Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 67/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI, BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC, BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 16 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

 1. Điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 2. Cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.
 3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

 1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 3. Chủ đầu tư, nhà thầu theo quy định của pháp luật xây dựng đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”); doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp tái bảo hiểm”).
 5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Chủ xe cơ giới là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.
 2. Xe cơ giới hoạt động là xe cơ giới đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đỗ xe có sự điều khiển của chủ xe cơ giới hoặc người lái xe.
 3. Xe cơ giớitham gia giao thông là việc chủ xe cơ giới hoặc người lái xe điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ.
 4. Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.
 5. Người thứ ba
 6. a) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Người thứ ba là người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau: Người lái xe, người trên xe, hành khách trên chính chiếc xe đó; chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
 7. b) Đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng: Người thứ ba là bên bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác có nguyên nhân từ việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng trừ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người lao động thi công trên công trường.
 8. Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.
 9. Đưa vào sử dụng là việc đưa công trình, hạng mục công trình xây dựng vào vận hành, khai thác.
 10. Bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động.
 11. Người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động.
 12. Tai nạn lao động theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều 4. Nguyên tắc chung

 1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định pháp luật.
 2. 2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc theo điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này.
 3. Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc theo điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng phù hợp với quy định pháp luật. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm.

Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với quy định pháp luật.

 1. Trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đối với mỗi xe cơ giới, trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ phát sinh theo một hợp đồng bảo hiểm duy nhất.
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm bắt buộc trong các trường hợp sau:
 3. a) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

 1. b) Đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.

Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

 1. c) Đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

Bên mua bảo hiểm không đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 1. Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc:
 2. a) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Bên mua bảo hiểm được tính chi phí mua bảo hiểm bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ hoặc chi phí hoạt động kinh doanh (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác).
 3. b) Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng: Thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng và các quy định tại Nghị định này.
 4. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với các hợp đồng bảo hiểm cho các công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận thời hạn thanh toán phí bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm và không chậm hơn tiến độ thanh toán của hợp đồng xây dựng. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không được vượt quá thời hạn bảo hiểm.
 5. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
 6. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s hoặc Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baal” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác tại năm tài chính gần nhất so với thời điểm giao kết hợp đồng tái bảo hiểm.
 7. Các nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm không được quy định tại Nghị định này được thực hiện theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Mục 1. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM, MỨC PHÍ BẢO HIỂM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Điều 5. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, hành khách theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

 1. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.
 2. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:
 3. a) Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.
 4. b) Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Điều 7. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau:

 1. a) Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.
 2. b) Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.
 3. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 1. a) Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.
 2. b) Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
 3. c) Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
 4. d) Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

đ) Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

 1. e) Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 2. g) Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
 3. h) Thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.

Điều 8. Mức phí bảo hiểm

 1. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm. Mức tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 9. Thời hạn bảo hiểm

 1. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm, trừ các trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm sau đây:
 2. a) Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm.
 3. b) Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật.
 4. c) Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
 5. Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với các hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi được đưa về cùng thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 6. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Điều 10. Giấy chứng nhận bảo hiểm

 1. Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:
 3. a) Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới.
 4. b) Biển số xe và số khung, số máy.
 5. c) Loại xe, trọng tải, số chỗ, mục đích sử dụng đối với xe ô tô.
 6. d) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.

đ) Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với người thứ ba.

 1. e) Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn.
 2. g) Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.
 3. h) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 4. i) Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và định danh sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 5. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 11. Chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp xe cơ giới bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, hợp đồng bảo hiểm chấm dứt kể từ thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.

Điều 12. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

 1. Khi tai nạn xảy ra, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải có trách nhiệm:
 2. a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm vào đường dây nóng để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn.
 3. b) Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 4. c) Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 13 Nghị định này.
 5. d) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.
 6. Khi nhận được thông báo về tai nạn, trong vòng 1 giờ doanh nghiệp bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm các biện pháp bảo đảm an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thứ ba và các bên liên quan trong vòng 24 giờ tổ chức thực hiện việc giám định tổn thất xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm.
 7. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, cụ thể:
 8. a) Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong.

50% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

 1. b) Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

30% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên.

10% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp ước tính tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%.

Sau khi đã thực hiện tạm ứng bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm.

 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 2. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp người được bảo hiểm chết, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự).

 1. Mức bồi thường bảo hiểm:
 2. a) Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự), nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.

Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người thứ ba, mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng thuộc người thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

 1. b) Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản trong một vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường thiệt hại đối với tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông báo tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại khoản 4 Điều này hoặc sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.
 3. 8. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp chủ xe cơ giới tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.
 4. Trường hợp nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự được giao kết cho cùng một xe cơ giới, số tiền bồi thường chỉ được giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên. Doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 100% phí bảo hiểm đã đóng đối với các hợp đồng bảo hiểm còn lại.
 5. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế hoặc đại diện của người bị thiệt hại biết số tiền doanh nghiệp bảo hiểm đã trả đối với từng trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.
 6. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người bị thiệt hại biết số tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và thanh toán số tiền bồi thường quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.

Điều 13. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bao gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường.
 2. Tài liệu liên quan đến xe cơ giới, người lái xe (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính hoặc bản ảnh chụp):
 3. a) Giấy chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng từ nguồn gốc xe (trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký xe).
 4. b) Giấy phép lái xe.
 5. c) Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác của người lái xe.
 6. d) Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 7. Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính hoặc bản ảnh chụp). Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:
 8. a) Giấy chứng nhận thương tích.
 9. b) Hồ sơ bệnh án.
 10. c) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn.
 11. Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản:
 12. a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc bằng chứng chứng minh về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn gây ra (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập giấy tờ này).
 13. b) Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
 14. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với người thứ ba và hành khách hoặc trường hợp cần xác minh vụ tai nạn có nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người thứ ba, bao gồm: Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn.
 15. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
 16. Quyết định của Tòa án (nếu có).

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này.

Mục 2. CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Điều 14. Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và bảo đảm an toàn xã hội.
 2. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng góp, được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam và được sử dụng con dấu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
 3. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích theo quy định tại Nghị định này.

Điều 15. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 2. Thu từ lãi tiền gửi.
 3. Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.
 4. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 16. Đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối đa 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 2. Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới quyết định tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thực hiện thông báo cho các doanh nghiệp bảo hiểm và Bộ Tài chính.
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực hiện đóng góp vào tài khoản của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo thời hạn sau:
 4. a) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nộp 50% tổng số tiền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
 5. b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm: Nộp số tiền còn lại quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 17. Nội dung và tỷ lệ chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng cho các mục đích sau:
 2. a) Chi hỗ trợ nhân đạo:

Trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, không thuộc phạm vi bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của người bị thiệt hại) với mức hỗ trợ cụ thể như sau: 30% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên; 10% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%.

Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện tạm ứng bồi thường quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định này, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Mức chi không vượt quá 30% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới các năm trước (nếu có). Trường hợp trong năm Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã chi hết số tiền được chi hỗ trợ nhân đạo thì các hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo chưa được giải quyết sẽ được chuyển sang chi hỗ trợ nhân đạo của năm kế tiếp.

 1. b) Hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ: Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới các năm trước (nếu có).
 2. c) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 17% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới các năm trước (nếu có).
 3. d) Chi hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm.

đ) Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ: Mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm.

 1. e) Chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm.
 2. g) Chi cho hoạt động của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN: Mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm.
 3. h) Chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm chi lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) và chi khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; chi phụ cấp trách nhiệm cho bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và nhân viên kiêm nhiệm của Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; chi phí thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, chi dịch vụ ngân hàng và bưu điện; chi thuê kiểm toán; chi công tác phí và tổ chức các cuộc họp của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 8% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm.
 4. i) Trường hợp có quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai hoặc công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có thể sử dụng số dư Quỹ bảo hiểm xe cơ giới các năm trước cho các nội dung chi quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 1 Điều này; tổng mức chi không vượt quá tỷ lệ quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 1 Điều này tương ứng với mức đóng góp tối đa 1% vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 5. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ưu tiên thực hiện các nội dung chi hỗ trợ nhân đạo, chi công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ và chi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo phù hợp với mục tiêu thành lập Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 18. Quản trị, điều hành hoạt động của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Cơ cấu tổ chức quản trị, điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là cơ quan giúp việc cho bộ máy quản trị, điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, được đặt tại cơ quan thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
 2. Báo cáo quyết toán năm của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (đã được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận) phải được gửi Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm trước ngày 31 tháng 3 của năm kế tiếp và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam toàn bộ nội dung báo cáo quyết toán năm của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.

Điều 19. Cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm:
 2. a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới: Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
 3. b) Thành viên:

Đại diện Bộ Tài chính.

Đại diện Bộ Công an.

Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc của ít nhất 3 doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có thị phần lớn nhất về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 1. Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm:
 2. a) Trưởng Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới: Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
 3. b) Thành viên: Đại diện của ít nhất 3 doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có thị phần lớn nhất về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 4. Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm:
 5. a) Ít nhất 3 thành viên là đại diện của 3 doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 6. b) Trưởng Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bổ nhiệm trong số các thành viên của Ban kiểm soát.
 7. c) Các doanh nghiệp bảo hiểm có thành viên tham gia Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới phải độc lập với các doanh nghiệp bảo hiểm có thành viên tham gia Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để bảo đảm đánh giá, phát hiện kịp thời các rủi ro có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả, nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, bộ máy Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:
 2. a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý, điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 3. b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 4. c) Ban hành các quy định cụ thể về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; phê duyệt dự toán và quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 5. d) Quyết định tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thực hiện thông báo cho các doanh nghiệp bảo hiểm và Bộ Tài chính.

đ) Giám sát, quản lý, quản trị, vận hành, khai thác, phát triển và duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 1. e) Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách quản lý, phân quyền, quản trị, cập nhật dữ liệu, khai thác, sử dụng và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 2. g) Phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổng hợp kiến nghị nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; thực hiện điều chỉnh, hoàn thiện cấu hình hệ thống và triển khai các dự án kết nối, nâng cấp cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 3. h) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc cập nhật thông tin, dữ liệu định kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm; tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp bảo hiểm và giải quyết theo quy định.
 4. i) Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 5. k) Ban hành quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường.
 6. l) Ra Quyết định thành lập Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 7. m) Báo cáo Bộ Tài chính dự toán, quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã được phê duyệt.
 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:
 9. a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 10. b) Chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đúng kế hoạch được Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới phê duyệt, theo đúng quy định tại Nghị định này, không được sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới vào các hoạt động khác ngoài mục đích của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 11. c) Có trách nhiệm đôn đốc hoặc thu hồi đối với các doanh nghiệp bảo hiểm không đóng góp đúng thời hạn, đúng số tiền theo tỷ lệ quy định.
 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:
 13. a) Giám sát hoạt động của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này.
 14. b) Tổng hợp đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới về tình hình tài chính của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng quý, năm.
 15. c) Thực hiện kiểm tra đối với việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo yêu cầu của Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 21. Công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Công tác lập dự toán:
 2. a) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới lập dự toán thu, chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm các nội dung sau:

Tình hình thu, chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm hiện tại.

Kế hoạch thu, chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm kế tiếp.

 1. b) Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới báo cáo dự toán thu, chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới phê duyệt. Dự toán thu, chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới phải được thông báo cho Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm ngay sau khi phê duyệt.
 2. c) Các kế hoạch chi theo dự toán chi trong năm, trừ các nội dung chi tại điểm e, điểm g, điểm h khoản 1 Điều 17 Nghị định này, đến ngày 31 tháng 12 hàng năm chưa thực hiện hoặc chưa chi hết được tiếp tục thực hiện vào năm sau.
 3. d) Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có thể điều chỉnh dự toán thu chi đã được thông qua đầu năm và thông báo cho Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm.
 4. Kế toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:

Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới phải:

 1. a) Tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng quy định của Luật Kế toán, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 2. b) Chấp hành các quy định về chứng từ kế toán; hạch toán kế toán toàn bộ các khoản thu, chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 3. c) Mở sổ kế toán ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 4. d) Định kỳ hàng quý có trách nhiệm lập báo cáo thu, chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới phê duyệt và thông báo cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và gửi qua hệ thống thư điện tử.

Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng đầu tiên kỳ báo cáo đến ngày 30 hoặc 31 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

 1. Quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:

Hàng năm, Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, có xác nhận của kiểm toán độc lập để báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới phê duyệt.

Điều 22. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 1. Trình tự thực hiện đề nghị thành lập Hội đồng quản lý, thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:
 2. a) Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (trường hợp thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới), Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (trường hợp thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới) lựa chọn phương thức giải quyết thủ tục với Bộ Tài chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính.
 3. b) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.
 4. Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm các tài liệu sau:
 5. a) 1 bản chính văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này.
 6. b) 1 bản sao Nghị quyết của Ban chấp hành khối Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thông qua đề nghị thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 7. Hồ sơ đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới bao gồm các tài liệu sau:
 8. a) 1 bản chính văn bản đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này.
 9. b) 1 bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thông qua đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm về thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Mục 1. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM, MỨC PHÍ BẢO HIỂM, SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU

Điều 23. Đối tượng bảo hiểm

 1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:
 2. a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
 3. b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
 4. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 24. Số tiền bảo hiểm tối thiểu

 1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:
 3. a) Đối với các tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 4. b) Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Điều 25. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 1. Phạm vi bảo hiểm:

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

 1. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy (trừ cơ sở hạt nhân): Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:
 2. a) Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.
 3. b) Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
 4. c) Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 5. d) Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

đ) Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

 1. e) Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 2. g) Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 3. h) Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.
 4. i) Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
 5. k) Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.
 6. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Điều 26. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

 1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II và khoản 1 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

 1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân):

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

 1. Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này.

Điều 27. Giấy chứng nhận bảo hiểm

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:
 2. a) Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
 3. b) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.
 4. c) Tên cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.
 5. d) Địa điểm của đối tượng bảo hiểm.

đ) Tài sản được bảo hiểm.

 1. e) Số tiền bảo hiểm.
 2. g) Mức khấu trừ bảo hiểm.
 3. h) Thời hạn bảo hiểm.
 4. i) Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm.
 5. k) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 6. l) Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và định danh sản phẩm bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 7. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 28. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

 1. Khi xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 2. Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm) trừ đi mức giảm trừ bảo hiểm quy định tại khoản 3 Điều này.
 3. Giảm trừ tối đa 20% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Điều 29. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
 4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
 5. Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
 6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 4 Điều này.

Mục 2. MỨC THU, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 30. Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

 1. 1. Mức thu từ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính là 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề.
 2. Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm nộp số tiền quy định tại khoản 1 Điều này vào Tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương theo thời hạn sau:
 3. a) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nộp 50% tổng số tiền quy định tại khoản 1 Điều này.
 4. b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm: Nộp số tiền còn lại quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 31. Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 1. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải bảo đảm minh bạch, đúng mục đích theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.
 2. Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy được sử dụng như sau:
 3. a) Chi hỗ trợ mua sắm trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Tối đa không quá 65% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. Việc mua sắm trang thiết bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 4. b) Chi hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Tối đa không quá 15% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. Nội dung và mức chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 5. c) Chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong các hoạt động điều tra nguyên nhân vụ cháy; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ: Tối đa không quá 15% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.
 6. d) Chi hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy: Tối đa không quá 5% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. Trong đó:

Chi khen thưởng thường xuyên: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chi khen thưởng đột xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng cháy, chữa cháy: Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ thành tích của các tổ chức, cá nhân, nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quyết định những trường hợp cụ thể được khen thưởng và mức khen thưởng đột xuất.

 1. Hàng năm, cùng thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Công an lập dự toán thu từ phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, tổng hợp chung vào dự toán của Bộ Công an, gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn để tổng hợp, theo dõi.
 2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành. Bộ Công an có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với nguồn kinh phí thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho các đơn vị trực thuộc; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm vào nguồn kinh phí khác được để lại, gửi Bộ Tài chính cùng với thời điểm nộp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước để tổng hợp, theo dõi.
 3. Số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy cuối năm chưa sử dụng hết cho từng nội dung quy định tại khoản 2 Điều này được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật. Sau 5 năm, trường hợp kinh phí thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không sử dụng hết, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, báo cáo Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ trích nộp cho phù hợp.

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mục 1. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM, MỨC PHÍ BẢO HIỂM, SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU ĐỐI VỚI BẢO HIỂM BẮT BUỘC CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG

Điều 32. Đối tượng bảo hiểm

Chủ đầu tư có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

 1. Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 2. Công trình đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao hoặc có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và thuộc danh mục dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.
 3. Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Điều 33. Số tiền bảo hiểm tối thiểu

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Điều 34. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 1. a) Tổn thất phát sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch, nổi loạn, hành động ác ý nhân danh hoặc có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng, trưng thu hay phá hủy hoặc bị gây thiệt hại theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. b) Tổn thất phát sinh do hành động khủng bố.
 3. c) Tổn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ.
 4. d) Tổn thất hoặc thiệt hại của bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm có tên trong danh sách cấm vận.

đ) Tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến dịch bệnh theo công bố của cơ quan có thẩm quyền.

 1. e) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm.
 2. g) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 3. h) Tổn thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng hoặc tổn thất do hậu quả của ngừng công việc thi công xây dựng (dù là ngừng một phần hoặc toàn bộ công việc thi công).
 4. i) Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
 5. k) Tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng từ cấp II trở lên.
 6. l) Tổn thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa.
 7. m) Tổn thất do hiện tượng mục rữa và diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định này).
 8. n) Tổn thất do hiện tượng kết tạo vẩy cứng như han gỉ, đóng cặn hoặc các hiện tượng tương tự khác (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Nghị định này).
 9. o) Chi phí sửa chữa, thay thế, chỉnh sửa khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc lỗi tay nghề. Loại trừ này chỉ áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục bị ảnh hưởng trực tiếp, không áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục khác là hậu quả gián tiếp do khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc lỗi tay nghề mà thi công đúng.
 10. p) Tổn thất hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê.

Điều 35. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

 1. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong các trường hợp sau:
 2. a) Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về việc hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư có quyết định về việc tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật. Thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm được xác định căn cứ vào thời điểm tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

 1. b) Các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.
 2. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
 3. a) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm (nếu có). Trường hợp bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ phí bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải đóng bổ sung đủ phí bảo hiểm tương ứng với thời gian đã được bảo hiểm tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
 4. b) Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng thực hiện như sau:

 1. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định này: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Thời hạn bảo hiểm đối với những bộ phận, hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các bộ phận, hạng mục đó được bàn giao hoặc được đưa vào sử dụng.
 2. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Nghị định này: Thời hạn bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm, tính từ ngày bắt đầu thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho tới khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần chạy thử có tải đầu tiên, tùy theo thời điểm nào đến trước, nhưng không quá 28 ngày kể từ ngày bắt đầu chạy thử. Thời hạn bảo hiểm đối với các thiết bị đã qua sử dụng lắp đặt vào công trình sẽ chấm dứt kể từ thời điểm các thiết bị đó bắt đầu được chạy thử.

Điều 37. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

 1. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng được quy định cụ thể như sau:
 2. a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
 3. b) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ 50% trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
 4. c) Đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên quy định tại điểm a, điểm b khoản này: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc khoản 1 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này).
 5. d) Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này:

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này.

 1. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này:

Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

 1. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và quy định tại khoản 2 Điều này, tỷ lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tổng thời gian xây dựng công trình theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và các yếu tố rủi ro khác.

Điều 38. Trách nhiệm mua bảo hiểm

Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm cho công trình hoặc cho từng hạng mục của công trình trong thời gian xây dựng. Các trường hợp cụ thể như sau:

 1. Trường hợp mua bảo hiểm cho công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
 2. Trường hợp mua bảo hiểm theo từng hạng mục công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm của từng hạng mục công trình không thấp hơn giá trị đầy đủ của hạng mục công trình đó khi hoàn thành và tổng số tiền bảo hiểm của các hạng mục công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

Điều 39. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

 1. Khi xảy ra tổn thất đối với công trình trong thời gian xây dựng, bên mua bảo hiểm phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:
 2. a) Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất đối với công trình xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. b) Sau khi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể tiến hành sửa chữa hoặc thay thế các hư hỏng nhỏ có giá trị không vượt quá mức khấu trừ tương ứng quy định tại Nghị định này.

Trong các trường hợp khác, trước khi thực hiện sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục bị tổn thất, bên mua bảo hiểm phải được doanh nghiệp bảo hiểm giám định tổn thất. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không tiến hành giám định tổn thất trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tổn thất công trình xây dựng, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có quyền tiến hành việc sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục bị tổn thất. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả chi phí sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục bị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm với điều kiện bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải tiến hành sửa chữa hoặc thay thế kịp thời.

