ, diệt mối mọt, diệt chuột, trừ muỗi có chứa Clo hữu cơ và một số hóa chất có khả năng gây ung thư sau đây:

– 1,4 butanediol, dimetansunfonat;

– 4 aminnobiphenyl;

– Amiăng loại amosit, amiăng loại crysotil, amiăng loại crosidolit;

– Asen (hay thạch tín), canxi asenat;

– Dioxin;

– Diclorometyl-ete;

– Các loại muối cromat không tan;

– Nhựa than đá, phần bay hơi nhựa than đá;

– Xyclophotphamit;

– Dietylstilboestol;

– 2, Naphtylamin;

– N, N – di (Cloroetyl). 2. Naphtylamin;

– Thori dioxyt;

– Theosufan;

– Vinyl clorua, vinyl clorid;

– 4- amino, 10- metyl flolic axít;

– Thủy ngân, hợp chất metyl thủy ngân, metyl thủy ngân clorua;

– Nitơ pentoxyt;

– 2,3,7,8 tetracloro dibenzen furan;

– 2- alphaphenyl-beta axetyletyl;

– Axety salixylic axít;

– Asparagin;

– Benomyl;

– Boric axít;

– Cafein;

– Dimetyl sunfoxid;

– Direct blue-1;

– Focmamid;

– -Hydrocortison, Hydrocortission axetat;

– lod (kim loại);

– Chì, chì axetat, chì nitrat (tiếp xúc với xăng sơn, mực in có chứa chì, sản xuất ắc quy, hàn chì);

– Mercapto, purin;

– Kali bromua, kali iodua;

– Propyl- thio- uracil;

– Ribavirin;

– Natri asenat, natri asenit, natri iodua, natri salixylat;

– Tetrametyl thiuram disunfua;

– Trameinnolon axetonid;

– Triton WR-1339;

– Trypan blue;

– Valproic axít;

– Vincristin sunfat;

– Khí dụng Vinazol.

Chịu tác động của ồn, rung và hóa chất vượt tiêu chuẩn cho phép.
79Tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất sau đây:

– Oxyt cacbon (CO): như vận hành lò tạo khí than, thải xỉ;

– Các loại thuốc nhuộm có gốc anilin, xylizin, toluzin, auramin;

– Các hợp chất có gốc xianua (-CN-);

– Phốt pho và các hợp chất P2O5, P2S5, PCI3, H3P;

– Trinitro toluen (TNT);

– Mangan dioxyt (MnO2);

– Photgein (COCI2);

– Disunfua cacbon(CS2);

– Oxit nitơ và axít nitric;

– Anhydrit sunfuaric và axít sunfuaric;

– Đất đèn (CaC2) như vận hành lò đất đèn dang hở, thải xỉ

Trực tiếp làm việc tiếp xúc với hóa chất độc.
80Trực tiếp tiếp xúc với các hóa chất gây nghiện và các chế phẩm của nó như bào chế dược phẩm có thành phần moocfin, efedrin, sedusen.Chịu tác động của ồn, rung và hóa chất vượt tiêu chuẩn cho phép.
81Làm việc trong thùng chìm.Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thiếu dưỡng khí.
82Nạo vét cống ngầm, công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước bẩn hôi thối.Công việc thủ công, rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với các chất phế thải và hóa chất độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép.
83Sản xuất photpho vàng.Điều kiện làm việc tiếp xúc với hóa chất gây biến đổi gien.
84Công việc thiêu hủy hoặc sát sinh.Công việc rất nặng nhọc, độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý.
85Mổ tử thi, liệm mai táng người chết, bốc mồ mả.Công việc rất nặng nhọc, độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý.
86Công việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.Làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, căng thẳng thần kinh tâm lý.
87Nhặt hoặc phân loại rác thải, chất thải, các chất thải hoặc phế liệu.Làm việc trong môi trường độc hại, tiếp xúc với nhiều vi sinh vật có hại.
88Công việc tiếp xúc với hơi thuốc gây mê hàng ngày, làm việc ở khoa hồi sức cấp cứu, khoa chống nhiễm khuẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn ở khoa lây của các cơ sở y tế, các trung tâm truyền máu, các cơ sở sản xuất vắcxin phòng bệnh, tham gia dập tắt các ổ dịch, làm việc ở khu điều trị bằng sóng ngắn, siêu âm.Làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, căng thẳng thần kinh tâm lý.
89Công việc trên giàn giáo hoặc trên rầm xà cao hơn 3 m so với sàn thao tác và các công việc tương tự.Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm.
90Lắp dựng, tháo dỡ hoặc thay đổi giàn giáo (trừ trường hợp phụ việc làm trên mặt đất hoặc trên sàn nhà)Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm.
91Công việc phải mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng lao động chưa thành niên./.
Phân loạiCông việc thường xuyên (kg)Công việc không thường xuyên (kg)
NamNữNamNữ
Từ 15 tuổi (180 tháng) đến dưới 16 tuổi (192 tháng)≥ 15≥ 12≥ 10≥ 8
Từ 16 tuổi (192 tháng) đến dưới 18 tuổi (216 tháng)≥ 30≥ 25≥ 20≥ 15

 Tải văn bản: PDF