 1. c) Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của doanh nghiệp bảo hiểm giám định các bộ phận đó.
 2. d) Thông báo ngay cho cơ quan Công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

đ) Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

 1. e) Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này.
 2. Khi xảy ra tổn thất đối với công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:
 3. a) Thực hiện giám định tổn thất theo quy định của pháp luật và lập biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Nghị định này.
 4. b) Hướng dẫn, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường.
 5. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường bảo hiểm các khoản thiệt hại vật chất mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và khi các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm.
 6. Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Các trường hợp cụ thể như sau:
 7. a) Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được thì phải sửa chữa, số tiền bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi (trường hợp bên mua bảo hiểm thu hồi tài sản bị tổn thất) và mức khấu trừ bảo hiểm.
 8. b) Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, số tiền bồi thường bảo hiểm là giá trị thị trường của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm thu hồi tài sản bị tổn thất, số tiền bồi thường bảo hiểm là giá trị thực tế của hạng mục đó tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm và giá trị thu hồi tài sản bị tổn thất.
 9. Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm chịu nếu như việc sửa chữa đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa theo phương án sửa chữa cuối cùng của hạng mục bị tổn thất.
 10. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung, nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

Điều 40. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:
 4. a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố công trình xây dựng (bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng hoặc bằng chứng chứng minh tổn thất của công trình xây dựng.
 5. b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc bằng chứng chứng minh về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại.
 6. Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hoặc để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
 7. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.
 8. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 5 Điều này.

Mục 2. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM, MỨC PHÍ BẢO HIỂM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM ĐỐI VỚI BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 41. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với người thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Điều 42. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng.

Điều 43. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của người thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 1. a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h và điểm i khoản 2 Điều 34 Nghị định này.
 2. b) Tổn thất phát sinh do nhà thầu tư vấn cố ý lựa chọn phương pháp thi công, tính toán, đo đạc, thiết kế, sử dụng vật liệu chưa được thử nghiệm.
 3. c) Chi phí thiết kế lại hoặc sửa bản vẽ, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật hoặc danh mục tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.
 4. d) Tổn thất phát sinh do nấm mốc.

đ) Tổn thất do việc tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng dẫn đến gây ô nhiễm, nhiễm bẩn đối với môi trường và người thứ ba.

 1. e) Tổn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào có chứa chất amiăng.
 2. g) Tổn thất phát sinh từ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 3. h) Tổn thất phát sinh do nhà thầu tư vấn cố ý không tuân thủ quy định pháp luật xây dựng về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng vật liệu xây dựng gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, môi trường.

Điều 44. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.

Điều 45. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

 1. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được quy định cụ thể như sau:
 2. a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

 1. b) Đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị hợp đồng tư vấn trên 80 tỷ đồng hoặc các công trình không áp dụng mức phí bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Trường hợp thời gian thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận về phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, quy định tăng hoặc giảm phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và tương ứng với thời gian thực hiện công việc tư vấn kéo dài.

Điều 46. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của người thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
 2. a) Tổn thất của người thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành động sơ suất, bất cẩn của người được bảo hiểm là hậu quả của việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bảo hiểm.
 3. b) Yêu cầu đòi bồi thường của người thứ ba lần đầu tiên được đưa ra (từ một sự kiện bảo hiểm) đối với người được bảo hiểm và được bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm cả các chi phí phải trả cho luật sư do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc do người được bảo hiểm chỉ định (có sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm), các khoản lệ phí, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý, bào chữa liên quan đến sự kiện bảo hiểm nhưng không bao gồm tiền lương trả cho người lao động hoặc người quản lý ký kết hợp đồng lao động với người được bảo hiểm.
 4. c) Các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 5. Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm đối với tất cả các yêu cầu đòi bồi thường trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
 6. Khi có yêu cầu đòi bồi thường của người thứ ba, bên mua bảo hiểm phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:
 7. a) Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đòi bồi thường của người thứ ba phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 8. b) Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.
 9. c) Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Nghị định này.
 10. Khi có yêu cầu đòi bồi thường của người thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:
 11. a) Giám định tổn thất theo quy định pháp luật và lập biên bản giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất.
 12. b) Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường.
 13. c) Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của người thứ ba thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều 47. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Văn bản yêu cầu bồi thường của người thứ ba đối với người được bảo hiểm.
 4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm cung cấp. Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:
 5. a) Giấy chứng nhận thương tích.
 6. b) Giấy ra viện.
 7. c) Giấy chứng nhận phẫu thuật.
 8. d) Hồ sơ bệnh án.

đ) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y.

 1. e) Hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ về chi phí y tế.
 2. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:
 3. a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố công trình xây dựng (bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng hoặc bằng chứng chứng minh tổn thất của công trình xây dựng.
 4. b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc bằng chứng chứng minh về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại.
 5. c) Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hoặc để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
 6. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.
 7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 6 Điều này.

Mục 3. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM, MỨC PHÍ BẢO HIỂM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG

Điều 48. Đối tượng bảo hiểm

 1. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.
 2. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ.

Điều 49. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 1. a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h và điểm i khoản 2 Điều 34 Nghị định này.
 2. b) Tổn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào có chứa chất amiăng.
 3. c) Tổn thất phát sinh do mâu thuẫn của chính người lao động với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc thi công trên công trường.
 4. d) Tổn thất phát sinh do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân.

đ) Tổn thất phát sinh do người lao động sử dụng chất gây nghiện, ma túy trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp thuốc được kê để điều trị theo chỉ định của bác sĩ được cấp phép).

 1. e) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (trừ trường hợp người lao động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ).

Điều 50. Thời hạn bảo hiểm

 1. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.
 2. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.

Điều 51. Mức phí bảo hiểm

 1. Mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

 1. Trường hợp có sự thay đổi về số lượng lao động, thay đổi công việc của người lao động thực hiện theo hướng dẫn sau:
 2. a) Trước ngày 15 của tháng kế tiếp tháng có sự thay đổi, nhà thầu thi công xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm việc thay đổi nêu trên kèm theo danh sách người lao động phát sinh tăng hoặc giảm (đối với trường hợp thay đổi về số lượng lao động), danh sách công việc của người lao động thay đổi (đối với trường hợp thay đổi công việc của người lao động).
 3. b) Trường hợp phát sinh tăng số lượng lao động, thay đổi công việc của người lao động làm tăng rủi ro được bảo hiểm, nhà thầu thi công xây dựng phải nộp phần phí bảo hiểm tăng thêm trước ngày 15 của tháng kế tiếp tháng thông báo.
 4. c) Trường hợp phát sinh giảm số lượng lao động, thay đổi công việc của người lao động làm giảm rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho nhà thầu thi công xây dựng phần phí bảo hiểm giảm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã thanh toán thừa trước ngày 15 của tháng kế tiếp tháng thông báo với điều kiện đến thời điểm đó hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh khiếu nại hoặc đã phát sinh khiếu nại nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm.
 5. d) Nếu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo theo quy định tại điểm a khoản này và thanh toán phí bảo hiểm theo quy định tại điểm b khoản này, hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu lực đối với danh sách người lao động phát sinh tăng hoặc chấm dứt hiệu lực đối với danh sách người lao động phát sinh giảm; hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu lực đối với công việc được thay đổi của người lao động kể từ ngày phát sinh sự thay đổi thực tế theo đề nghị của người được bảo hiểm.

Điều 52. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

 1. Khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường, bên mua bảo hiểm phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:
 2. a) Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. b) Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
 4. c) Thực hiện, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Nghị định này.
 5. Khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường, doanh nghiệp bảo hiểm hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường; xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.
 6. Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền theo thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động (trong trường hợp người lao động đã chết), bao gồm các khoản chi trả sau:
 7. a) Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị được tính căn cứ vào mức tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng không vượt quá 6 tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm.
 8. b) Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý.
 9. c) Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.
 10. d) Trường hợp người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả 100 triệu đồng cho một người trong một vụ.

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản này không vượt quá 100 triệu đồng cho một người trong một vụ đối với trường hợp tham gia giới hạn trách nhiệm bảo hiểm 100 triệu đồng.

 1. Trường hợp tai nạn lao động xảy ra hoặc bệnh nghề nghiệp phát sinh gây thương tật cho người lao động và thương tật này bị làm trầm trọng thêm bởi các thương tật hoặc bệnh tật trước đó, doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho phần bị làm trầm trọng thêm đó.

Điều 53. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm:
 3. a) Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng lao động ký giữa người được bảo hiểm và người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảng chấm công.
 4. b) Các văn bản yêu cầu bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động (nếu có).
 5. Tài liệu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính):
 6. a) Biên bản điều tra tai nạn lao động do cơ quan có thẩm quyền lập theo quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông và được xác định là tai nạn lao động thì phải có biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông do các cơ quan có thẩm quyền lập theo quy định của pháp luật.
 7. b) Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau: Giấy chứng nhận thương tích; Giấy ra viện; Giấy chứng nhận phẫu thuật; Hồ sơ bệnh án; Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y.
 8. c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên (nếu có).
 9. d) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của các cơ sở y tế chứng minh việc điều trị thương tật do tai nạn lao động của người lao động.
 10. Tài liệu chứng minh người lao động bị thương tật, chết do bệnh nghề nghiệp:
 11. a) Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập, trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động phải có bản trích sao (nếu có).
 12. b) Giấy ra viện (trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp) hoặc phiếu hội chẩn mắc bệnh nghề nghiệp; Hồ sơ bệnh án; Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử (trong trường hợp người lao động chết).
 13. c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên (nếu có).
 14. d) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của các cơ sở y tế chứng minh việc điều trị thương tật do bệnh nghề nghiệp của người lao động.
 15. Tài liệu chứng minh các khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng đã thực hiện bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
 16. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Mục 4. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM, MỨC PHÍ BẢO HIỂM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM ĐỐI VỚI BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

Điều 54. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người thứ ba trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 55. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba như sau:

 1. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.
 2. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:
 3. a) Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
 4. b) Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Điều 56. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba đối với những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 1. a) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h và điểm i khoản 2 Điều 34 Nghị định này.
 2. b) Tổn thất phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn. Loại trừ này không áp dụng đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn do rủi ro bất ngờ, không lường trước được.
 3. c) Thiệt hại do chấn động hoặc do bộ phận chịu lực và địa chất công trình bị dịch chuyển hay suy yếu hoặc thương tật hay thiệt hại đối với người hoặc tài sản do bất kỳ tổn thất nào nêu trên gây ra (trừ khi được thỏa thuận bằng điều khoản sửa đổi bổ sung).
 4. d) Thiệt hại là hậu quả của tai nạn gây ra bởi xe cơ giới hay các phương tiện tàu thuyền, xà lan hay máy bay đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với người thứ ba.

đ) Trách nhiệm là hậu quả của các thương tật hay ốm đau gây ra cho người lao động của chủ đầu tư hoặc nhà thầu có liên quan đến công trình được bảo hiểm.

 1. e) Tổn thất xảy ra đối với tài sản thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của chủ đầu tư hoặc nhà thầu hay của người lao động hoặc công nhân của một trong những người trên.
 2. g) Tổn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào có chứa chất amiăng.

Điều 57. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối người thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 58. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

 1. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba được quy định cụ thể như sau:
 2. a) Mức phí bảo hiểm được tính bằng 5% mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với công trình xây dựng tương ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 37 Nghị định này. Mức khấu trừ bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) bằng 5% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có), hoặc 20 triệu đồng, tùy theo số nào lớn hơn. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

 1. b) Đối với công trình xây dựng không được quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 37 Nghị định này: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này.
 2. Trường hợp thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) được tính căn cứ vào phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều này, tỷ lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tổng thời gian xây dựng công trình theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và các yếu tố rủi ro khác.

Điều 59. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

 1. Khi người thứ ba bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả cho bên mua bảo hiểm theo mức bồi thường sau:
 2. a) Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự) nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.
 3. b) Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản trong một vụ tổn thất được xác định theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
 4. c) Chi phí pháp lý có liên quan (nếu có).

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại khoản này không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Điều 55 Nghị định này.

 1. Khi có yêu cầu đòi bồi thường của người thứ ba, bên mua bảo hiểm phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:
 2. a) Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đòi bồi thường của người thứ ba phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. b) Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.
 4. c) Thực hiện, phối hợp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Nghị định này.
 5. Khi có yêu cầu đòi bồi thường của người thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:
 6. a) Giám định tổn thất theo quy định pháp luật và lập biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại theo quy định tại khoản 6 Điều 60 Nghị định này.
 7. b) Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường.
 8. c) Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của người thứ ba thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều 60. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba bao gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Văn bản yêu cầu bồi thường của người thứ ba đối với người được bảo hiểm.
 4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người thứ ba (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc chứng thực của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp. Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:
 5. a) Giấy chứng nhận thương tích.
 6. b) Giấy ra viện.
 7. c) Giấy chứng nhận phẫu thuật.
 8. d) Hồ sơ bệnh án.

đ) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y.

 1. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:
 2. a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố công trình xây dựng (bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có xác nhận của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng hoặc bằng chứng chứng minh tổn thất của công trình xây dựng.
 3. b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.
 4. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.
 5. Quyết định của Tòa án (nếu có).
 6. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 6 Điều này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 61. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

 1. Tổ chức tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.
 2. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 3. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc.
 4. Xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm.
 5. Bộ Tài chính ban hành Quyết định thành lập, bổ nhiệm các thành viên của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Điều 62. Trách nhiệm của Bộ Công an

 1. Phối hợp với Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.
 3. Công bố danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ các cơ sở liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.
 4. Ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E tại Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.
 5. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định này, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra.
 6. Thực hiện việc chia sẻ và cung cấp thông tin do ngành Công an quản lý vào cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phục vụ công tác quản lý bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định pháp luật về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
 7. Quyết định những trường hợp được khen thưởng và mức khen thưởng đột xuất quy định tại điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định này.

Điều 63. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

 1. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm hành chính đối với bên mua bảo hiểm vi phạm bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

 1. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 2. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 65. Trách nhiệm của Bộ Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trung ương và địa phương cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án, Giấy chứng nhận thương tích, Giấy báo tử hoặc các văn bản xác nhận liên quan đến việc cấp cứu, chữa trị các nạn nhân bị tai nạn giao thông đường bộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ bồi thường, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.

Điều 66. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trung ương và địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm bắt buộc.

Điều 67. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 1. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc.
 2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nghị định này.
 3. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về thực hiện bảo hiểm bắt buộc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.
 4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam dành thời lượng phát sóng nhất định để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm bắt buộc.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 68. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền tổ chức thực hiện bảo hiểm bắt buộc.
 2. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm bắt buộc.
 3. Phối hợp với Bộ Công an trong việc chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát khác có liên quan trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý các chủ xe cơ giới không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 69. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

 1. Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.
 2. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng cửa khẩu đường bộ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quá cảnh.

Điều 70. Trách nhiệm của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

 1. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 2. Phối hợp với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền, giáo dục; đề phòng, hạn chế tổn thất; chi hỗ trợ nhân đạo theo quy định tại Nghị định này.

Điều 71. Trách nhiệm của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN

 1. Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN là cơ quan thường trực giúp các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.
 2. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Điều 72. Trách nhiệm của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 1. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 2. Chỉ đạo, hướng dẫn các hiệp hội cơ sở cấp tỉnh và khu vực phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 73. Trách nhiệm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

 1. Báo cáo Bộ Tài chính về tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này.
 2. Tổ chức tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc.
 3. Công khai thông tin về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 74. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

Điều 75. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

 1. Không khuyến mại, chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 2. Lập và gửi các báo cáo sau:
 3. a) Báo cáo nghiệp vụ: Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Mẫu số 1 Phụ lục X); Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Mẫu số 2 Phụ lục X); Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm bắt buộc công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng (Mẫu số 3 Phụ lục X).

Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm tài chính kế tiếp.

Phương thức gửi báo cáo: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính (khi hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính được vận hành).

 1. b) Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Mẫu số 4 Phụ lục X): Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Công an, cụ thể như sau:

Thời gian chốt số liệu: Báo cáo 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo); báo cáo năm (tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo).

Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng đầu năm (chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hàng năm); báo cáo năm (chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tài chính kế tiếp).

Phương thức gửi báo cáo: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Công an.

 1. Thiết lập, duy trì hoạt động 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn, tổn thất, hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và các bên có liên quan về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc. Thực hiện ghi âm các cuộc gọi đến đường dây nóng để bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
 2. Tích hợp tính năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, cho phép cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Giải thích rõ điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu, bảo đảm bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phân biệt rõ giữa loại hình bảo hiểm bắt buộc với các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.
 4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với mô tô, xe gắn máy.
 5. Phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Chủ động thu thập các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm quy định của Nghị định này.
 6. Tạm ứng bồi thường, chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc nhanh chóng và chính xác theo quy định của Nghị định này.
 7. Thanh toán cho cơ quan Công an chi phí sao chụp những hồ sơ, biên bản tai nạn xe cơ giới đã được cung cấp theo quy định pháp luật và có trách nhiệm giữ bí mật trong quá trình điều tra.
 8. Thông báo cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về việc hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm trong vòng 15 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm.
 9. Đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo quy định tại Điều 16 Nghị định này; nộp 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.
 10. Hạch toán tách biệt doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng đại lý bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm và các khoản chi phí liên quan đến bảo hiểm bắt buộc.
 11. Cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo yêu cầu của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 12. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp

 1. Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực và còn thời gian thực hiện hợp đồng thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 16 tháng 6 năm 2022 (đối với các hợp đồng bảo hiểm giao kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023); Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng để phù hợp với Nghị định này và để áp dụng quy định của Nghị định này.
 2. Cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy thực hiện theo quy định tại Nghị định này từ năm tài chính 2023. Riêng năm tài chính 2023, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới quyết định tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, nộp kinh phí đóng góp cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.
 3. Đối với các trường hợp đã lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật về đấu thầu nhưng chưa ký kết hợp đồng bảo hiểm thì các bên tiếp tục thực hiện theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phát hành.

Điều 77. Hiệu lực thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 2. Các Nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
 3. a) Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 4. b) Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 5. c) Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 6. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 78. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng áp dụng của Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các hộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH.
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

PHỤ LỤC I

MỨC PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

 1. Phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
TTLoại xePhí bảo hiểm (đồng)
IMô tô 2 bánh 
1Dưới 50 cc55.000
2Từ 50 cc trở lên60.000
IIMô tô 3 bánh290.000
IIIXe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự 
1Xe máy điện55.000
2Các loại xe còn lại290.000
IVXe ô tô không kinh doanh vận tải 
1Loại xe dưới 6 chỗ437.000
2Loại xe từ 6 đến 11 chỗ794.000
3Loại xe từ 12 đến 24 chỗ1.270.000
4Loại xe trên 24 chỗ1.825.000
5Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan)437.000
VXe ô tô kinh doanh vận tải 
1Dưới 6 chỗ theo đăng ký756.000
26 chỗ theo đăng ký929.000
37 chỗ theo đăng ký1.080.000
48 chỗ theo đăng ký1.253.000
59 chỗ theo đăng ký1.404.000
610 chỗ theo đăng ký1.512.000
711 chỗ theo đăng ký1.656.000
812 chỗ theo đăng ký1.822.000
913 chỗ theo đăng ký2.049.000
1014 chỗ theo đăng ký2.221.000
1115 chỗ theo đăng ký2.394.000
1216 chỗ theo đăng ký3.054.000
1317 chỗ theo đăng ký2.718.000
1418 chỗ theo đăng ký2.869.000
1519 chỗ theo đăng ký3.041.000
1620 chỗ theo đăng ký3.191.000
1721 chỗ theo đăng ký3.364.000
1822 chỗ theo đăng ký3.515.000
1923 chỗ theo đăng ký3.688.000
2024 chỗ theo đăng ký4.632.000
2125 chỗ theo đăng ký4.813.000
22Trên 25 chỗ [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ – 25 chỗ)]
23Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) 933.000
VIXe ô tô chở hàng (xe tải) 
1Dưới 3 tấn853.000
2Từ 3 đến 8 tấn1.660.000
3Trên 8 đến 15 tấn2.746.000
4Trên 15 tấn3.200.000

VII. Phí bảo hiểm trong một số trường hợp khác

 1. Xe tập lái

Tính bằng 120% của phí bảo hiểm của xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI.

 1. Xe Taxi

Tính bằng 170% của phí bảo hiểm của xe kinh doanh cùng số chỗ quy định tại mục V.

 1. Xe ô tô chuyên dùng
 2. a) Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) quy định tại mục V.
 3. b) Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ quy định tại mục IV.
 4. c) Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn quy định tại mục VI.
 5. Đầu kéo rơ-moóc

Tính bằng 150% của phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải trên 15 tấn quy định tại mục VI. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.

 1. Máy kéo

Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn quy định tại mục VI. Phí bảo hiểm của máy kéo là phí bảo hiểm của cả máy kéo và rơ moóc.

 1. Xe buýt

Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ quy định tại mục IV.

 1. Phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm khác 1 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Đối với các xe cơ giới mua bảo hiểm có thời hạn khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định và tương ứng với thời hạn bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp=Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giớixThời hạn được bảo hiểm (ngày)
365 (ngày)

Trường hợp thời hạn bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống, phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.

 

PHỤ LỤC II

MỨC PHÍ BẢO HIỂM VÀ MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

 1. MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
 2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:
STTDanh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổMức khấu trừ

(loại)

Tỷ lệ phí bảo hiểm/ năm

(%)

1Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp cao từ 10 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 25.000 m3 trở lênM0,05
2Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên  
2.1Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler)M0,05
2.2Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler)M0,1
3Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non có từ 350 cháu trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 5.000 m3 trở lên; trường cao đẳng, đại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, cơ sở giáo dục thường xuyên cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích các khối nhà học tập, phục vụ học tập từ 10.000 m3 trở lên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lênM0,05
4Bệnh viện có từ 250 giường bệnh trở lên; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lênM0,05
5Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc có từ 600 chỗ ngồi trở lên; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các nhà tổ chức hội nghị, sự kiện từ 10.000 m3 trở lên; nhà văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải trí, vườn thú, thủy cung có khối tích từ 5.000 m3 trở lên  
5.1Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán barN0,4
5.2Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hóa, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bópM0,1
5.3Công viên giải trí, vườn thú, thủy cungM0,05
6Chợ hạng 1, chợ hạng 2; trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có tổng diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên  
6.1Trung tâm thương mạiM0,06
6.2Siêu thị, cửa hàng bách hóa, điện máy, cửa hàng tiện íchM0,08
6.3Nhà hàng, cửa hàng ăn uốngM0,15
6.4ChợN0,5
7Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà phục vụ lưu trú từ 10.000 m3 trở lên  
7.1Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler)M0,05
7.2Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler)M0,1
8Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích của các khối nhà làm việc từ 10.000 m3 trở lênM0,05
9Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ có khối tích từ 10.000 m3 trở lên  
9.1Bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày, nhà lưu trữM0,075
9.2Triển lãm, nhà sách, nhà hội chợM0,12
10Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích của khối nhà chính từ 10.000 m3 trở lên; nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu có khối tích từ 5.000 m3 trở lênM0,075
11Sân vận động có sức chứa từ 40.000 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu thể thao; cung thể thao trong nhà có sức chứa từ 500 chỗ ngồi trở lên; trung tâm thể dục thể thao, trường đua, trường bắn có tổng khối tích của các nhà thể thao từ 10.000 m3 trở lên hoặc có sức chứa từ 5.000 chỗ trở lên; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao có khối tích từ 5.000 m3 trở lênM0,06
12Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa loại I, loại II; bến xe khách loại 1, loại 2; trạm dừng nghỉ loại 1; nhà ga đường sắt, nhà chờ cáp treo vận chuyển người có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên  
12.1Bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa; bến xe khách; trạm dừng nghỉ; nhà chờ cáp treo vận chuyển người; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giớiM0,1
12.2Nhà ga đường sắt; công trình tàu điện ngầmN0,12
12.3Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưuM0,08
12.4Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máyN0,15
13Gara để xe có sức chứa từ 10 xe ô tô trở lênN0,12
14Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợN0,5
15Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 200 kg trở lên  
15.1Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liềnN0,35
15.2Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốtN0,3
16Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 5.000 m3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ C có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 10.000 m3 trở lên; hạng nguy hiểm cháy, nổ D, E có tổng khối tích của các khối nhà có dây chuyền công nghệ sản xuất chính từ 15.000 m3 trở lên  
16.1a) Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ cơ sở sản xuất dệt may, gỗ, giày, giấy)N0,2
 Trong đó:  
 Nhà máy lưu hóa cao suN0,2
 Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệN0,2
 Xưởng khắc, chạm (làm chổi, bàn chải, chổi sơn, trừ phần xử lý gỗ)N0,2
 Luyện quặng (trừ quặng sắt)N0,2
 Nhà máy luyện than cốc, sản xuất than đá bánh, than non bánhN0,2
 Khai thác mỏ quặng kim loại các loạiN0,2
 Cơ sở chế biến phế liệu vải sợi (như phân loại, giặt, chải, buôn bán)N0,2
 Nhà máy sản xuất các mặt hàng làm từ da thuộcN0,2
 Xưởng sản xuất dây chunN0,2
 Nhà máy sản xuất da thuộcN0,2
 Cơ sở chế biến bàn chảiN0,2
 Sản xuất sơnN0,2
 Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, bột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợpN0,2
 Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bànN0,2
 Sản xuất xi nến, sáp đánh bóngN0,2
 Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanhN0,2
 Cơ sở sản xuất nút chaiN0,2
 Sản xuất xà phòng, hóa mỹ phẩmN0,2
 Sản xuất sản phẩm nhựa lắp rápN0,2
 Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặcN0,2
 Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao suN0,2
 Xưởng sản xuất hoa giảN0,2
 Nhà máy in, xưởng in (không tính sản xuất giấy, chế biến giấy)N0,2
 Nhà máy sản xuất mực inN0,2
 Xưởng đóng sáchN0,2
 Nhà máy sản xuất thuốc lá và nguyên liệu thuốc láN0,2
 Nhà máy làm phân trộnN0,2
 Nhà máy đốt rácN0,2
 Xưởng sơnN0,2
 Sản xuất vật liệu xây dựng có gỗ, giấy, chất dễ cháy (trừ sản xuất nội thất bằng gỗ)N0,2
 Nhà máy sản xuất cồn và các chất lỏng dễ cháy khác (trừ dầu mỏ, khí đốt)N0,2
 Nhà máy sản xuất pinN0,2
 Cơ sở vẽ tranh, phông ảnh, làm pano quảng cáoN0,2
 Trung tâm tổ chức đám ma/hỏa tángN0,2
 Cơ sở sản xuất giấy rápN0,2
 Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàuN0,2
 Nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bayN0,2
16.1b) Cơ sở sản xuất dệt mayN0,25
 Trong đó:  
 Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây có phủ nhựa, nhựa đường)N0,25
 Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây không có phủ nhựa, nhựa đường)N0,25
 Xưởng dệt kimN0,25
 Nhà máy sản xuất chế biến lông thú, may da thúN0,25
 Nhuộm vải, in trên vảiN0,25
 Nhà máy dệt các loại sợi khác (cotton, vitco, lanh, gai, đay)N0,25
 Xưởng xe, kéo sợiN0,25
 Nhà máy sản xuất thảm, tấm trải sànN0,25
 Nhà máy chỉ khâuN0,25
 Xưởng giặt, là, tẩy, hấp, nhuộmN0,25
 May đồ lót, đăng ten các loạiN0,25
 May quần áo các loạiN0,25
 Sản xuất các sản phẩm dệt chưa phân loại khácN0,25
 Sản xuất lụa, tơ tằmN0,25
 Nhà máy dệt tơ, len, sợi tổng hợpN0,25
 Sản xuất lông vũN0,25
16.1c) Cơ sở sản xuất gỗN0,5
 Trong đó:  
 Nhà máy sản xuất than củiN0,5
 Nhà máy/xưởng sản xuất bút chì gỗN0,5
 Xưởng làm rổ, sọt, sản phẩm làm từ mây, tre, nứaN0,5
 Nhà máy sản xuất diêm, hương, vàng mãN0,5
 Nhà máy/xưởng sản xuất, chế biến đồ gỗ các loạiN0,5
16.1d) Cơ sở sản xuất giàyN0,35
16.1đ) Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy, bao bì carton, bao bì công nghiệpN0,35
16.2Cơ sở sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, EM0,15
 Trong đó:  
 Nhà máy sản xuất sắt, thépM0,15
 Nhà máy chế biến, gia công quặng khácM0,15
 Chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumenM0,15
 Sản xuất khoáng sản (cưa, mài, đánh bóng)M0,15
 Sản xuất và chế biến thủy tinh rỗng, chai lọ, dụng cụ quang học, kính cửa, kính tấmM0,15
 Xưởng phim, phòng in tráng phimM0,15
 Sản xuất vật liệu phim ảnhM0,15
 Nhà máy/xưởng đánh bóng, xay xát gạo, bột mỳ, nông sản thực phẩm các loạiM0,15
 Nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn gia súc và thức ăn khácM0,15
 Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liềnM0,15
 Nhà máy đườngM0,15
 Nhà máy sản xuất bánh kẹoM0,15
 Nhà máy sản xuất dầu ănM0,15
 Nhà máy sản xuất nước mắm, dấmM0,15
 Nhà máy sản xuất thực phẩm đồ hộp, chế biến thủy sản, thịt, sữaM0,15
 Xưởng mạch nhaM0,15
 Nhà máy bia, rượu, nước trái cây, nước khoáng và nước uống các loại, xưởng ủ biaM0,15
 Xưởng hàn, cắtM0,15
 Sản xuất đồ gốm thông thường và cao cấp như gạch lát, đồ sứ, đồ đất nung, đồ gốm…M0,15
 Lò đúcM0,15
 Nhà máy xi măngM0,15
 Cơ sở sản xuất thiết bị điệnM0,15
 Nhà máy sản xuất cấu trúc kim loại và cấu kiện lắp sẵnM0,15
 Nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp kim loạiM0,15
 Nhà máy sản xuất ốc vít và gia công các kim loại khácM0,15
 Nhà máy xử lý nướcM0,15
 Nhà máy xử lý chất thải rắn (không sử dụng công nghệ đốt)M0,15
 Nhà máy sản xuất máy lọc nướcM0,15
 Nhà máy sản xuất đồng hồM0,15
 Nhà máy sản xuất pin mặt trờiM0,15
 Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khíM0,15
 Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe đạp, xe máy và phụ tùng các loạiM0,15
 Nhà máy sản xuất, lắp ráp tô tô, xe máy, xe điện… các loạiM0,15
 Sản xuất và chế biến vàng, bạc, đồ trang sứcM0,15
 Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (máy in, máy ảnh, máy tính, đồ gia dụng…), thiết bị viễn thông, chất bán dẫnM0,15
 Nhà máy sản xuất cáp quang, cáp đồngM0,15
 Nhà máy sản xuất phụ tùng máy bayM0,15
 Nhà máy sản xuất vòng bi, doăngM0,15
 Nhà máy sản xuất khóa kéo bằng kim loạiM0,15
 Nhà máy sản xuất dược phẩmM0,15
17Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lên  
17.1Nhà máy nhiệt điệnN0,15
17.2Nhà máy thủy điện; nhà máy điện nguyên tử, điện địa nhiệt, điện thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, điện đồng phát và nhà máy điện khácN0,12
17.3Nhà máy điện gió, điện mặt trời trên mặt nướcN0,5
17.4Trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở lênN0,2
18Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên  
18.1Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổN0,5
18.2a) Kho hàng hóa, vật tư cháy được (trừ kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt)

(Kho độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất)

N0,2
 Trong đó:  
 Kho hàng hóa tổng hợp, bãi hàng hóaN0,2
 Kho nhựa đườngN0,2
 Kho sơnN0,2
 Kho chứa hóa chấtN0,2
 Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao suN0,2
 Kho rượu cồn và các chất lỏng dễ cháyN0,2
 Kho giấy, bìa, bao bìN0,2
 Kho đồ gỗ và các sản phẩm về gỗN0,2
 Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ănN0,2
 Kho ngành thuốc láN0,2
 Kho dược phẩmN0,2
 Kho vật tư ngành ảnhN0,2
 Kho hàng thiết bị điện, điện tửN0,2
 Kho hàng nông sảnN0,2
 Kho lạnhN0,2
 Kho vật liệu xây dựngN0,2
18.2b) Kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt

(Kho độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất)

N0,25
18.3Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được (độc lập, không nằm trong phạm vi nhà máy, cơ sở có hoạt động sản xuất)M0,1
 Trong đó:  
 Gạch, đồ gốm sứ, xi măng, thạch caoM0,1
 Kim loại, phụ tùng cơ khíM0,1
 Dầu nhớt, mỡ bôi trơnM0,1
 Nước khoáng và đồ uống các loạiM0,1

Trường hợp thời hạn bảo hiểm khác 01 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm nêu trên và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp=Phí bảo hiểm năm theo danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổxThời hạn được bảo hiểm (ngày)
365 (ngày)

Ghi chú:

M, N là các ký hiệu về loại mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục này.

Đối với Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E (nhóm 16): Trường hợp phân hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở sản xuất công nghiệp tại Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy khác so với chi tiết tại nhóm 16 nêu trên thì thực hiện theo Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định này.
 2. Đối với cơ sở hạt nhân: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định này.
 3. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM
 4. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:
 5. a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại M quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
 6. b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại N quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.
 7. c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

 Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểmMức khấu trừ bảo hiểm
Đến 2.000

Trên 2.000 đến 10.000

Trên 10.000 đến 50.000

Trên 50.000 đến 100.000

Trên 100.000 đến 200.000

Trên 200.000

4

10

20

40

60

100

 1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định này.
 2. Đối với cơ sở hạt nhân: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định này.

 

PHỤ LỤC III

MỨC PHÍ BẢO HIỂM, MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM BẮT BUỘC CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

 1. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM KHÔNG BAO GỒM PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT HOẶC CÓ BAO GỒM PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT NHƯNG CHI PHÍ THỰC HIỆN PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THẤP HƠN 50% TỔNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM
 2. Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng
 3. a) Mức phí bảo hiểm (Chưa bao gồm thuế GTGT):
STTLoại công trình xây dựngPhí bảo hiểm (‰ theo giá trị công trình xây dựng)Mức khấu trừ (loại)
1CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG  
1.1Nhà ở   
 Các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác cấp III trở lên  
1.1.1Không có tầng hầm0,8M
1.1.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.1.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2Công trình công cộng  
1.2.1Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp III trở lên  
1.2.1.1Không có tầng hầm0,8M
1.2.1.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.1.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2.2Công trình y tế cấp III trở lên  
1.2.2.1Không có tầng hầm0,8M
1.2.2.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.2.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2.3Công trình thể thao cấp III trở lên: Sân vận động; nhà thi đấu (các môn thể thao); bể bơi; sân thi đấu các môn thể thao có khán đài  
1.2.3.1Công trình thể thao ngoài trời1,5M
1.2.3.2Công trình thể thao trong nhà1,4M
1.2.3.3Các công trình thể thao khác1,2M
1.2.4Công trình văn hóa cấp III trở lên: Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm; nhà trưng bày; tượng đài ngoài trời; công trình vui chơi, giải trí; các công trình văn hóa tập trung đông người và các công trình khác có chức năng tương đương  
1.2.4.1Không có tầng hầm0,8M
1.2.4.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.4.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
1.2.5Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị cấp III trở lên; Nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các cơ sở tương tự cấp II trở lên  
1.2.5.1Không có tầng hầm1,1M
1.2.5.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.5.3Có trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.6Công trình dịch vụ cấp III trở lên: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác  
1.2.6.1Không có tầng hầm1,1M
1.2.6.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.6.3Có trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.7Công trình trụ sở, văn phòng làm việc cấp III trở lên: các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc  
1.2.7.1Không có tầng hầm1,1M
1.2.7.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.7.3Có trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.8Các công trình đa năng hoặc hỗn hợp cấp III trở lên: các tòa nhà, kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác  
1.2.8.1Không có tầng hầm1,1M
1.2.8.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,4M
1.2.8.3Có trên 2 tầng hầm1,7M
1.2.9Công trình phục vụ dân sinh khác cấp II trở lên: các tòa nhà hoặc kết cấu khác được xây dựng phục vụ dân sinh) M
1.2.9.1Không có tầng hầm0,8M
1.2.9.2Có 1 tới 2 tầng hầm1,2M
1.2.9.3Có trên 2 tầng hầm1,5M
2CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP  
2.1Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng cấp III trở lên  
2.1.1Cơ sở sản xuất xi măng; sản xuất clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên; cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng có công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên; cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại có công suất từ 500.000 m2/năm trở lên; cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại có công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên2,6M
2.1.2Các loại mỏ khai thác vật liệu xây dựng cấp III trở lên2,6M
2.1.3Các công trình sản xuất vật liệu xây dựng cấp III trở lên khác2,4M
2.2Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo cấp III trở lên  
2.2.1Cơ sở cán, kéo kim loại có công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,9M
2.2.2Nhà máy luyện kim có sử dụng nguyên liệu là phế liệu hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với dự án sử dụng nguyên liệu khác2,1M
2.2.3Cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ moóc có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên hoặc có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên2,1M
2.2.4Cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe; cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô có công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên hoặc có công suất từ 500 ô tô/năm trở lên1,9M
2.2.5Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy cho tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên2,1N
2.2.6Cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,9M
2.2.7Cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên1,9M
2.2.8Cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình có công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,3N
2.2.9Nhà máy luyện kim và cơ khí chế tạo cấp III trở lên khác2,3N
2.3Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp III trở lên  
2.3.1Công trình khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hóa chất chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp) có khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 50.000 m³ nguyên khai/năm trở lên hoặc có tổng khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 1.000.000 m³ nguyên khối trở lên2,3N
2.3.2Công trình khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên; công trình khai thác vật liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên2,3N
2.3.3Công trình chế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại có công suất từ 50.000 m³ sản phẩm/năm trở lên hoặc có tổng lượng đất đá thải ra từ 500.000 m³/năm trở lên2,3N
2.3.4Công trình khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt có công suất khai thác từ 3.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất hoặc có công suất khai thác từ 50.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước mặt2,5N
2.3.5Công trình khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất) có công suất khai thác từ 200 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng để đóng chai hoặc có công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng cho mục đích khác2,5N
2.3.6Các công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp III trở lên khác4,0N
2.4Công trình dầu khí cấp III trở lên  
2.4.1Nhà máy lọc dầu, chế biến khí cấp III trở lên; nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên; xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; khu trung chuyển dầu, khí5,0M
2.4.2Kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích chứa từ 200 m³ trở lên3,0M
2.5Công trình năng lượng cấp III trở lên  
2.5.1Nhà máy nhiệt điện cấp III trở lên3,0N
2.5.2Nhà máy phong điện (trang trại gió) cấp III trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên3,0N
2.5.3Nhà máy quang điện (trang trại điện mặt trời) cấp III trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên2,6N
2.5.4Nhà máy thủy điện cấp III trở lên hoặc có dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên hoặc công suất từ 10 MW trở lên7,5M
2.5.5Tuyến đường dây tải điện 110 kV trở lên; trạm điện công suất 500 kV2,5M
2.5.6Nhà máy sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên; thiết bị điện có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.5.7Các công trình năng lượng khác cấp III trở lên2,0M
2.6Công trình hóa chất cấp III trở lên  
2.6.1Công trình sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  
2.6.1.1Nhà máy sản xuất phân hóa học có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.6.1.2Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật từ 500 tấn trở lên, phân bón từ 5.000 tấn trở lên1,5M
2.6.1.3Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật1,2N
2.6.1.4Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên1,2N
2.6.1.5Cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,2N
2.6.2Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo  
2.6.2.1Cơ sở sản xuất dược phẩm; cơ sở sản xuất thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm2,0N
2.6.2.2Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.3Cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.4Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.5Cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0N
2.6.2.6Cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ3,0N
2.6.2.7Cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định từ 5 tấn trở lên; kho chứa hóa chất từ 500 tấn trở lên3,0N
2.6.2.8Vùng sản xuất muối từ nước biển có diện tích từ 100 ha trở lên1,5N
2.6.3Các công trình hóa chất cấp III trở lên khác2,0N
2.7Công trình công nghiệp nhẹ cấp III trở lên  
2.7.1Công trình sản xuất, chế biến thực phẩm  
2.7.1.1Cơ sở sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.2Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên; 3.000 gia cầm/ngày trở lên1,8M
2.7.1.3Cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.4Cơ sở sản xuất đường có công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên1,8M
2.7.1.5Cơ sở sản xuất cồn, rượu có công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.6Cơ sở sản xuất bia, nước giải khát có công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.7Cơ sở sản xuất bột ngọt có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.8Cơ sở sản xuất, chế biến sữa có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.9Cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.10Cơ sở sản xuất bánh, kẹo có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,8M
2.7.1.11Cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai có công suất từ 2.000 m³ nước/năm trở lên1,8M
2.7.2Công trình chế biến nông sản  
2.7.2.1Cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá có công suất từ 100.000.000 điếu/năm trở lên hoặc có công suất từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên1,5M
2.7.2.2Cơ sở sản xuất, chế biến nông, sản, tinh bột các loại có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến khô hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến ướt1,5M
2.7.2.3Cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến khô hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến ướt1,5M
2.7.3Công trình chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ  
2.7.3.1Cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên có công suất từ 3.000 m³ sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.3.2Cơ sở sản xuất ván ép có công suất từ 100.000 m2/năm trở lên2,0M
2.7.3.3Cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên2,0M
2.7.3.4Nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước có công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.7.3.5Nhà máy sản xuất đồ gốm sứ, thủy tinh có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên1,2M
2.7.4Công trình sản xuất giấy và văn phòng phẩm  
2.7.4.1Cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.4.2Cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy hoặc phế liệu có công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.4.3Cơ sở sản xuất văn phòng phẩm có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,0M
2.7.5Công trình về dệt nhuộm và may mặc  
2.7.5.1Cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm1,5M
2.7.5.2Cơ sở dệt không nhuộm có công suất từ 10.000.000 m2 vải/năm trở lên1,2M
2.7.5.3Cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may có công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy hoặc có Công suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy1,2M
2.7.5.4Cơ sở giặt là công nghiệp công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên1,2M
2.7.5.5Cơ sở sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,2M
2.7.6Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi  
2.7.6.1Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,0M
2.7.6.2Cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên4,0M
2.7.6.3Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên; cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung có quy mô chuồng trại từ 500 m2 trở lên1,0M
2.7.7Công trình công nghiệp nhẹ khác  
2.7.7.1Cơ sở chế biến cao su, mủ cao su có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.7.7.2Cơ sở sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế có công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên1,5M
2.7.7.3Cơ sở sản xuất giầy dép có công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên1,5M
2.7.7.4Cơ sở sản xuất săm lốp cao su các loại (riêng cơ sở sản xuất săm lốp cao su ô tô, máy kéo có công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xuất săm lốp cao su xe đạp, xe máy có công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên)1,8M
2.7.7.5Dự án xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác có công suất từ 500 tấn mực in và từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác1,8M
2.7.7.6Cơ sở sản xuất ắc quy, pin có công suất từ 50.000 KWh/năm trở lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên2,5M
2.7.7.7Cơ sở thuộc da1,8M
2.7.7.8Cơ sở sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp có công suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên2,5M
2.7.7.9Cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu3,0M
3CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
3.1Công trình cấp nước cấp II trở lên  
3.1.1Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch3,0N
3.1.2Trạm bơm nước thô hoặc nước sạch hoặc tăng áp (gồm cả trạm bơm và bể chứa nếu trạm bơm đặt trên bể chứa)2,0N
3.2Công trình thoát nước cấp II trở lên  
3.2.1Hồ điều hòa5,0N
3.2.2Trạm bơm nước mưa (gồm cả trạm bơm và bể chứa nếu trạm bơm đặt trên bể chứa)3,0N
3.2.3Công trình xử lý nước thải3,0N
3.2.4Trạm bơm nước thải (gồm cả trạm bơm và bể chứa nếu trạm bơm đặt trên bể chứa)3,0N
3.2.5Công trình xử lý bùn4,0N
3.2.6Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư có chiều dài công trình từ 10 km trở lên2,5N
3.3Công trình xử lý chất thải rắn cấp II trở lên  
3.3.1Cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường2,5N
3.3.2Cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn nguy hại có công suất từ 10 tấn/ngày trở lên2,5N
3.4Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cấp III trở lên: Nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp2,5N
3.5Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng cấp II trở lên1,0N
3.6Nhà để xe (ngầm và nổi), cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật cấp II trở lên  
3.5.1Bãi đỗ xe ngầm4,5N
3.5.2Bãi đỗ xe nổi1,2N
3.5.3Cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật1,5N
4CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG   
4.1Đường bộ  
4.1.1Đường ô tô cao tốc mọi cấp4,0N
4.1.2Đường ô tô, đường trong đô thị cấp III trở lên2,5N
4.1.3Bến phà cấp III trở lên5,0N
4.1.4Bến xe; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ; trạm thu phí; trạm dừng nghỉ cấp III trở lên2,0N
4.2Đường sắt  
4.2.1Đường sắt mọi cấp: Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị (đường sắt trên cao); đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường sắt địa phương4,0N
4.2.2Ga hành khách cấp III trở lên2,0N
4.3Cầu cấp III trở lên  
4.3.1Cầu đường bộ6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm)N
4.3.2Cầu bộ hành2,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm)N
4.3.3Cầu đường sắt6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm)N
4.3.4Cầu phao6,0 (đối với mỗi cấp tăng thêm cộng 0,1‰ phí bảo hiểm)N
4.4Hầm   
4.4.1Hầm cấp III trở lên: hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ11,0N
4.4.2Hầm tàu điện ngầm (Metro) mọi cấp11,0N
4.5Công trình đường thủy nội địa cấp II trở lên  
4.5.1Cảng, bến thủy nội địa (cho hành khách)7,0N
4.5.2Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tầu (bao gồm cả phao tiêu, công trình chỉnh trị)8,0N
4.6Công trình hàng hải  
4.6.1Bến/cảng biển, bến phà (cho hành khách) cấp III trở lên10,0N
4.6.2Công trình hàng hải khác cấp II trở lên10,0N
4.7Công trình hàng không  
4.7.1Nhà ga hàng không; khu bay (bao gồm cả các công trình bảo đảm hoạt động bay)3,0N
4.8Tuyến cáp treo và nhà ga  
4.8.1Để vận chuyển người mọi cấp5,0N
4.8.2Để vận chuyển hàng hóa cấp II trở lên4,0N
5CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
5.1Công trình thủy lợi  
5.1.1Công trình cấp nước cấp II trở lên5,0N
5.1.2Hồ chứa nước cấp III trở lên8,0N
5.1.3Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu áp khác cấp III trở lên10,0N
5.2Công trình đê điều mọi cấp10,0N

Ghi chú:

M, N là các ký hiệu về loại mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm b khoản 1 Mục I Phụ lục này.

 1. b) Mức khấu trừ bảo hiểm:

Mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng áp dụng theo bảng sau hoặc bằng 5% giá trị tổn thất, tùy theo số nào lớn hơn:

Đơn vị: triệu đồng

Giá trị bảo hiểm Mức khấu trừ loại “M”Mức khấu trừ loại “N”
Đối với rủi ro thiên tai Đối với rủi ro khác Đối với rủi ro thiên tai Đối với rủi ro khác
Tới 10.000

20.000

100.000

600.000

700.000

1.000.000

100

150

200

300

500

700

20

30

60

80

100

200

150

200

300

500

700

1.000

40

40

80

150

200

400

 1. Đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Nghị định này.
 2. Đối với công trình xây dựng chưa được quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục I Phụ lục này: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 37 Nghị định này.
 3. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CÓ BAO GỒM CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT CHIẾM TỪ 50% TRỞ LÊN TỔNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM
 4. Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng
 5. a) Mức phí bảo hiểm (Chưa bao gồm thuế GTGT):
Mã hiệuHạng mục công trình, loại thiết bị lắp đặt vào công trìnhPhí bảo hiểm (‰ theo giá trị hạng mục công trình, loại thiết bị lắp đặt vào công trình)Mức khấu trừ (loại)
1CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG   
 Nhà ở: Các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác cấp III trở lên;

– Công trình công cộng:

+ Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp III trở lên;

+ Công trình y tế cấp III trở lên;

+ Công trình thể thao: Sân vận động; nhà thi đấu (các môn thể thao); bể bơi; sân thi đấu các môn thể thao có khán đài cấp III trở lên;

+ Công trình văn hóa: Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; tượng đài ngoài trời; công trình vui chơi giải trí; công trình văn hóa tập trung đông người và các công trình khác có chức năng tương đương cấp III trở lên;

+ Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị cấp III trở lên; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các cơ sở tương tự cấp II trở lên;

+ Công trình dịch vụ: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác cấp III trở lên;

+ Công trình trụ sở, văn phòng làm việc: Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc cấp III trở lên;

+ Các công trình đa năng hoặc hỗn hợp: Các tòa nhà, kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác cấp III trở lên;

+ Công trình phục vụ dân sinh khác: Các tòa nhà hoặc kết cấu khác được xây dựng phục vụ dân sinh cấp II trở lên

  
1.1Lắp đặt nói chung1,9M
1.2Thiết bị sưởi1,7M
1.3Thiết bị điều hòa không khí2,0M
1.4Thang máy nâng và thang máy cuốn1,9M
1.5Thiết bị bếp2,3M
1.6Thiết bị y tế2,0M
1.7Thiết bị khử trùng2,0M
1.8Thiết bị làm lạnh1,7M
1.9Thiết bị ánh sáng1,7M
1.10Rạp chiếu phim, phòng quay truyền hình, quay phim1,9M
1.11Cáp treo4,0N
2CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP  
2.1Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng cấp III trở lên  
2.1.1Ngành vật liệu xây dựng nói chung2,3N
2.1.2Nhà máy xi-măng2,6N
2.1.3Nhà máy bê tông2,3N
2.1.4Nhà máy gạch2,6N
2.1.5Nhà máy clinke2,4N
2.1.6Nhà máy ngói, tấm lợp fibro xi-măng3,0N
2.1.7Nhà máy gạch ốp lát2,7N
2.2Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo cấp III trở lên  
2.2.1Sắt và thép  
2.2.1.1Nhà máy luyện kim3,2N
2.2.1.2Nhà máy luyện gang (sản xuất gang thỏi)3,4N
2.2.1.3Nhà máy sản xuất phôi thép3,4N
2.2.1.4Nhà máy cán thép nói chung3,1N
2.2.1.5Nhà máy cán thép – cán nóng3,2N
2.2.1.6Nhà máy cán thép – cán nguội (Thép tấm cỡ mỏng)3,2N
2.2.1.7Xưởng đúc2,9N
2.2.2Các kim loại không chứa sắt  
2.2.2.1Nhà máy luyện kim nói chung3,4N
2.2.2.2Nhà máy luyện nhôm3,2N
2.2.2.3Nhà máy cán nói chung3,1N
2.2.2.4Nhà máy cán nóng3,1N
2.2.2.5Nhà máy cán nguội2,9N
2.2.2.6Xưởng đúc2,9N
2.2.3Công nghiệp sản xuất kim loại khác3,4N
2.3Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp III trở lên  
2.3.1Thiết bị khai thác mỏ lộ thiên3,5N
2.3.2Thiết bị khai thác than lộ thiên3,2N
2.3.3Thiết bị khai thác quặng lộ thiên3,2N
2.3.4Thiết bị nạo vét hạng nặng trong khai thác mỏ lộ thiên2,8N
2.3.5Thiết bị chế biến quặng kim loại3,0N
2.3.6Thiết bị khác3,2N
2.4Công trình dầu khí cấp III trở lên  
2.4.1Nhà máy lọc dầu, chế biến khí; nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí; tuyến đường ống dẫn dầu, khí; khu trung chuyển dầu, khí6,0N
2.4.2Kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu2,3N
2.5Công trình năng lượng cấp III trở lên  
2.5.1Nhà máy nhiệt điện – than đá, dầu, than non (nhiệt độ hơi tới 5400C)  
2.5.1.1Tới 10 MW một máy4,1N
2.5.1.2Tới 50 MW một máy4,2N
2.5.1.3Tới 150 MW một máy4,4N
2.5.1.4Tới 300 MW một máy5,0N
2.5.2Turbin hơi nước (nhiệt độ hơi tới 5400C)  
2.5.2.1Tới 50 MW3,7N
2.5.2.2Tới 150 MW5,6N
2.5.2.3Tới 300 MW6,0N
2.5.3Máy phát trong nhà máy nhiệt điện  
2.5.3.1Tới 180 MVA4,1N
2.5.3.2Tới 400 MVA5,0N
2.5.4Nồi hơi bao gồm cả phụ kiện thông thường2,6N
2.5.5Nồi hơi dạng ống (nhiệt độ hơi tới 5400C)  
2.5.5.1Tới 50 tấn/giờ2,4N
2.5.5.2Tới 200 tấn/giờ2,6N
2.5.5.3Tới 1.000 tấn/giờ2,9N
2.5.6Các loại nồi hơi khác  
2.5.6.1Tới 75 tấn/giờ3,1N
2.5.6.2Tới 150 tấn/giờ3,9N
2.5.7Nồi hơi cấp nhiệt2,4N
2.5.8Ống dẫn hơi2,2M
2.5.9Nhà máy điện Diezen  
2.5.9.1Tới 5.000 KW/máy3,6M
2.5.9.2Tới 10.000 KW/máy3,8N
2.5.10Máy phát trong nhà máy điện Diezen tới 12 MVA3,8N
2.5.11Động cơ Diezen trong nhà máy điện Diezen tới 5.000 KW  
2.5.11.1– Lắp đặt2,8N
2.5.11.2– Tháo dỡ3,9N
2.5.12Trạm phân phối điện  
2.5.12.1Tới 100 KV2,6N
2.5.12.2Trên 100 KV3,0N
2.5.13Máy biến thế  
2.5.13.1Tới 10 MVA3,1N
2.5.13.2Tới 50 MVA3,5N
2.5.13.3Tới 100 MVA4,0N
2.5.13.4Tới 250 MVA4,4N
2.5.13.5Tới 400 MVA4,8N
2.5.14Nhà máy điện dùng tua-bin khí công nghiệp  
2.5.14.1Tới 40 MW/máy4,9N
2.5.14.2Tới 60 MW/máy5,3N
2.5.15Cải tạo và xây dựng mới lưới điện3,2N
2.5.16Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử; thiết bị điện3,5N
2.5.17Nhà máy phong điện, thủy điện, quang điện4,5N
2.6Công trình hóa chất cấp III trở lên  
2.6.1Công trình sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  
2.6.1.1Nhà máy sản xuất phân bón – loại thông thường2,5N
2.6.1.2Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật2,0N
2.6.2Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo  
2.6.2.1Nhà máy chế biến vật dụng bằng chất dẻo2,7N
2.6.2.2Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm, dược phẩm2,5N
2.6.2.3Nhà máy sản xuất sơn2,5N
2.6.2.4Nhà máy sản xuất thuốc thú y2,5N
2.6.2.5Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa, hạt nhựa2,7N
2.6.2.6Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia2,5N
2.6.2.7Nhà máy sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ4,5N
2.6.2.8Nhà máy thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ, kho chứa hóa chất4,5N
2.6.2.9Cơ sở sản xuất muối từ nước biển4,0N
2.6.3Công nghiệp hóa chất khác2,7N
2.7Công trình công nghiệp nhẹ cấp III trở lên  
2.7.1Công trình sản xuất, chế biến thực phẩm  
2.7.1.1Nhà máy sản xuất lương thực, thực phẩm1,7M
2.7.1.2Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm1,5M
2.7.1.3Nhà máy chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản1,9M
2.7.1.4Nhà máy sản xuất đường2,9M
2.7.1.5Nhà máy sản xuất cồn, rượu1,9M
2.7.1.6Nhà máy sản xuất bia1,8M
2.7.1.7Nhà máy sản xuất nước giải khát1,8M
2.7.1.8Nhà máy sản xuất bột ngọt1,8M
2.7.1.9Nhà máy sản xuất, chế biến sữa1,7M
2.7.1.10Thiết bị sản xuất dầu ăn1,8M
2.7.1.11Nhà máy sản xuất bánh, kẹo1,8M
2.7.1.12Nhà máy sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai1,8M
2.7.1.13Công nghiệp thực phẩm và chế biến thức ăn gia súc khác1,8M
2.7.2Công trình chế biến nông sản  
2.7.2.1Nhà máy sản xuất thuốc lá điếu, chế biến nguyên liệu thuốc lá2,2M
2.7.2.2Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột1,8M
2.7.2.3Nhà máy chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu1,8M
2.7.3Công trình chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ  
2.7.3.1Công nghiệp chế biến gỗ nói chung3,2M
2.7.3.2Nhà máy sản xuất gỗ dán3,2M
2.7.3.3Nhà máy sản xuất ván ép3,2M
2.7.3.4Nhà máy sản xuất đồ dùng gia đình3,0M
2.7.3.5Nhà máy cưa3,1M
2.7.3.6Nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước3,2M
2.7.3.7Nhà máy sản xuất gốm, sứ3,6N
2.7.3.8Nhà máy sản xuất thủy tinh3,2M
2.7.4Công trình sản xuất giấy và văn phòng phẩm  
2.7.4.1Công nghiệp giấy và bao bì nói chung3,8N
2.7.4.2Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô3,8N
2.7.4.3Thiết bị chế biến bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô3,4N
2.7.4.4Nhà máy sản xuất giấy và bao bì3,8N
2.7.4.5Nhà máy gia công giấy và bao bì3,4N
2.7.4.6Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm3,8N
2.7.5Công trình về dệt nhuộm và may mặc  
2.7.5.1Công nghiệp dệt nói chung2,3M
2.7.5.2Nhà máy sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo2,0M
2.7.5.3Nhà máy dệt không nhuộm2,3M
2.7.5.4Thiết bị giặt là công nghiệp2,1M
2.7.5.5Thiết bị nhuộm, tẩy2,2M
2.7.5.6Thiết bị sấy khô2,3M
2.7.5.7Nhà máy dệt có nhuộm2,3M
2.7.5.8Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may2,3M
2.7.6Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi  
2.7.6.1Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi nói chung1,8M
2.7.6.2Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi1,7M
2.7.6.3Cơ sở chăn nuôi gia súc2,0M
2.7.6.4Cơ sở chăn nuôi gia cầm2,0M
2.7.6.5Cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã2,3M
2.7.6.6Cơ sở nuôi trồng thủy sản2,7M
2.7.6.7Cơ sở nuôi quảng canh2,6M
2.7.7Công trình công nghiệp nhẹ khác  
2.7.7.1Nhà máy chế biến cao su, mủ cao su, nhà máy sản xuất săm lốp cao su3,0N
2.7.7.2Nhà máy sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế3,0N
2.7.7.3Nhà máy sản xuất giầy dép3,0N
2.7.7.4Cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in2,2M
2.7.7.5Nhà máy sản xuất ắc quy, pin3,0N
2.7.7.6Cơ sở thuộc da2,2M
2.7.7.7Nhà máy sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp3,0N
2.7.8Cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu2,6N
3CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
3.1Công trình cấp nước cấp II trở lên  
3.1.1Xử lý cấp nước nói chung2,7M
3.1.2Nhà máy nước2,5M
3.1.3Công trình xử lý nước sạch2,4M
3.1.4Hệ thống phân phối nước2,7M
3.1.5Trạm bơm nước thô hoặc nước sạch hoặc tăng áp2,7M
3.2Công trình thoát nước cấp II trở lên  
3.2.1Hồ điều hòa6,5N
3.2.2Trạm bơm nước mưa2,7M
3.2.3Công trình xử lý nước thải2,4M
3.2.4Trạm bơm nước thải2,7M
3.2.5Công trình xử lý bùn2,7M
3.2.6Xử lý thoát nước nói chung2,7M
3.2.7Hệ thống thoát nước2,5M
3.2.8Hệ thống chứa nước2,5M
3.2.9Cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư2,5M
3.3Công trình xử lý chất thải rắn cấp II trở lên  
3.3.1Cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường3,0N
3.3.2Cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại; cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn nguy hại có công suất từ 10 tấn/ngày trở lên3,3N
3.4Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cấp III trở lên: nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp  
3.4.1Hệ thống thông tin nói chung1,9M
3.4.2Tổng đài điện thoại1,5M
3.4.3Cáp thông tin (bao gồm công việc đào đất)2,3M
3.4.4Cáp thông tin (loại trừ công việc đào đất)1,9M
3.4.5Thiết bị Radio và TV1,9M
3.4.6Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS2,0M
3.5Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng cấp II trở lên2,0N
3.6Nhà để xe (ngầm và nổi), cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật cấp II trở lên  
3.6.1Bãi đỗ xe ngầm2,5N
3.6.2Bãi đỗ xe nổi1,5N
3.6.3Cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật3,5N
4CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG   
4.1Đường bộ: đường ô tô cao tốc mọi cấp; đường ô tô, đường trong đô thị cấp III trở lên; bến phà cấp III trở lên; bến xe, cơ sở đăng kiểm, phương tiện giao thông đường bộ, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ cấp III trở lên  
4.1.1Băng chuyền1,8M
4.1.2Băng tải (trừ trong công nghiệp mỏ)1,8M
4.1.3Đường xe cáp5,2N
4.1.4Đường xe điện2,0N
4.2Đường sắt mọi cấp: đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị (đường sắt trên cao), đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dụng và đường sắt địa phương; ga hành khách cấp III trở lên  
4.2.1Hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao)3,0N
4.2.2Lắp ráp toa xe và đầu máy của hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao)2,3N
4.2.3Xây dựng hệ thống xe lửa một đường ray (treo trên cao)3,0N
4.2.4Hệ thống xe lửa 2 đường ray (trừ đường tàu điện 0140 và đường tàu điện ngầm 0150)2,7M
4.2.5Lắp đặt toa xe và đầu máy của hệ thống xe lửa 2 đường ray2,3M
4.2.6Xây dựng đường xe lửa 2 đường ray2,8M
4.2.7Đường sắt bánh răng3,0N
4.3Cầu: cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu đường sắt, cầu phao cấp III trở lên  
4.3.1Cầu đường bộ4,0N
4.3.2Cầu bộ hành4,0N
4.3.3Cầu đường sắt4,5N
4.3.4Cầu phao6,7N
4.4Hầm: hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ cấp III trở lên  
4.4.1Hầm qua nước8,4N
4.4.2Hầm qua đất8,0N
4.5Công trình đường thủy nội địa cấp II trở lên  
4.5.1Cảng, bến thủy nội địa (cho hành khách)7,5N
4.5.2Cảng sông tiếp nhận tàu7,5N
4.5.3Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H), nước chạy tàu (bao gồm cả phao tiêu, công trình chỉnh trị)7,5N
4.6Công trình hàng hải   
4.6.1Bến/cảng biển, bến phà (cho hành khách) cấp III trở lên7,5N
4.6.2Các công trình hàng hải khác cấp II trở lên7,5N
4.7Công trình hàng không mọi cấp: nhà ga hàng không; khu bay (bao gồm cả các công trình đảm bảo hoạt động bay)  
4.7.1Lắp đặt các thiết bị, máy móc ở sân bay2,8N
4.7.2Lắp ráp máy bay3,0N
4.7.3Cảng hàng không, sân bay (đường cất, hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách)2,0N
4.7.4Các công trình khác thuộc khu bay2,0N
5CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
5.1Công trình thủy lợi  
5.1.1Công trình cấp nước cấp II trở lên6,5N
5.1.2Hồ chứa nước cấp III trở lên6,5N
5.1.3Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu áp khác cấp III trở lên6,5N
5.2Công trình đê điều mọi cấp10,0N

Ghi chú:

M, N là các ký hiệu quy định về loại mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục này.

 1. b) Mức khấu trừ bảo hiểm:

Mức khấu trừ bảo hiểm đối với công trình quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục này áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục I Phụ lục này.

 1. Đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục này: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Nghị định này.
 2. Đối với công trình xây dựng chưa được quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục II Phụ lục này: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 37 Nghị định này.

 

PHỤ LỤC IV

MỨC PHÍ BẢO HIỂM, MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

 1. Đối với các công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ:
 2. a) Mức phí bảo hiểm (Chưa bao gồm thuế GTGT):

Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị hợp đồng tư vấn, cụ thể theo bảng sau:

 Giá trị hợp
đồng tư vấn

 

Giá trị công trình
xây dựng

Đến 10 tỷ đồngTrên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồngTrên 20 tỷ đồng đến 40 tỷ đồngTrên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồngTrên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng
Dưới 40 tỷ đồng1,20%1,52%
Trên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng0,85%1,12%1,19%
Trên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng0,80%1,05%1,16%1,27%
Trên 80 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng0,75%0,95%1,07%1,18%1,34%
Trên 100 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng0,70%0,88%0,99%1,11%1,25%
Trên 120 tỷ đồng đến 160 tỷ đồng0,65%0,85%0,94%1,10%1,22%
Trên 160 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng0,60%0,76%0,85%0,95%1,07%
Trên 200 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng0,51%0,66%0,76%0,85%0,95%
Trên 400 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng0,44%0,60%0,66%0,76%0,85%
Trên 600 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng0,41%0,57%0,60%0,69%0,82%
 1. b) Mức khấu trừ:

Mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng 1% giá trị hợp đồng tư vấn hoặc 100 triệu đồng, tùy theo số nào lớn hơn.

 1. Đối với các công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị hợp đồng tư vấn trên 80 tỷ đồng hoặc các công trình không áp dụng mức phí bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Phụ lục này: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định này.

 

PHỤ LỤC V

MỨC PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

 1. Phí bảo hiểm cho thời hạn 1 năm (Chưa bao gồm thuế GTGT):
Loại nghề nghiệp (*)Phí bảo hiểm/người

(Tỷ lệ % trên 100 triệu đồng)

Loại 10,6
Loại 20,8
Loại 31,0
Loại 41,2
 1. Phí bảo hiểm ngắn hạn
Thời hạn bảo hiểmPhí bảo hiểm/người

(Tỷ lệ % trên phí bảo hiểm năm)

Đến 3 tháng40
Từ trên 3 đến 6 tháng60
Từ trên 6 đến 9 tháng80
Từ trên 9 đến 12 tháng100

(*) Phân loại nghề nghiệp:

Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc những công việc tương tự ít đi lại khác. Ví dụ: kế toán, nhân viên hành chính.…

Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro lớn hơn loại 1, đòi hỏi phải đi lại nhiều hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: kỹ sư dân dụng, cán bộ quản lý thường xuyên đến công trường.…

Loại 3: Những nghề mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân làm việc trên công trường.…

Loại 4: Những ngành nghề nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở ba loại nghề nghiệp trên.

 

PHỤ LỤC VI

BẢNG QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

 1. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 100% GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
1. Chết
2. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật
 1. CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG BỘ PHẬN

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương x Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

I. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh%
1. Tổn thương xương sọ 
1.1. Chạm sọ6 – 10
1.2. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ dưới 3 cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng11 – 15
1.3. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ từ 3 cm trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng16 – 20
1.4. Mất xương bản ngoài, diện tích dưới 3 cm², điện não có ổ tổn thương tương ứng16 – 20
1.5. Mất xương bản ngoài, diện tích từ 3 cm² trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng21 – 25
1.6. Khuyết sọ đáy chắc diện tích dưới 3 cm², điện não có ổ tổn thương tương ứng21 – 25
1.7. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 3 đến 5 cm², điện não có ổ tổn thương tương ứng26 – 30
1.8. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 5 đến 10 cm² điện não có ổ tổn thương tương ứng31 – 35
1.9. Khuyết sọ đáy chắc diện tích trên 10 cm², điện não có ổ tổn thương tương ứng36 – 40
Ghi chú (Mục 1.1 đến 1.9) Nếu điện não không có ổ tổn thương lấy tỷ lệ tổn thương có kích thước nhỏ hơn liền kề 
1.10. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích dưới 2 cm²26 – 30
1.11. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích từ 2 đến 5 cm²31 – 35
1.12. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 5 đến 10 cm²36 – 40
1.13. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 10 cm²41 – 45
1.14. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý không có di chứng thần kinh21 – 25
1.15. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý còn ổ dịch không có di chứng thần kinh26 – 30
2. Ổ khuyết não, ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh 
2.1. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước dưới 2 cm²31 – 35
2.2. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước từ 2 đến 5 cm²36 – 40
2.3. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 5 đến 10 cm²41 – 45
2.4. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 10 cm²51 – 55
2.5. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não thông hoặc gây biến đổi hình thể não thất56 – 60
2.6. Chấn thương – vết thương não gây rò động – tĩnh mạch không gây di chứng chức năng

(Nếu gây di chứng chức năng tính theo tỷ lệ di chứng)

21 – 25
3. Dị vật trong não (mảnh kim khí, xương vụn, nốt vôi hóa…) không có di chứng chức năng hệ thần kinh 
3.1. Một dị vật21 – 25
3.2. Từ hai dị vật trở lên26 – 30
4. Tổn thương não gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh 
4.1. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật100
4.2. Liệt 
4.2.1. Liệt tứ chi mức độ nhẹ61 – 65
4.2.2. Liệt tứ chi mức độ vừa81 – 85
4.2.3. Liệt tứ chi mức độ nặng91 – 95
4.2.4. Liệt hoàn toàn tứ chi99
4.2.5. Liệt nửa người mức độ nhẹ36 – 40
4.2.6. Liệt nửa người mức độ vừa61 – 65
4.2.7. Liệt nửa người mức độ nặng71 – 75
4.2.8. Liệt hoàn toàn nửa người85
4.2.9. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nhẹ36 – 40
4.2.10. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ vừa61 – 65
4.2.11. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nặng76 – 80
4.2.12. Liệt hoàn toàn hai tay hoặc hai chân86 – 90
4.2.13. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nhẹ21 – 25
4.2.14. Liệt một tay hoặc một chân mức độ vừa36 – 40
4.2.15. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nặng51 – 55
4.2.16. Liệt hoàn toàn một tay hoặc một chân61 – 65
Ghi chú: Mục 4.2.9 đến 4.2.16: Liệt chi trên lấy tỷ lệ tối đa, liệt chi dưới lấy tỷ lệ tối thiểu 
4.3. Rối loạn ngôn ngữ 
4.3.1. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nhẹ16 – 20
4.3.2. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ vừa31 – 35
4.3.3. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nặng41 – 45
4.3.4. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ rất nặng51 – 55
4.3.5. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca hoàn toàn61
4.3.6. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nhẹ16 – 20
4.3.7. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ vừa31 – 35
4.3.8. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nặng41 – 45
4.3.9. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ rất nặng51 – 55
4.3.10. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ hoàn toàn65
4.3.11. Mất đọc41 – 45
4.3.12. Mất viết41 – 45
4.4. Quên (không chú ý) sử dụng nửa người31 – 35
4.5. Tổn thương ngoại tháp

(Tỷ lệ áp dụng riêng cho từng Hội chứng: Parkinson, Tiểu não, run)

 
4.5.1. Mức độ nhẹ26 – 30
4.5.2. Mức độ vừa61 – 65
4.5.3. Mức độ nặng81 – 85
4.5.4. Mức độ rất nặng91 – 95
4.6. Tổn thương não gây di chứng chức năng cơ quan khác (thị lực, thính lực… tính theo tỷ lệ tổn thương của cơ quan tương ứng) 
5. Tổn thương tủy 
5.1. Tổn thương tủy toàn bộ kiểu khoanh đoạn 
5.1.1. Tổn thương nón tủy không hoàn toàn36 – 40
5.1.2. Tổn thương nón tủy toàn bộ (mất cảm giác vùng đáy chậu, rối loạn cơ tròn, không liệt hai chi dưới)55
5.1.3. Tổn thương tủy thắt lưng toàn bộ kiểu khoanh đoạn96
5.1.4. Tổn thương tủy ngực toàn bộ kiểu khoanh đoạn97
5.1.5. Tổn thương tủy cổ toàn bộ kiểu khoanh đoạn99
5.1.6. Tổn thương nửa tủy toàn bộ (hội chứng Brown-Sequard, tủy cổ C4 trở lên)89
5.2. Tổn thương tủy gây liệt đơn thuần: Tỷ lệ tính theo Mục 4.2 
5.3. Tổn thương tủy gây mất cảm giác kiểu đường dẫn truyền 
5.3.1. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống26 – 30
5.3.2. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống (dưới khoanh đoạn ngực T5)31 – 35
5.3.3. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người31 – 35
5.3.4. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người45
6. Tổn thương rễ, đám rối, dây thần kinh 
6.1. Tổn thương rễ thần kinh 
6.1.1. Tổn thương không hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5, C6, C7, C8, T1, L5, S1) một bên3 – 5
6.1.2. Tổn thương hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5, C6, C7, C8, T1, L5, S1) một bên9
6.1.3. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6, C7, C8, T1 một bên11 – 15
6.1.4. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6, C7, C8, T1 một bên21
6.1.5. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên16 – 20
6.1.6. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên26 – 30
6.1.7. Tổn thương không hoàn toàn đuôi ngựa (có rối loạn cơ tròn)61 – 65
6.1.8. Tổn thương hoàn toàn đuôi ngựa90
6.2. Tổn thương đám rối thần kinh một bên 
6.2.1. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cổ11 – 15
6.2.2. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cổ21 – 25
6.2.3. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhất giữa26 – 30
6.2.4. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhất dưới46 – 50
6.2.5. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhất trên51 – 55
6.2.6. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhì trước trong46 – 50
6.2.7. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhì trước ngoài46 – 50
6.2.8. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhì sau51 – 55
6.2.9. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay65
6.2.10. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thắt lưng (có tổn thương thần kinh đùi)26 – 30
6.2.11. Tổn thương hoàn toàn đám rối thắt lưng41 – 45
6.2.12. Tổn thương không hoàn toàn đám rối cùng36 – 40
6.2.13. Tổn thương hoàn toàn đám rối cùng61
6.3. Tổn thương dây thần kinh một bên 
6.3.1. Tổn thương không hoàn toàn các dây thần kinh cổ11 – 15
6.3.2. Tổn thương hoàn toàn các dây thần kinh cổ21 – 25
6.3.3. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh trên vai3 – 5
6.3.4. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh trên vai11
6.3.5. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh dưới vai3 – 5
6.3.6. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh dưới vai11
6.3.7. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh ngực dài5 – 9
6.3.8. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh ngực dài11 – 15
Ghi chú: Mục 6.3.7 và 6.3.8 Nữ được tính tỷ lệ tối đa, Nam: tỷ lệ tối thiểu 
6.3.9. Tổn thương một dây thần kinh liên sườn6 – 10
6.3.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mũ16 – 20
6.3.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mũ31 – 35
6.3.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh cơ bì11 – 15
6.3.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cơ bì26 – 30
6.3.14. Tổn thương nhánh thần kinh quay11 – 15
6.3.15. Tổn thương bán phần thần kinh quay26 – 30
6.3.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh quay41 – 45
6.3.17. Tổn thương nhánh thần kinh trụ11 – 15
6.3.18. Tổn thương bán phần thần kinh trụ21 – 25
6.3.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ31 – 35
6.3.20. Tổn thương nhánh thần kinh giữa11 – 15
6.3.21. Tổn thương bán phần thần kinh giữa21 – 25
6.3.22. Tổn thương hoàn toàn thần kinh giữa31 – 35
6.3.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cánh tay bì trong11 – 15
6.3.24. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cẳng tay bì trong11 – 15
6.3.25. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới11 – 15
6.3.26. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới21 – 25
6.3.27. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh da đùi sau1 – 3
6.3.28. Tổn thương hoàn toàn thần kinh da đùi sau6 – 10
6.3.29. Tổn thương nhánh thần kinh đùi11 – 15
6.3.30. Tổn thương bán phần thần kinh đùi21 – 25
6.3.31. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi36 – 40
6.3.32. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh đùi – bì1 – 3
6.3.33. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi – bì6 – 10
6.3.34. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh bịt6 – 10
6.3.35. Tổn thương hoàn toàn thần kinh bịt16 – 20
6.3.36. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sinh dục – đùi5 – 9
6.3.37. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sinh dục – đùi11 – 15
6.3.38. Tổn thương nhánh thần kinh hông to16 – 20
6.3.39. Tổn thương bán phần thần kinh hông to26 – 30
6.3.40. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông to41 – 45
6.3.41. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo ngoài6 – 10
6.3.42. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo ngoài16 – 20
6.3.43. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo ngoài26 – 30
6.3.44. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo trong6 – 10
6.3.45. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo trong11 – 15
6.3.46. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo trong21 – 25
6.4. Tổn thương thần kinh sọ một bên 
6.4.1. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh sọ số I11 – 15
6.4.2. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh sọ số I21 – 25
6.4.3. Tổn thương dây thần kinh sọ số II: Áp dụng theo mức độ giảm thị lực trong Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan Thị giác 
6.4.4. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số III11 – 15
6.4.5. Tổn thương bán phần thần kinh sọ số III21 – 25
6.4.6. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số III31 – 35
6.4.7. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IV3 – 5
6.4.8. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IV11 – 15
6.4.9. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số V6 – 10
6.4.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số V16 – 20
6.4.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số V26 – 30
6.4.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VI6 – 10
6.4.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VI16 – 20
6.4.14. Tổn thương nhánh thần kinh sọ số VII6 – 10
6.4.15. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VII16 – 20
6.4.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VII26 – 30
6.4.17. Tổn thương thần kinh sọ số VIII một bên: Áp dụng tỷ lệ di chứng Hội chứng Tiền đình và/hoặc mất thính lực 
6.4.18. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên11 – 15
6.4.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên21 – 25
6.4.20. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên11 – 15
6.4.21. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên21 – 25
6.4.22. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên11 – 15
6.4.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên21 – 25
6.4.24. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên21 – 25
6.4.25. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên36 – 40
II. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tim Mạch%
1. Tổn thương tim 
1.1. Vết thương tổn thương van tim, cơ tim, vách tim 
1.1.1. Đã điều trị ổn định, chưa có biến chứng31 – 35
1.1.2. Có biến chứng nội khoa (Loạn nhịp, suy tim, phình hoặc giả phình thất…) 
1.1.2.1. Suy tim độ I hoặc các rối loạn nhịp tim điều trị nội khoa có kết quả36 – 40
1.1.2.2. Suy tim độ II41 – 45
1.1.2.3. Suy tim độ III hoặc rối loạn nhịp tim có chỉ định đặt máy tạo nhịp61 – 65
1.1.2.4. Suy tim độ IV71 – 75
1.2. Rối loạn nhịp tim sau chấn thương 
1.2.1. Điều trị nội khoa kết quả tương đối tốt21 – 25
1.2.2. Điều trị nội khoa không kết quả có chỉ định điều trị can thiệp 
1.2.2.1. Kết quả tốt21 – 25
1.2.2.2. Kết quả không tốt ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt41 – 45
1.2.3. Phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn31 – 35
1.3. Viêm màng ngoài tim co thắt, dày dính màng ngoài tim do chấn thương 
1.3.1. Điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật đạt kết quả tương đối tốt (50% ≤ EF < 60%)31 – 35
1.3.2. Kết quả hạn chế (EF dưới 50%)41 – 45
1.4. Dị vật màng ngoài tim 
1.4.1. Chưa gây tai biến21 – 25
1.4.2. Có tai biến phải phẫu thuật 
1.4.2.1. Kết quả tốt (50% ≤ EF ≤ 60%)36 – 40
1.4.2.2. Kết quả hạn chế (EF dưới 50%)41 – 45
1.5. Dị vật cơ tim, vách tim, buồng tim, van tim 
1.5.1. Chưa gây biến chứng41 – 45
1.5.2. Gây tai biến (tắc mạch, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim…) 
1.5.2.1. Kết quả điều trị ổn định từng đợt61 – 65
1.5.2.2. Kết quả điều trị hạn chế, đe dọa tính mạng81
Ghi chú: Nếu các tổn thương ở Mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 có suy tim thì áp dụng tỷ lệ mức độ suy tim 
2. Tổn thương Mạch 
2.1. Phình động, tĩnh mạch chủ chủ ngực, chủ bụng, hoặc thông động – tĩnh mạch chủ 
2.1.1. Chưa phẫu thuật31 – 35
2.1.2. Có biến chứng và có chỉ định phẫu thuật 
2.1.2.1. Kết quả tốt51 – 55
2.1.2.2. Kết quả hạn chế có biến chứng một cơ quan61 – 65
2.1.2.3. Có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, có chỉ định mổ lại81
2.1.2.4. Có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, không có chỉ định mổ lại81
2.1.2.5. Nếu tổn thương như các Mục 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4 mà gây tổn thương tạng phải xử lý hoặc liệt hai chi thì khi tính tỷ lệ sẽ cộng thêm (cộng lùi) các tỷ lệ tương ứng 
2.2. Vết thương mạch máu lớn (Động mạch cảnh, động mạch cánh tay, động mạch chậu, động mạch đùi) 
2.2.1. Ở các chi, đã xử lý 
2.2.1.1. Kết quả tốt không có biểu hiện tắc mạch6 – 10
2.2.1.2. Kết quả tương đối tốt có thiểu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chi phối một đến hai chi11 – 15
2.2.1.3. Kết quả tương đối tốt có thiểu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chi phối từ ba chi trở lên21 – 25
2.2.1.4. Kết quả hạn chế có biểu hiện teo cơ một đến hai chi21 – 25
2.2.1.5. Kết quả hạn chế có biểu hiện teo cơ từ ba chi trở lên31 – 35
2.2.1.6. Kết quả xấu phải xử trí cắt cụt chi thì tính tỷ lệ phần chi cắt cụt tương ứng 
2.2.2. Vết thương động mạch cảnh 
2.2.2.1. Chưa có rối loạn về huyết động21 – 25
2.2.2.2. Có rối loạn về huyết động còn bù trừ41 – 45
2.2.2.3. Có rối loạn nặng về huyết động gây biến chứng ở các cơ quan mà động mạch chi phối: Áp dụng tỷ lệ tính theo các di chứng 
2.3. Hội chứng Wolkmann

(co rút gân gấp dài các ngón tay do thiếu máu sau sang chấn, kèm theo có các dấu hiệu đau, phù nề, mất mạch quay)

Tính theo tỷ lệ các ngón bị tổn thương theo tỷ lệ tổn thương tương ứng của hệ cơ xương khớp

 
2.4. Giãn tĩnh mạch (là hậu quả của vết thương, chấn thương) 
2.4.1. Giãn tĩnh mạch chưa có biến chứng11 – 15
2.4.2. Phù và rối loạn dinh dưỡng, loét21 – 25
2.4.3. Biến chứng viêm tắc gây loét31 – 35
III. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Hô hấp%
1. Tổn thương xương ức 
1.1. Tổn thương xương ức đơn thuần, không biến dạng hoặc biến dạng lồng ngực ít11 – 15
1.2. Tổn thương xương ức biến dạng lồng ngực nhiều16 – 20
2. Tổn thương xương sườn và thần kinh liên sườn 
2.1. Gãy một hoặc hai xương sườn, can tốt3 – 5
2.2. Gãy một hoặc hai xương sườn can xấu hoặc gãy ba đến năm xương sườn, can tốt6 – 9
2.3. Gãy ba đến năm xương sườn, can xấu hoặc gãy sáu xương sườn trở lên, can tốt11 – 15
2.4. Gãy sáu xương sườn trở lên, can xấu16 – 20
2.5. Mất đoạn hoặc cắt bỏ một hoặc hai xương sườn11 – 15
2.6. Mất đoạn hoặc cắt bỏ ba đến năm xương sườn16 – 20
2.7. Mất đoạn hoặc cắt bỏ sáu xương sườn trở lên21 – 25
Ghi chú: – Tỷ lệ từ Mục 2.1 đến 2.7 đã tính tổn thương thần kinh liên sườn

– Tỷ lệ từ Mục 2.2 đến 2.7 đã tính cả lồng ngực biến dạng

 
3. Tổn thương màng phổi 
3.1. Tổn thương màng phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng3 – 5
3.2. Dị vật màng phổi đơn thuần16 – 20
3.3. Dị vật màng phổi gây biến chứng dày dính phế mạc: Áp dụng tỷ lệ tổn thương màng phổi Mục 3.4 hoặc Mục 3.5 hoặc Mục 3.6 tùy thuộc mức độ biến chứng 
3.4. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi dưới một phần tư diện tích hai phế trường21 – 25
3.5. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường26 – 30
3.6. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi trên một phần hai diện tích hai phế trường31 – 35
4. Tổn thương phổi 
4.1. Tổn thương nhu mô phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng6 – 10
4.2. Dị vật đơn thuần nhu mô phổi16 – 20
4.3. Tổn thương nhu mô phổi một bên đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần dưới một phần tư diện tích hai phế trường26 – 30
4.4. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường31 – 35
4.5. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần trên một phần hai diện tích hai phế trường41 – 45
4.6. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ một đến hai phân thùy phổi26 – 30
4.7. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ ba phân thùy phổi trở lên31 – 35
4.8. Mổ cắt phổi không điển hình (dưới một thùy phổi)21 – 25
4.9. Mổ cắt từ một thùy phổi trở lên31 – 35
4.10. Mổ cắt bỏ toàn bộ một phổi56 – 60
5. Tổn thương khí quản, phế quản 
5.1. Tổn thương khí quản, phế quản đơn thuần16 – 20
5.2. Tổn thương khí quản, phế quản gây khó thở, không rối loạn giọng nói, tiếng nói và/hoặc không rối loạn thông khí phổi tắc nghẽn hoặc hỗn hợp21 – 25
5.3. Tổn thương khí quản, phế quản đoạn trung thất gây khó thở và rối loạn giọng nói, tiếng nói26 – 30
5.4. Mổ phục hồi khí quản, phế quản sau tổn thương khí quản, phế quản hoặc sau cắt thùy phổi31 – 35
6. Tổn thương cơ hoành 
6.1. Tổn thương cơ hoành, không phải can thiệp phẫu thuật, không có biến chứng3 – 5
6.2. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp bằng phẫu thuật, kết quả tốt21 – 25
6.3. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp, kết quả không tốt phải phẫu thuật lại hoặc gây dày dính màng phổi26 – 30
7. Rối loạn thông khí phổi 
7.1. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nhẹ11 – 15
7.2. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ trung bình16 – 20
7.3. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nặng31 – 35
8. Tâm phế mạn tính 
8.1. Mức độ 1: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1) và/hoặc siêu âm tim và điện tim bình thường16 – 20
8.2. Mức độ 2: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1, độ 2) và/hoặc có biến đổi hình thái hoặc chức năng tim phải trên siêu âm tim; điện tim bình thường và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường31 – 35
8.3. Mức độ 3: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 3 trở lên) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường51 – 55
8.4. Mức độ 4: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 4) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim81
IV. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiêu hóa%
1. Tổn thương thực quản 
1.1. Khâu lỗ thủng thực quản không gây di chứng ảnh hưởng đến ăn uống31
1.2. Khâu lỗ thủng thực quản có di chứng gây ảnh hưởng đến ăn uống: chỉ ăn được thức ăn mềm41 – 45
1.3. Khâu lỗ thủng thực quản có biến chứng rò hoặc hẹp phải mổ lại, gây hẹp vĩnh viễn, chỉ ăn được chất lỏng61 – 65
1.4. Chít hẹp thực quản do chấn thương (mọi nguyên nhân: bỏng, chấn thương) gây chít hẹp phải mở thông dạ dày vĩnh viễn để ăn uống71 – 75
1.5. Phẫu thuật cắt thực quản 
1.5.1. Cắt một phần thực quản (bao gồm phẫu thuật dạ dày để tạo hình thực quản)61
1.5.2. Cắt toàn bộ thực quản (bao gồm phẫu thuật dạ dày để tạo hình thực quản)81
2. Tổn thương dạ dày 
2.1. Thủng dạ dày đã xử lý 
2.1.1. Không gây biến dạng dạ dày26 – 30
2.1.2. Có biến dạng dạ dày hình hai túi41 – 45
2.1.3. Có viêm loét phải điều trị nội khoa36 – 40
2.1.4. Không biến dạng dạ dày, có viêm phải điều trị nội khoa41 – 45
2.1.5. Có biến dạng dạ dày, có viêm phải điều trị nội khoa ổn định46 – 50
2.1.6. Có loét, chảy máu phải điều trị nội khoa51 – 55
2.2. Cắt đoạn dạ dày, sau phẫu thuật không có biến chứng 
2.2.1. Tổn thương phải cắt hai phần ba dạ dày51 – 55
2.2.2. Tổn thương phải cắt ba phần tư dạ dày trở lên61 – 65
2.3. Cắt đoạn dạ dày (như trong Mục 2.2), có biến chứng phải phẫu thuật lại71 – 75
2.4. Cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình dạ dày bằng ruột non, cơ thể suy nhược nặng81
3. Tổn thương ruột non 
3.1. Tổn thương gây thủng 
3.1.1. Thủng một hoặc hai lỗ đã xử trí31 – 35
3.1.2. Thủng từ ba lỗ trở lên đã xử trí36 – 40
3.2. Tổn thương phải cắt đoạn ruột non dưới một mét 
3.2.1. Cắt đoạn hỗng tràng41 – 45
3.2.2. Cắt đoạn hồi tràng51 – 55
3.3. Tổn thương phải cắt bỏ ruột non dài trên một mét, có rối loạn tiêu hóa 
3.3.1. Cắt đoạn hỗng tràng51 – 55
3.3.2. Cắt đoạn thuộc hồi tràng61
3.4. Tổn thương phải cắt bỏ gần hết ruột non có rối loạn tiêu hóa trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến dinh dưỡng91
4. Tổn thương đại tràng 
4.1. Tổn thương thủng đại tràng không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 
4.1.1. Thủng một lỗ đã xử trí36 – 40
4.1.2. Thủng từ hai lỗ trở lên đã xử trí46 – 50
4.1.3. Thủng đại tràng đã xử trí nhưng bị dò phải phẫu thuật lại nhưng không phải cắt đoạn đại tràng51 – 55
4.2. Tổn thương phải cắt đại tràng, không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 
4.2.1. Cắt đoạn đại tràng51 – 55
4.2.2. Cắt nửa đại tràng phải61 – 65
4.2.3. Cắt nửa đại tràng trái71
4.2.4. Cắt toàn bộ đại tràng81
4.3. Tổn thương cắt đoạn đại tràng phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 
4.3.1. Cắt đoạn đại tràng66 – 70
4.3.2. Cắt nửa đại tràng phải75
4.3.3. Cắt nửa đại tràng trái81
4.3.4. Cắt toàn bộ đại tràng85
5. Tổn thương trực tràng 
5.1. Thủng trực tràng không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 
5.1.1. Thủng một lỗ đã xử trí36 – 40
5.1.2. Thủng từ hai lỗ trở lên đã xử trí46 – 50
5.1.3. Thủng trực tràng đã xử trí nhưng còn bị dò kéo dài51 – 55
5.2. Tổn thương phải cắt trực tràng không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 
5.2.1. Tổn thương phải cắt bỏ một phần trực tràng51 – 55
5.2.2. Tổn thương phải cắt bỏ hoàn toàn trực tràng61 – 65
5.3. Tổn thương trực tràng đã xử trí và phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn 
5.3.1. Thủng trực tràng có làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn61 – 65
5.3.2. Tổn thương phải cắt trực tràng có làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn71 – 75
6. Tổn thương hậu môn 
6.1. Tổn thương cơ thắt hậu môn, ống hậu môn đã xử trí lần đầu, không gây rối loạn đại tiện21 – 25
6.2. Tổn thương cơ thắt hậu môn, ống hậu môn đã xử trí lần đầu, có di chứng gây rối loạn đại tiện 
6.2.1. Táo bón hoặc khó đại tiện31 – 35
6.2.2. Đại tiện không tự chủ41 – 45
6.3. Tổn thương cơ thắt hậu môn, ống hậu môn gây dò phải phẫu thuật lại 
6.3.1. Phẫu thuật có kết quả31 – 35
6.3.2. Phẫu thuật không có kết quả51 – 55
7. Tổn thương gan, mật 
7.1. Đụng dập gan, điều trị bảo tồn bằng nội khoa kết quả tốt6 – 10
7.2. Phẫu thuật khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe gan sau chấn thương, vết thương 
7.2.1. Khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe của một thùy gan36 – 40
7.2.2. Khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe của hai thùy gan41 – 45
7.3. Cắt bỏ gan 
7.3.1. Cắt bỏ một phân thùy gan phải hoặc phân thùy IV46 – 50
7.3.2. Cắt bỏ gan trái hoặc gan phải61
7.3.3. Cắt bỏ gan phải, có rối loạn chức năng gan71
7.4. Dị vật nằm trong nhu mô gan 
7.4.1. Chưa gây tai biến11 – 15
7.4.2. Phẫu thuật nhưng không lấy được dị vật và không phải làm thủ thuật khác41
7.5. Tổn thương cắt bỏ túi mật31
7.6. Mổ xử lý ống mật chủ 
7.6.1. Kết quả tốt31 – 35
7.6.2. Kết quả không tốt41 – 45
7.6.3. Phẫu thuật xử lý ống mật chủ và cắt bỏ túi mật61
7.7. Phẫu thuật nối túi mật – ruột non hay nối ống mật ruột non61
7.8. Phẫu thuật đường mật nhiều lần do dò mật, tắc mật71 – 75
8. Tổn thương tụy 
8.1. Tổn thương tụy phải khâu 
8.1.1. Khâu đuôi tụy31 – 35
8.1.2. Khâu thân tụy36 – 40
8.1.3. Khâu đầu tụy41 – 45
8.2. Tổn thương phải phẫu thuật nối ống tụy – ruột non51 – 55
8.3. Tổn thương phải phẫu thuật cắt tụy 
8.3.1. Cắt đuôi tụy kết quả tốt41 – 45
8.3.2. Cắt đuôi tụy biến chứng dò phải phẫu thuật lại, điều trị có kết quả, thể trạng không suy mòn61
8.3.3. Phẫu thuật cắt khối tá tụy ảnh hưởng nhiều đến dinh dưỡng, thể trạng gầy81
8.3.4. Phẫu thuật cắt khối tá tụy biến chứng dò kéo dài sau phẫu thuật, điều trị ít kết quả, thể trạng rất gầy, suy mòn85
9. Tổn thương lách 
9.1. Tổn thương rách, vỡ lách, phẫu thuật điều trị vẫn bảo tồn được lách21 – 25
9.2. Cắt lách

Nếu cắt lách gây biến chứng thiếu máu thì cộng lùi với tỷ lệ thiếu máu

31 – 35
10. Các tổn thương khác của hệ tiêu hóa 
10.1. Phẫu thuật thăm dò ổ bụng do tổn thương hoặc lấy dị vật 
10.1.1. Thăm dò đơn thuần hoặc lấy được dị vật trong ổ bụng, không phải can thiệp vào các cơ quan, phủ tạng21 – 25
10.1.2. Không lấy được dị vật trong ổ bụng và không phải can thiệp vào các cơ quan, phủ tạng26 – 30
10.2. Sau phẫu thuật ổ bụng (đã xác định tỷ lệ) nhưng có biến chứng dính tắc ruột… phải phẫu thuật lại 
10.2.1. Mổ gỡ dính lần thứ nhất21 – 25
10.2.2. Mổ gỡ dính lần thứ hai31 – 35
10.2.3. Mổ gỡ dính từ lần ba trở lên41 – 45
10.3. Phẫu thuật xử trí tổn thương ở mạc nối, mạc treo 
10.3.1. Khâu cầm máu đơn thuần26 – 30
10.3.2. Khâu cầm máu và cắt một phần mạc nối31
10.4. Tổn thương do vết thương phá hủy cơ thành bụng đơn thuần, phải phẫu thuật tái tạo lại thành bụng 
10.4.1. Phẫu thuật kết quả tốt21 – 25
10.4.2. Sau phẫu thuật còn sa lồi thành bụng26 – 30
10.4.3. Sau phẫu thuật còn thoát vị thành bụng31 – 35
V. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu – Sinh dục%
1. Thận 
1.1. Chấn thương đụng dập thận: (Đã được điều trị bảo tồn không có biến chứng) 
1.1.1. Một thận6 – 10
1.1.2. Hai thận11 – 15
1.2. Chấn thương thận gây xơ teo mất chức năng một thận 
1.2.1. Thận bên kia bình thường, không suy thận35
1.2.2. Thận bên kia không bình thường và/hoặc suy thận: Tỷ lệ Mục 1.2.1 cộng lùi tỷ lệ bệnh, tật của thận 
1.3. Chấn thương thận – Mổ cắt thận 
1.3.1. Cắt bỏ một phần thận, thận còn lại bình thường21 – 25
1.3.2. Cắt bỏ một thận, thận còn lại bình thường45
1.3.3. Cắt bỏ thận, thận còn lại có bệnh, tật: Tỷ lệ Mục 1.3.1 hoặc 1.3.2 cộng lùi tỷ lệ bệnh tật của thận còn lại 
1.4. Dị vật trong thận chưa lấy ra 
1.4.1. Dị vật ở một thận, chưa biến chứng11 – 15
1.4.2. Dị vật ở hai thận, chưa gây biến chứng21 – 25
1.4.3. Dị vật ở thận gây biến chứng: Tỷ lệ Mục 1.4.1 hoặc 1.4.2 cộng lùi tỷ lệ biến chứng 
2. Niệu quản (một bên) 
2.1. Tổn thương niệu quản cắt dưới 5 cm đã phẫu thuật phục hồi có kết quả21 – 25
2.2. Tổn thương niệu quản cắt từ 5 cm trở lên 
2.2.1. Phải mổ tạo hình niệu quản không có biến chứng26 – 30
2.2.2. Phải mổ tạo hình niệu quản có biến chứng: Tỷ lệ Mục 2.2.1 cộng lùi tỷ lệ biến chứng 
3. Bàng quang 
3.1. Tổn thương bàng quang đã phẫu thuật kết quả tốt26 – 30
3.2. Tổn thương bàng quang sau điều trị có di chứng: “hội chứng bàng quang nhỏ” (dung tích dưới 100 ml)41 – 45
3.3. Tạo hình bàng quang mới45
3.4. Đặt dẫn lưu bàng quang vĩnh viễn61
4. Niệu đạo 
4.1. Điều trị kết quả tốt11 – 15
4.2. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại có kết quả31 – 35
4.3. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại không kết quả41 – 45
5. Tầng sinh môn 
5.1. Điều trị kết quả tốt1 – 5
5.2. Có biến chứng rò bàng quang – âm đạo hay niệu đạo, trực tràng 
5.2.1. Phẫu thuật kết quả tốt11 – 15
5.2.2. Phải mổ lại lần hai kết quả hạn chế31 – 35
5.2.3. Mổ lại trên hai lần nhưng không kết quả51 – 55
6. Tinh hoàn, Buồng trứng 
6.1. Mất một bên11 – 15
6.2. Mất cả hai bên36 – 40
7. Dương vật 
7.1. Mất một phần dương vật21 – 25
7.2. Mất hoàn toàn dương vật41
7.3. Sẹo dương vật 
7.3.1. Gây co kéo dương vật11 – 15
7.3.2. Lóc da dương vật phải ghép da kết quả tốt11 – 15
7.3.3. Lóc da dương vật phải ghép da kết quả không tốt21
8. Cắt tử cung bán phần hoặc hoàn toàn 
8.1. Đã có con41
8.2. Chưa có con51 – 55
9. Vú 
9.1. Mất một vú26 – 30
9.2. Mất hai vú41 – 45
10. Ống dẫn tinh, Vòi trứng 
10.1. Đứt một bên5 – 9
10.2. Đứt cả hai bên 
10.2.1. Đã có con15
10.2.2. Chưa có con36 – 40
11. Vết thương âm hộ, âm đạo và sẹo co kéo 
11.1. Trên 50 tuổi21
11.2. Dưới 50 tuổi31 – 35
VI. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Cơ – Xương – Khớp%
1. Cánh tay và khớp vai 
1.1. Cụt hai chi trên 
1.1.1. Tháo hai khớp cổ tay (hoặc cụt hai bàn tay)82
1.1.2. Cụt 1/3 trên cẳng tay một bên và 1/3 giữa cẳng tay bên kia83
1.1.3. Cụt 1/3 giữa hai cẳng tay83
1.1.4. Cụt 1/3 trên hai cẳng tay84
1.1.5. Tháo hai khớp khuỷu tay85
1.1.6. Cụt 1/3 giữa một cánh tay và 1/3 giữa một cẳng tay còn lại85
1.1.7. Cụt 1/3 giữa một cánh tay và 1/3 trên một cẳng tay bên kia86
1.1.8. Cụt 1/3 trên một cánh tay một bên và 1/3 giữa một cẳng tay còn lại87
1.1.9. Cụt 1/3 trên một cánh tay một bên và 1/3 trên một cẳng tay còn lại88
1.1.10. Cụt hai cánh tay từ 1/3 giữa – 1/3 dưới89
1.1.11. Cụt hai cánh tay từ 1/3 trên trở lên91
1.1.12. Tháo hai khớp vai95
1.2. Cụt hai chi: một chi trên và một dưới, cùng bên hoặc khác bên 
1.2.1. Cụt một cẳng tay và một cẳng chân (bất kỳ đoạn nào kể từ tháo khớp cổ tay hoặc tháo khớp cổ chân trở lên)83
1.2.2. Cụt 1/3 giữa một cánh tay (hoặc đùi) và 1/3 dưới một cẳng chân (hoặc cẳng tay)84
1.2.3. Cụt 1/3 trên một cánh tay (hoặc đùi) và 1/3 trên một cẳng chân (hoặc một cẳng tay)86
1.2.4. Cụt 1/3 trên một cánh tay và 1/3 giữa đùi, hoặc ngược lại88
1.2.5. Cụt 1/3 trên một cánh tay và 1/3 trên một đùi91
1.2.6. Tháo khớp vai và tháo một khớp háng cùng hoặc khác bên95
1.3. Cụt một chi trên và mù một mắt 
1.3.1. Tháo khớp cổ tay và mù một mắt82
1.3.2. Cụt một cẳng tay và mù hoàn toàn một mắt83
1.3.3. Cụt một cánh tay và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả84
1.3.4. Cụt một cánh tay và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp được mắt giả86
1.3.5. Tháo khớp một vai và mù một mắt87
1.3.6. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả93
1.3.7. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp mắt giả95
1.4. Tháo một khớp vai72
1.5. Cụt một cánh tay 
1.5.1. Đường cắt 1/3 giữa61 – 65
1.5.2. Đường cắt 1/3 trên66 – 70
1.6. Gẫy đầu trên xương cánh tay (từ cổ giải phẫu trở lên) 
1.6.1. Vỡ, tiêu chỏm đầu xương cánh tay hậu quả hàn khớp vai hoặc lủng liểng (chụp phim Xquang xác định)41 – 45
1.6.2. Can liền tốt, nhưng có teo cơ và hạn chế động tác khớp vai mức độ vừa21 – 25
1.6.3. Can liền xấu, teo cơ Delta, đai vai và cánh tay, hạn chế động tác khớp vai nhiều31 – 35
1.7. Gẫy thân xương cánh tay một bên 
1.7.1. Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi, cánh tay cử động tương đối bình thường11 – 15
1.7.2. Can liền xấu, trục hơi lệch, không ngắn chi21 – 25
1.7.3. Can liền xấu, trục lệch, ngắn chi, teo cơ do giảm vận động 
1.7.3.1. Ngắn dưới 3 cm26 – 30
1.7.3.2. Ngắn từ 3 cm trở lên31 – 35
1.7.4. Can xấu, hai đầu gẫy chồng nhau41
1.8. Gẫy đầu dưới xương cánh tay một bên 
1.8.1. Gẫy trên lồi cầu hoặc gẫy giữa hai lồi cầu, hạn chế gấp, duỗi khớp khuỷu21 – 25
1.8.2. Gẫy như Mục 1.8.1, nhưng can liền xấu, di lệch dẫn đến hậu quả cứng, hàn khớp khuỷu: Áp dụng tỷ lệ tổn thương khớp khuỷu 
1.8.3. Mẻ hoặc rạn lồi cầu đơn thuần, không ảnh hưởng đến khớp3 – 5
1.9. Mất đoạn xương cánh tay tạo thành khớp giả 
1.9.1. Khớp giả chặt31 – 35
1.9.2. Khớp giả lỏng41 – 44
1.10. Tổn thương khớp vai một bên 
1.10.1. Mức độ hạn chế các động tác ít (hạn chế 1 – 2/7 động tác)11 – 15
1.10.2. Mức độ hạn chế các động tác rất nhiều, kèm theo teo cơ (hạn chế 3 – 5/7 động tác)21 – 25
1.10.3. Cứng khớp vai gần hoàn toàn31 – 35
1.11. Cứng khớp vai hoàn toàn 
1.11.1. Tư thế thuận: tư thế nghỉ – O°46 – 50
1.11.2. Tư thế không thuận: Ra trước, ra sau, giơ ngang và lên cao51 – 55
1.12. Sai khớp vai cũ dễ tái phát (không còn điều trị hoặc điều trị không kết quả)21 – 25
1.13. Cứng nhiều khớp lớn chi trên 
1.13.1. Vừa cứng khớp vai vừa cứng khớp khuỷu một bên ở tư thế bất lợi về chức năng51 – 55
1.13.2. Cứng cả ba khớp: vai – khuỷu – cổ tay61
2. Cẳng tay và khớp khuỷu tay 
2.1. Tháo một khớp khuỷu61
2.2. Cụt một cẳng tay 
2.2.1. Đường cắt 1/3 giữa51 – 55
2.2.2. Đường cắt 1/3 trên56 – 60
2.3. Cứng một khớp khuỷu 
2.3.1. Cẳng tay gấp – duỗi được trong khoảng trên 5° đến 145°11 – 15
2.3.2. Cẳng tay gấp – duỗi được trong khoảng trên 45° đến 90°26 – 30
2.3.3. Cẳng tay gấp – duỗi được trong khoảng 0° đến 45°31 – 35
2.3.4. Cẳng tay gấp – duỗi được trong khoảng trên 100° đến 150°51 – 55
2.4. Gẫy hai xương cẳng tay 
2.4.1. Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả hai xương 
2.4.1.1. Khớp giả chặt26 – 30
2.4.1.2. Khớp giả lỏng31 – 35
2.4.2. Can liền tốt trục thẳng, chức năng cẳng tay gần như bình thường6 – 10
2.4.3. Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 3 cm26 – 30
2.4.4. Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn trên 3 cm, ảnh hưởng đến chức năng sấp – ngửa cẳng tay và vận động của khớp cổ tay31 – 35
2.4.5. Bốn đầu xương gãy dính nhau, can xấu, mất sấp ngửa cẳng tay, teo cơ31 – 35
2.5. Gẫy đầu dưới cả hai xương cẳng tay sát cổ tay 
2.5.1. Hạn chế chức năng khớp cổ tay ít và vừa (1 đến 2/5 động tác cổ tay)11 – 15
2.5.2. Hạn chế chức năng khớp cổ tay nhiều (trên 3 động tác cổ tay)21 – 25
2.5.3. Cứng khớp cổ tay tư thế cơ năng (0°)21 – 25
2.5.4. Cứng khớp cổ tay tư thế gấp hoặc ngửa tối đa31 – 35
2.5.5. Cứng khớp cổ tay tư thế còn lại26 – 30
2.6. Gẫy thân xương quay 
2.6.1. Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi, chức năng cẳng tay tương đối bình thường6 – 10
2.6.2. Can liền xấu, trục lệch hoặc chi bị ngắn trật khớp quay – trụ và hạn chế chức năng sấp – ngửa21 – 25
2.6.3. Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả xương quay 
2.6.3.1. Khớp giả chặt11 – 15
2.6.3.2. Khớp giả lỏng21 – 25
2.7. Gẫy đầu trên xương quay có di chứng làm trở ngại gấp – duỗi khớp khuỷu và hạn chế sấp, ngửa cẳng tay, kèm theo teo cơ21 – 25
2.8. Gẫy đầu dưới xương quay (kiểu Pouteau – Colles) 
2.8.1. Kết quả điều trị tốt, di chứng không đáng kể8
2.8.2. Hạn chế vận động cẳng tay, cổ tay11 – 15
2.9. Gẫy thân xương trụ 
2.9.1. Can liền tốt, trục thẳng, chức năng cẳng tay không bị ảnh hưởng6 – 10
2.9.2. Can liền xấu, trục lệch hoặc hai đầu gẫy dính với xương quay làm mất chức năng sấp, ngửa cẳng tay21 – 25
2.9.3. Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả 
2.9.3.1. Khớp giả chặt11 – 15
2.9.3.2. Khớp giả lỏng16 – 20
2.10. Gẫy mỏm khuỷu xương trụ gây hậu quả biến dạng khớp khuỷu, cứng khớp: Áp dụng theo tổn thương khớp khuỷu 
2.11. Gẫy 1/3 trên xương trụ và trật khớp đầu trên xương quay (gãy kiểu Monteggia) để lại di chứng cứng khớp khuỷu hạn chế sấp – ngửa cẳng tay: Áp dụng theo tổn thương khớp khuỷu 
2.12. Gẫy rời mỏm trâm quay hoặc trâm trụ làm yếu khớp cổ tay6 – 10
3. Bàn tay và khớp cổ tay 
3.1. Tháo khớp cổ tay một bên52
3.2. Cứng khớp cổ tay do chấn thương (các ngón tay vẫn bình thường) 
3.2.1. Cổ tay ở tư thế cơ năng (0°)21 – 25
3.2.2. Cổ tay ở tư thế gấp hoặc ngửa tối đa31 – 35
3.2.3. Cổ tay ở tư thế khác (không phải tư thế cơ năng hoặc gấp, ngửa tối đa)26 – 30
3.3. Gẫy, vỡ xương hoặc trật khớp cũ khớp xương cổ tay một bên 
3.3.1. Di chứng ảnh hưởng ít đến động tác khớp cổ tay5 – 9
3.3.2. Gây cứng khớp cổ tay: Áp dụng theo Mục 3.2 
3.4. Gẫy xương bàn tay 
3.4.1. Gẫy một – hai xương bàn tay, nếu bàn tay không bị biến dạng và không hạn chế chức năng bàn tay – ngón tay6 – 10
3.4.2. Gẫy trên hai xương bàn tay, hoặc trường hợp gẫy can xương xấu, bàn tay biến dạng, ảnh hưởng nhiều đến chức năng bàn tay, ngón tay16 – 20
3.4.3. Mất đoạn xương nhiều xương bàn tay làm bàn tay biến dạng và gây hạn chế chức năng nhiều21 – 25
4. Ngón tay 
4.1. Cụt (mất) năm ngón tay của một bàn tay 
4.1.1. Cụt (mất) năm ngón tay47
4.1.2. Trường hợp cắt rộng đến xương bàn tay50
4.2. Cụt (mất) bốn ngón của một bàn tay 
4.2.1. Mất ngón cái (I), ngón trỏ (II), ngón giữa (III) và ngón tay đeo nhẫn (IV): I + II + III + IV45
4.2.2. Mất ngón tay cái và ba ngón khác 
4.2.2.1. Mất các ngón I + II + III + IV (còn lại ngón V)43
4.2.2.2. Mất các ngón I + II + IV + V (còn lại ngón III)43
4.2.2.3. Mất các ngón I + III + IV + V (còn lại ngón II)43
4.2.3. Mất bốn ngón II + III + IV + V (còn lại ngón I)41
4.2.4. Vừa bị mất bốn ngón tay vừa tổn thương (gẫy, khuyết…) từ một đến ba xương bàn tay45 – 47
4.3. Cụt (mất) ba ngón tay của một bàn tay 
4.3.1. Mất ngón I và hai ngón khác 
4.3.1.1. Mất các ngón I + II + III41
4.3.1.2. Mất các ngón I + II + IV39
4.3.1.3. Mất các ngón I + II + V39
4.3.1.4. Mất các ngón I + III + IV37
4.3.1.5. Mất các ngón I + III + V35
4.3.1.6. Mất các ngón I + IV + V35
4.3.2. Mất ngón II và hai ngón khác (còn lại ngón I) 
4.3.2.1. Mất các ngón II + III + IV31
4.3.2.2. Mất các ngón II + III + V31
4.3.2.3. Mất các ngón II + IV + V29
4.3.3. Mất các ngón III + IV + V25
4.3.4. Cắt cụt ba ngón tay kèm tổn thương một đến ba xương bàn tương ứng thì được cộng thêm 4 – 6% (cộng lùi) 
4.4. Cụt (mất) hai ngón tay của một bàn tay 
4.4.1. Mất ngón I và một ngón khác 
4.4.1.1. Mất ngón I và ngón II35
4.4.1.2. Mất ngón I và ngón III33
4.4.1.3. Mất ngón I và ngón IV32
4.4.1.4. Mất ngón I và ngón V31
4.4.2. Mất ngón II và một ngón khác (trừ ngón I) 
4.4.2.1. Mất ngón II và ngón III25
4.4.2.2. Mất ngón II và ngón IV23
4.4.2.3. Mất ngón II và ngón V21
4.4.3. Mất ngón tay III và ngón IV19
4.4.4. Mất ngón tay III và ngón V18
4.4.5. Mất ngón IV và ngón út V

Mất hai ngón tay kèm theo tổn thương xương bàn tương ứng được cộng thẳng 2 – 4 % vào tỷ lệ mất ngón

18
4.5. Cụt (mất) một ngón tay 
4.5.1. Ngón I (ngón cái) 
4.5.1.1. Cứng khớp liên đốt6 – 8
4.5.1.2. Hàn khớp đốt – bàn11 – 15
4.5.1.3. Mất xương tạo thành khớp giả ngón cái11 – 15
4.5.1.4. Mất đốt ngoài (đốt hai)11 – 15
4.5.1.5. Mất trọn ngón I (tháo khớp ngón – bàn)21 – 25
4.5.1.6. Mất trọn ngón và một phần xương bàn I26 – 30
4.5.2. Ngón II (ngón trỏ) 
4.5.2.1. Cứng một khớp liên đốt3 – 5
4.5.2.2. Cứng khớp đốt – bàn7 – 9
4.5.2.3. Cứng các khớp liên đốt11 – 12
4.5.2.4. Mất đốt ba3 – 5
4.5.2.5. Mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3)6 – 8
4.5.2.6. Mất trọn ngón II (tháo khớp ngón – bàn)11 – 15
4.5.2.7. Mất trọn ngón II và một phần xương bàn16 – 20
4.5.3. Ngón III (ngón giữa) 
4.5.3.1. Cứng một khớp liên đốt1 – 3
4.5.3.2. Cứng khớp đốt – bàn5 – 6
4.5.3.3. Cứng các khớp liên đốt7 – 9
4.5.3.4. Mất đốt ba1 – 3
4.5.3.5. Mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3)4 – 6
4.5.3.6. Mất trọn ngón III (tháo khớp ngón – bàn)8 – 10
4.5.3.7. Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng11 – 15
4.5.4. Ngón IV (ngón đeo nhẫn) 
4.5.4.1. Cứng một khớp liên đốt1 – 3
4.5.4.2. Cứng khớp ngón – bàn4 – 5
4.5.4.3. Cứng các khớp liên đốt6 – 8
4.5.4.4. Mất đốt ba1 – 3
4.5.4.5. Mất hai đốt ngoài của ngón IV (đốt 2 và 3)4 – 6
4.5.4.6. Mất trọn ngón IV8 – 10
4.5.4.7. Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng11 – 15
4.5.5. Ngón V (ngón tay út) 
4.5.5.1. Cứng một khớp liên đốt1 – 2
4.5.5.2. Hàn khớp đốt ngón – bàn3 – 4
4.5.5.3. Cứng các khớp liên đốt5 – 6
4.5.5.4. Mất đốt ba1 – 3
4.5.5.5. Mất đốt hai và ba4 – 5
4.5.5.6. Mất trọn ngón V (tháo khớp ngón – bàn)6 – 8
4.5.5.7. Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng11 – 15
4.6. Cụt nhiều ngón tay của hai bàn tay 
4.6.1. Cụt hai ngón I (ngón tay cái)36 – 40
4.6.2. Cụt hai ngón II21 – 25
4.6.3. Cụt hai ngón III16 – 20
4.6.4. Chấn thương cắt cụt hai ngón IV16 – 20
4.6.5. Chấn thương cắt cụt hai ngón V16 – 20
4.6.6. Cụt ngón I, ngón II và ngón III bàn tay phải (tay thuận) và cụt ngón I, ngón II bàn tay trái (tay không thuận)61
4.7. Gẫy xương một đốt ngón tay1
5. Xương đòn và xương bả vai 
5.1. Gẫy xương đòn (1/3 ngoài, giữa hoặc trong) 
5.1.1. Can liền tốt, không di chứng6 – 10
5.1.2. Can liền xấu, gồ, cứng vai và đau ảnh hưởng đến gánh, vác16 – 20
5.2. Mất đoạn xương gây khớp giả xương đòn16 – 20
5.3. Sai khớp đòn – mỏm – bả11 – 15
5.4. Sai khớp ức – đòn11 – 15
5.5. Gẫy xương bả vai một bên do chấn thương 
5.5.1. Gẫy, vỡ hoặc có lỗ khuyết ở thân xương6 – 10
5.5.2. Gẫy vỡ ở ngành ngang11 – 15
5.5.3. Gẫy vỡ phần ổ khớp vai 
5.5.3.1. Vỡ ổ khớp vai đơn thuần, chỏm xương cánh tay không bị tổn thương nhưng để lại hậu quả dễ trật khớp vai16 – 20
5.5.3.2. Vỡ ổ khớp kèm tổn thương chỏm gây hậu quả cứng, hàn khớp vai: Áp dụng tổn thương khớp vai 
6. Đùi và khớp háng 
6.1. Cụt hai chi dưới 
6.1.1. Tháo hai khớp cổ chân81
6.1.2. Cụt 1/3 giữa hai cẳng chân83
6.1.3. Cụt 1/3 trên hai cẳng chân84
6.1.4. Tháo khớp gối hai bên85
6.1.5. Cụt 1/3 giữa một đùi và 1/3 giữa cẳng chân bên kia85
6.1.6. Cụt 1/3 trên đùi một bên và 1/3 trên một cẳng chân còn lại86
6.1.7. Cụt 1/3 trên một đùi một bên và 1/3 dưới đùi còn lại87
6.1.8. Cụt hai đùi từ 1/3 giữa87
6.1.9. Cụt hai đùi từ 1/3 trên91
6.1.10. Cụt ngang mấu chuyển hai đùi92
6.1.11. Tháo hai khớp háng95
6.2. Cụt một chi dưới và mù một mắt 
6.2.1. Cụt một cẳng chân và khoét bỏ một nhãn cầu85
6.2.2. Cụt một đùi và mù một mắt87
6.2.3. Tháo bỏ một khớp háng và mù một mắt88
6.2.4. Cụt một đùi và khoét bỏ một nhãn cầu91
6.2.5. Tháo một khớp háng và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả91
6.2.6. Tháo một khớp háng và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp được mắt giả95
6.3. Tháo một khớp háng72
6.4. Cụt một đùi 
6.4.1. Đường cắt ở 1/3 giữa65
6.4.2. Đường cắt ở 1/3 trên67
6.4.3. Đường cắt ở ngang mấu chuyển lớn68 – 69
6.5. Gẫy đầu trên xương đùi 
6.5.1. Can liền tốt, trục thẳng, nhưng có teo cơ26 – 30
6.5.2. Can liền xấu, trục lệch, cơ teo nhiều, chi ngắn dưới 4 cm, chức năng khớp háng bị hạn chế31 – 35
6.5.3. Can liền xấu, trục lệch, cơ teo nhiều chi ngắn trên 4 cm41 – 45
6.5.4. Gẫy cổ xương đùi gây tiêu chỏm51
6.5.5. Mất đoạn xương hoặc không liền xương tạo thành khớp giả cổ xương đùi 
6.5.5.1. Khớp giả chặt41 – 45
6.5.5.2. Khớp giả lỏng lẻo51
6.6. Trật khớp háng hoặc gẫy cổ xương đùi, đã phẫu thuật thay chỏm nhân tạo35
6.7. Gẫy thân xương đùi ở 1/3 giữa hoặc dưới đã điều trị ổn định 
6.7.1. Can liền tốt, trục thẳng, chức phận chi bình thường21
6.7.2. Can liền xấu, trục lệch26 – 30
6.7.3. Can xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 4 cm31 – 35
6.7.4. Can xấu, trục lệch, chi ngắn trên 4 cm41
6.8. Gẫy đầu dưới xương đùi gần sát lồi cầu sau điều trị có di chứng hạn chế vận động khớp gối: Áp dụng tỷ lệ cứng khớp gối Mục 7.11 trong bảng này 
6.9. Sai khớp háng kết quả điều trị 
6.9.1. Tốt6 – 10
6.9.2. Gây lỏng khớp háng21 – 25
6.10. Cứng một khớp háng sau chấn thương 
6.10.1. Chi ở tư thế thẳng trục 
6.10.1.1. Từ 0 – 90°21 – 25
6.10.1.2. Từ 0 đến 60°31 – 35
6.10.1.3. Từ 0 đến 30°41 – 45
6.10.2. Chi ở tư thế vẹo hoặc gấp kèm theo 
6.10.2.1. Từ 0 đến 90°31 – 35
6.10.2.2. Từ 0 đến 60°41 – 45
6.10.2.3. Từ 0 đến 30°46 – 50
6.11. Cứng hoàn toàn một khớp háng sau chấn thương51 – 55
6.12. Chấn thương để lại hậu quả cứng hai, ba khớp lớn chi dưới 
6.12.1. Cứng một khớp háng và một khớp gối61 – 65
6.12.2. Cứng một khớp gối và một khớp cổ chân41 – 45
6.12.3. Cứng ba khớp lớn (háng, gối)66 – 70
6.12.4. Cứng ba khớp háng, gối và cổ chân61 – 65
6.12.5. Cứng ba khớp (gối và cổ chân)61 – 65
7. Cẳng chân và khớp gối 
7.1. Tháo một khớp gối61
7.2. Cụt một cẳng chân 
7.2.1. Cụt ở 1/3 trên, nếu khớp gối bình thường 
7.2.1.1. Lắp được chân giả51
7.2.1.2. Không lắp được chân giả55
7.2.2. Cụt ở 1/3 giữa hoặc dưới 
7.2.2.1. Đã lắp chân giả đi lại tốt41 – 45
7.2.2.2. Không lắp được chân giả hoặc đi chân giả đau, khó46 – 50
7.3. Gãy hai xương cẳng chân 
7.3.1. Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi16 – 20
7.3.2. Can xương xấu, hoặc can dính hai xương, cẳng chân bị vẹo và ngắn dưới 2 cm21 – 25
7.3.3. Di chứng như Mục 7.3.2 nhưng chi ngắn từ 2 cm đến dưới 5 cm26 – 30
7.3.4. Di chứng như Mục 7.3.2 nhưng chi ngắn từ 5 cm trở lên31 – 35
7.4. Mất đoạn hai xương chày, mác tạo thành khớp giả 
7.4.1. Khớp giả hai xương chặt, chi ngắn dưới 5 cm31 – 35
7.4.2. Khớp giả hai xương lỏng, chi ngắn trên 5 cm41 – 45
7.5. Gẫy thân xương chày một chân 
7.5.1. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can tốt, trục thẳng, không ngắn chi11 – 15
7.5.2. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 2 cm16 – 20
7.5.3. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can xấu, trục lệch, chi ngắn từ 2 cm đến dưới 5 cm21 – 25
7.5.4. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can xấu, trục lệch, chi ngắn từ 5 cm trở lên26 – 30
7.5.5. Gẫy thân xương chày đã liền nhưng thân xương có ổ khuyết lớn21 – 25
7.6. Mất đoạn xương chày tạo thành khớp giả 
7.6.1. Khớp giả chặt21 – 25
7.6.2. Khớp giả lỏng31 – 35
7.7. Gẫy hoặc vỡ mâm chày 
7.7.1. Điều trị phục hồi tốt, khớp gối không cứng15
7.7.2. Di chứng cứng khớp gối hoặc hàn khớp: Áp dụng tổn thương khớp gối 
7.8. Gẫy hoặc vỡ lồi củ trước mâm chày6 – 10
7.9. Gẫy thân xương mác một chân 
7.9.1. Đường gẫy ở 1/3 giữa hoặc trên, can liến tốt3 – 5
7.9.2. Gẫy đầu trên xương mác, can xấu5 – 7
7.9.3. Gẫy kiểu Dupuytren (đầu dưới xương mác), can xấu 
7.9.3.1. Hạn chế nhẹ khớp cổ chân6 – 10
7.9.3.2. Cổ chân bị cứng khớp nhẹ11 – 15
7.10. Mất đoạn xương mác hoặc tháo bỏ xương mác11 – 15
7.11. Vết thương, chấn thương khớp gối dẫn đến hậu quả cứng khớp 
7.11.1. Tầm vận động từ 0° đến trên 125°11 – 15
7.11.2. Tầm vận động từ 0° đến 90°16 – 20
7.11.3. Tầm vận động từ 0° đến 45°26 – 30
7.11.4. Cứng khớp tư thế 0°36 – 40
7.12. Đứt gân bánh chè đã mổ khâu kết quả tốt6 – 10
7.13. Chấn thương cắt bỏ xương bánh chè làm hạn chế chức năng khớp gối: Áp dụng tỷ lệ Mục 7.11 trong bảng này 
7.14. Gẫy hoặc vỡ lồi cầu xương đùi dẫn đến hậu quả hạn chế vận động khớp gối: Áp dụng tỷ lệ Mục 7.11 trong bảng này 
7.15. Tổn thương sụn chêm do chấn thương khớp gối 
7.15.1. Rách, đứt, trật chỗ bám hoặc gây viêm mãn tính16 – 20
7.15.2. Nếu phải cắt bỏ và có hậu quả dính khớp gối: Áp dụng tỷ lệ tổn thương khớp gối Mục 7.11 trong bảng này 
7.15.3. Cắt bỏ sụn chêm có biến chứng hạn chế một phần cử động gấp – duỗi khớp gối: Áp dụng tỷ lệ tổn thương khớp gối Mục 7.11 trong bảng này 
7.16. Dị vật khớp gối 
7.16.1. Dị vật nằm trong bao khớp hoặc bao hoạt dịch ảnh hưởng ít đến chức năng khớp gối11 – 15
7.16.2. Dị vật nằm trong khe khớp làm ảnh hưởng đến vận động, đi lại21 – 25
7.17. Tổn thương đứt dây chằng khớp gối 
7.17.1. Đứt dây chằng chéo trước hoặc sau được điều trị phục hồi tốt11 – 15
7.17.2. Đứt dây chằng chéo trước hoặc sau được điều trị phục hồi không tốt hoặc không được điều trị21 – 25
7.17.3. Đứt dây chằng ngoài khớp đã điều trị phục hồi tốt6 – 10
7.17.4. Đứt dây chằng ngoài khớp đã điều trị phục hồi không tốt hoặc không được điều trị11 – 15
Ghi chú: Tổn thương gẫy xương nếu có tổn thương mạch máu, dây thần kinh được cộng lùi tỷ lệ nhưng tổng tỷ lệ % phải thấp hơn so với cắt bỏ đoạn chi tương ứng 
8. Bàn chân và khớp cổ chân 
8.1. Tháo khớp cổ chân một bên45
8.2. Tháo khớp hai cổ chân81
8.3. Cắt bỏ nửa trước bàn chân (tháo khớp các xương bàn hay thủ thuật Lisfranc)35
8.4. Cắt bỏ giữa bàn chân còn để lại chỗ chống gót (thủ thuật Chopart, Ricard hay Pirogoff)41
8.5. Chấn thương khớp cổ chân dẫn đến hậu quả cứng khớp 
8.5.1. Cứng khớp ở tư thế cơ năng (0°)21
8.5.2. Cứng khớp ở tư thế bất lợi cho chức năng khớp cổ chân31
8.6. Đứt gân gót (gân Achilles ) 
8.6.1. Đã nối lại, không ngắn gân11 – 15
8.6.2. Gân bị ngắn sau khi nối, bàn chân ngả về phía trước21 – 25
8.6.3. Không nối lại kịp thời để cơ dép co lại thành một cục, đi lại khó khăn26 – 30
8.7. Cắt bỏ hoàn toàn xương gót31 – 35
8.8. Gẫy hoặc vỡ xương gót 
8.8.1. Vỡ tước một phần phía sau xương gót6 – 10
8.8.2. Vỡ thân xương gót có ảnh hưởng đến đi lại, lao động11 – 15
8.8.3. Gẫy góc Boehler (phần Thalamus của xương gót) làm sập vòm bàn chân, đi lại khó và đau21 – 25
8.9. Cắt bỏ xương sên26 – 30
8.10. Gẫy xương sên làm bàn chân biến dạng, đi lại khó16 – 20
8.11. Gẫy xương thuyền6 – 10
8.12. Gẫy/vỡ xương hộp11 – 15
8.13. Gẫy/vỡ nhiều xương nhỏ giữa bàn chân dẫn đến hậu quả cứng/hàn khớp bàn chân16 – 20
8.14. Tổn thương mắt cá chân 
8.14.1. Không ảnh hưởng khớp6 – 10
8.14.2. Gây cứng khớp cổ chân: Áp dụng tỷ lệ cứng khớp cổ chân 
8.15. Gẫy hoặc mất đoạn một xương bàn của bàn chân 
8.15.1. Can liền tốt, bàn chân không biến dạng, không ảnh hưởng đến đi đứng3 – 5
8.15.2. Bàn chân biến dạng và trở ngại đến việc đi đứng, lao động11 – 15
8.16. Gẫy hoặc mất đoạn nhiều xương bàn của một bàn chân 
8.16.1. Gẫy hai xương bàn, can liền xấu hoặc mất đoạn hai xương bàn16 – 20
8.16.2. Gẫy trên hai xương bàn hoặc mất đoạn xương làm bàn chân biến dạng gây trở ngại nhiều đến việc đi đứng, lao động21 – 25
8.17. Mảnh kim khí nằm trong khe khớp cổ chân (chày – gót – sên)16 – 20
8.18. Còn nhiều mảnh kim khí nhỏ ở phần mềm gan bàn chân hay găm ở xương bàn chân ảnh hưởng đến đi lại, lao động 
8.18.1. Có dưới 10 mảnh nhỏ11 – 15
8.18.2. Có từ 10 mảnh trở lên16 – 20
8.19. Bong gân khớp cổ chân điều trị lâu không khỏi16 – 20
8.20. Viêm khớp cổ chân mãn tính sau chấn thương trật khớp, bong gân cổ chân16 – 20
9. Ngón chân 
9.1. Cụt năm ngón chân26 – 30
9.2. Cụt bốn ngón chân 
9.2.1. Cụt bốn ngón II + III + IV + V (còn lại ngón I)16 – 20
9.2.2. Cụt bốn ngón I + II + III + IV (còn lại ngón út)21 – 25
9.2.3. Cụt bốn ngón I + II + III + V (còn lại ngón IV)21 – 25
9.2.4. Cụt bốn ngón I + II + IV + V (còn lại ngón III)21 – 25
9.3. Cụt ba ngón chân 
9.3.1. Cụt ba ngón nhưng không mất ngón chân I11 – 15
9.3.2. Cụt ba ngón trong đó có ngón chân I16 – 20
9.4. Cụt hai ngón chân 
9.4.1. Cụt hai ngón III + IV hoặc hai ngón III + V hoặc hai ngón IV + V6 – 10
9.4.2. Cụt ngón II và một ngón khác (trừ ngón chân I)11 – 15
9.4.3. Cụt ngón chân I và một ngón khác16 – 20
9.5. Cụt ngón chân I11 – 15
9.6. Cụt một ngón chân khác3 – 5
9.7. Cụt đốt ngoài của một ngón chân I (đầu ngón chân)6 – 10
9.8. Cụt đốt ngoài của ngón chân khác (đầu ngón chân)1 – 3
9.9. Cụt hai đốt ngoài của một ngón chân khác2 – 4
9.10. Cứng khớp liên đốt ngón chân I 
9.10.1. Tư thế thuận3 – 5
9.10.2. Tư thế bất lợi7 – 9
9.11. Cứng khớp đốt – bàn của ngón chân I7 – 9
9.12. Cứng khớp đốt – bàn hoặc các khớp liên đốt với nhau của một ngón chân khác 
9.12.1. Cứng ở tư thế thuận1 – 3
9.12.2. Cứng ở tư thế bất lợi về chức năng4 – 5
9.13. Gẫy xương một đốt ngón chân1
10. Chậu hông 
10.1. Gẫy gai chậu trước trên6 – 10
10.2. Gẫy mào chậu11 – 15
10.3. Gẫy một bên cánh chậu16 – 20
10.4. Gẫy xương chậu kiểu Malgaigne dẫn đến méo khung chậu 
10.4.1. Nam giới hoặc phụ nữ không còn sinh đẻ31 – 35
10.4.2. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ41 – 45
10.4.3. Người ở độ tuổi vị thành niên hoặc người già41 – 45
10.5. Gẫy ụ ngồi (gây ra mất đối xứng eo dưới)16 – 20
10.6. Gẫy ngành ngang xương mu 
10.6.1. Gẫy ở một bên11 – 15
10.6.2. Gẫy cả hai bên16 – 20
10.7. Gẫy ổ chảo (Cotyle) khớp háng cả cung trước lẫn cung sau gây di lệch, làm lỏng khớp (dễ trật khớp háng)21 – 25
10.8. Gẫy xương cụt không tổn thương thần kinh3 – 5
10.9. Gẫy xương cùng không tổn thương thần kinh5 – 7
11. Tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh 
11.1. Tổn thương cột sống cổ 
11.1.1. Tổn thương bản lề cổ – lưng26 – 30
11.1.2. Tổn thương đốt sống C1 và C231 – 35
11.1.3. Xẹp, viêm dính khớp các đốt sống cổ do chấn thương 
11.1.3.1. Xẹp, viêm dính một – hai đốt sống cổ, đau vừa, hạn chế một phần động tác cổ – đầu (Gấp – duỗi, nghiêng trái, phải và xoay từ 0 đến 20°)31 – 35
11.1.3.2. Xẹp, viêm dính trên hai đốt sống cổ, đau nhiều, trở ngại đến vận động cổ đầu (Trên 20° ở tất cả các động tác)41 – 45
11.2. Tổn thương cột sống lưng – thắt lưng 
11.2.1. Gẫy, xẹp thân một đốt sống21 – 25
11.2.2. Gẫy, xẹp thân hai hoặc ba đốt sống trở lên 
11.2.2.1. Xẹp thân hai đốt sống26 – 30
11.2.2.2. Xẹp ba đốt sống36 – 40
11.2.2.3. Xẹp trên ba đốt sống41 – 45
11.3. Gẫy, vỡ mỏm gai 
11.3.1. Của một đốt sống6 – 10
11.3.2. Của hai hoặc ba đốt sống16 – 20
11.3.3. Của trên ba đốt sống26 – 30
11.4. Gẫy, vỡ mỏm bên 
11.4.1. Của một đốt sống3 – 5
11.4.2. Của hai hoặc ba đốt sống11 – 15
11.4.3. Của trên ba đốt sống21 – 25
11.5. Viêm cột sống dính khớp do chấn thương cột sống 
11.5.1. Dính khớp cột sống giai đoạn I21 – 25
11.5.2. Dính khớp cột sống giai đoạn II41 – 45
11.5.3. Dính khớp cột sống giai đoạn II – III61 – 65
11.5.4. Dính khớp cột sống giai đoạn IV81
11.6. Trượt thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm 
11.6.1. Trượt một ổ không tổn thương thần kinh21 – 25
11.6.2. Trượt nhiều tầng không tổn thương thần kinh

Ghi chú: Tổn thương xương, nếu có biểu hiện loãng xương kèm theo thì được cộng 5 – 10% (cộng lùi) (loãng xương do liệt thần kinh gây giảm vận động, do cố định xương kéo dài, không tính loãng xương do tuổi)

31 – 35
VII. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Phần mềm và Bỏng%
1. Sẹo vết thương phần mềm và sẹo bỏng ảnh hưởng đến chức năng da và thẩm mỹ 
1.1. Sẹo vết thương phần mềm và sẹo bỏng không ảnh hưởng đến điều tiết: cứ 5% diện tích cơ thể3
1.2. Sẹo vùng mặt, cổ diện tích từ 1,5% đến 3% diện tích cơ thể11 – 15
1.3. Sẹo vùng mặt, cổ diện tích từ trên 3% diện tích cơ thể trở lên16 – 20
1.4. Sẹo ở các vùng da hở khác diện tích trên 1% diện tích cơ thể gây rối loạn sắc tố ảnh hưởng thẩm mỹ2
2. Sẹo vết thương phần mềm và sẹo bỏng ảnh hưởng chức năng da, các cơ quan liên quan và thẩm mỹ 
2.1. Sẹo vùng Đầu – Mặt – Cổ 
2.1.1. Sẹo vùng da đầu có tóc 
2.1.1.1. Nhiều sẹo vùng da đầu (từ năm sẹo trở lên) và đường kính của mỗi vết sẹo dưới 2 cm3 – 5
2.1.1.2. Sẹo vùng da đầu đường kính trên 5 cm hoặc nhiều sẹo vùng da đầu (từ năm sẹo trở lên) và đường kính của mỗi sẹo từ 2 đến 5 cm7 – 9
2.1.1.3. Lột hoặc bỏng nửa da đầu hoặc bỏng rộng hơn nửa da đầu đã được phẫu thuật tạo hình có biểu hiện đau, gây rụng tóc sau chấn thương kèm theo di chứng đau đầu26 – 30
2.1.1.4. Lột da đầu toàn bộ hoặc vết thương bỏng rộng hơn nửa da đầu sẹo dính, tóc không mọc lại được phải mang tóc giả kèm theo di chứng đau đầu31 – 35
2.1.2. Sẹo vùng mặt 
2.1.2.1. Sẹo đường kính dưới 5 cm, mặt biến dạng ít có ảnh hưởng rõ đến thẩm mỹ11 – 15
2.1.2.2. Sẹo đường kính 5 cm đến 10 cm, co kéo biến dạng mặt vừa, ảnh hưởng vừa đến thẩm mỹ21 – 25
2.1.2.3. Sẹo đường kính trên 10 cm co kéo biến dạng mặt nặng, ảnh hưởng nặng đến thẩm mỹ31 – 35
2.1.3. Sẹo vùng cổ 
2.1.3.1. Hạn chế vận động cổ mức độ nhẹ (không co kéo và biến dạng) hạn chế ngửa hoặc quay cổ5 – 9
2.1.3.2. Hạn chế vận động cổ mức độ vừa hạn chế ngửa, quay cổ11 – 15
2.1.3.3. Hạn chế vận động cổ mức độ nặng (sẹo dính cằm – cổ – ngực) mất ngửa, quay cổ

Ghi chú: Các đối tượng là diễn viên, giáo viên, nhân viên dịch vụ giao tiếp, nam, nữ thanh niên chưa lập gia đình… tỷ lệ được cộng thêm 5 – 10% (cộng lùi)

21 – 25
2.2. Sẹo vùng Lưng – Ngực – Bụng: lồi, dính, co kéo, phì đại 
2.2.1. Diện tích sẹo từ 6% đến 8% diện tích cơ thể11 – 15
2.2.2. Diện tích sẹo từ 9% đến 11% diện tích cơ thể16 – 20
2.2.3. Diện tích sẹo vùng Lưng – Ngực – Bụng từ 12% đến 17% diện tích cơ thể21 – 25
2.2.4. Diện tích sẹo vùng Lưng – Ngực – Bụng từ 18% đến 27% diện tích cơ thể26 – 30
2.2.5. Diện tích sẹo vùng Lưng – Ngực – Bụng từ 28% đến 35% diện tích cơ thể31 – 35
2.2.6. Diện tích sẹo vùng Lưng – Ngực – Bụng từ 36% diện tích cơ thể trở lên

Ghi chú:

– Nếu diện tích sẹo chiếm từ 20% diện tích cơ thể trở lên ảnh hưởng điều tiết được cộng 10% (cộng lùi)

– Tổn thương mất núm vú ở nữ giới dưới 55 tuổi thì được cộng lùi với tỷ lệ mất vú

46 – 50
2.3. Sẹo một bên chi trên: gây tổn thương thần kinh hoặc ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh và/hoặc tổn thương hệ Xương – Khớp 
2.4. Sẹo một bên chi dưới gây tổn thương thần kinh hoặc ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh và/hoặc tổn thương hệ Xương – Khớp 
Ghi chú: Tổn thương trong Mục 2.3 và 2.4 có diện tích sẹo trên 1% diện tích cơ thể được cộng 2% đối với vùng da kín, và 5% đối với vùng da hở (cộng lùi). 
2.5. Sẹo vùng tầng sinh môn – sinh dục: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu – Sinh dục 
3. Rối loạn trên vùng sẹo 
3.1. Các vết loét, vết dò không liền do rối loạn dinh dưỡng vùng sẹo 
3.1.1. Đường kính vết loét dưới 1,5 cm1 – 2
3.1.2. Đường kính vết loét từ 1,5 cm đến dưới 3 cm3 – 5
3.1.3. Đường kính vết loét từ 3 cm đến dưới 5 cm6 – 10
3.1.4. Đường kính vết loét từ 5 đến 10 cm16 – 20
3.1.5. Đường kính vết loét trên 10 cm21 – 25
3.2. Bỏng buốt, sẹo lồi, sẹo đổi màu, sẹo viêm:6 – 10
Ghi chú: Nếu do nguyên nhân thần kinh: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh. 
4. Mảnh kim khí ở phần mềm 
4.1. Còn mảnh kim khí không để lại di chứng1 – 3
4.2. Vết thương phần mềm còn mảnh kim khí gây ảnh hưởng chức năng, chức phận của bộ phận mang mảnh: Tỷ lệ được tính theo di chứng chức năng của cơ quan bộ phận đó 
5. Tổn thương móng tay, móng chân 
5.1. Móng tay hoặc móng chân bị đổi màu, sần sùi có vằn ngang dọc hoặc viêm quanh móng điều trị không kết quả hay tái phát (một chi) 
5.1.1. Từ một đến ba móng1 – 4
5.1.2. Từ bốn đến năm móng6 – 10
5.2. Cụt, rụng móng tay hoặc móng chân của một chi 
5.2.1. Từ một đến ba móng6 – 10
5.2.2. Từ bốn đến năm móng11 – 15
VIII. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan Thị giác%
1. Tổn thương hai mắt ảnh hưởng đến thị lực 
1.1. Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác 
1.2. Mất chức năng hai mắt (thị lực từ sáng tối âm tính đến đếm ngón tay từ 3 m trở xuống)81 – 85
1.3. Một mắt khoét bỏ nhãn cầu, một mắt mất chức năng87
1.4. Mù tuyệt đối hai mắt (thị lực sáng tối âm tính)87
1.5. Một mắt khoét bỏ nhãn cầu (không lắp được mắt giả), một mắt mất chức năng88 – 89
1.6. Khoét bỏ hai nhãn cầu lắp được mắt giả91
1.7. Khoét bỏ hai nhãn cầu không lắp được mắt giả95
2. Tổn thương một mắt ảnh hưởng đến thị lực 
2.1. Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác 
2.2. Mù một mắt (mắt còn lại bình thường), nếu chưa khoét bỏ nhãn cầu41
2.3. Khoét bỏ nhãn cầu, lắp được mắt giả51
2.4. Đã khoét bỏ một nhãn cầu, không lắp được mắt giả (do biến dạng mi, cạn cùng đồ, vỡ thành xương hốc mắt), ảnh hưởng thẩm mỹ55
3. Đục nhân mắt do chấn thương 
3.1. Chưa mổ: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 10% 
3.2. Đã mổ: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể vì giảm thị lực do tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 10% vì mất điều tiết sau mổ nhưng không được quá 41% một mắt. 
4. Tổn thương ngoài nhãn cầu (một mắt) 
4.1. Tắc lệ đạo, rò lệ đạo 
4.1.1. Tắc (đã hoặc chưa phẫu thuật)6 – 10
4.1.2. Rò lệ đạo 
4.1.2.1. Đã phẫu thuật kết quả tốt6 – 10
4.1.2.2. Đã phẫu thuật kết quả không tốt hoặc chưa phẫu thuật11 – 15
4.2. Khuyết xương thành hốc mắt11 – 15
4.3. Rò viêm xương thành hốc mắt11 – 15
4.4. Sẹo co kéo hở mi11 – 15
5. Tổn thương chức năng thị giác do tổn thương thần kinh chi phối thị giác 
5.1. Mù não chấn thương một mắt hoặc hai mắt (tổn thương trung khu thần kinh thị giác nằm ở thùy chẩm được xác định bằng chẩn đoán hình ảnh): Tỷ lệ theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác 
5.2. Thị trường thu hẹp (do tổn thương não vùng chẩm trong chấn thương) 
5.2.1. Thị trường còn khoảng 30° xung quanh điểm cố định 
5.2.1.1. Thị trường thu hẹp ở một bên mắt6 – 10
5.2.1.2. Thị trường thu hẹp cả hai bên mắt21 – 25
5.2.2. Thị trường còn khoảng 10° xung quanh điểm cố định 
5.2.2.1. Ở một bên mắt21 – 25
5.2.2.2. Ở cả hai mắt61 – 65
5.3. Ám điểm trung tâm 
5.3.1. Ám điểm ở một bên mắt21 – 25
5.3.2. Ám điểm ở cả hai mắt41 – 45
5.4. Bán manh (do tổn thương ở giao thoa thị giác) 
5.4.1. Bán manh vẫn giữ được sức nhìn (thị lực trung tâm) 
5.4.1.1. Bán manh cùng bên (phải hoặc trái)26 – 30
5.4.1.2. Bán manh khác bên phía mũi21 – 25
5.4.1.3. Bán manh khác bên phía hai thái dương61 – 65
5.4.1.4. Bán manh góc 1/4 trên11 – 15
5.4.1.5. Bán manh góc 1/4 dưới21 – 25
5.4.1.6. Bán manh ngang trên11 – 15
5.4.1.7. Bán manh ngang dưới36 – 40
5.4.2. Bán manh kèm theo mất thị lực trung tâm một bên hay cả hai bên: Tỷ lệ theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác nhưng tối đa không quá 81% 
5.5. Song thị 
5.5.1. Song thị ở một mắt11 – 15
5.5.2. Song thị cả hai mắt21 – 25
5.6. Rối loạn sắc giác và thích nghi bóng tối11 – 15
5.7. Sụp mi một mắt (do tổn thương dây thần kinh số III) 
5.7.1. Độ 1: Sụp mi che giác mạc > 2 mm: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do ảnh hưởng thẩm mỹ 
5.7.2. Độ 2: Sụp mi che giác mạc đến trên đồng tử: Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do ảnh hưởng thẩm mỹ 
5.7.3. Độ 3: Sụp mi che giác mạc qua bờ đồng tử phía dưới: Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 10% do ảnh hưởng thẩm mỹ 
5.8. Dính mi cầu không còn khả năng phục hồi: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 5% – 10% do ảnh hưởng thẩm mỹ và khô mắt không phục hồi 
5.9. Liệt điều tiết và liệt cơ co đồng tử 
5.9.1. Một bên mắt11 – 15
5.9.2. Cả hai mắt21 – 25
5.10. Rung giật nhãn cầu đơn thuần 
5.10.1. Rung giật ở một mắt6 – 10
5.10.2. Rung giật cả hai mắt11 – 15
5.11. Liệt một hay nhiều dây thần kinh vận động nhãn cầu (dây số III – nhánh vận động nhãn cầu; số IV; số VI): Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh 
5.12. Tổn thương nhánh 1 dây thần kinh số V: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh 
5.13. Viêm giác mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực tối đa không quá 45% cộng cả tỷ lệ ở Mục 5.12 
5.14. Teo dây thần kinh thị giác (dây thần kinh số II): Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác 
6. Tổn thương võng mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác 
7. Sẹo giác mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác và cộng thêm (cộng lùi) 5% – 10% 
8. Tổn hại môi trường trong suốt (thủy dịch – thủy tinh dịch) 
8.1. Chấn thương nhãn cầu còn dị vật nội nhãn không thể lấy được gây chứng mắt bị nhiễm đồng hoặc sắt 
8.2. Tổ chức hóa dịch kính 
Ghi chú: Mục 8: Căn cứ thị lực, áp dụng thị lực tính theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 5% – 10% vì nguy cơ ảnh hưởng thị lực và kích thích viêm lâu dài 

 

TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO GIẢM THỊ LỰC VÌ TỔN THƯƠNG CƠ QUAN THỊ GIÁC

Giao điểm của 2 trục tung – trục hoành là tỷ lệ % tổn thương cơ thể chung của 2 mắt do giảm thị lực (sau khi đã được chỉnh kính). Thị lực của mỗi mắt được biểu diễn trên 1 trục (trục tung hoặc trục hoành) phân ra các độ 8/10 – 10/10 (bình thường), 7/10 – 6/10 (giảm rất nhẹ), 5/10, 4/10… đến sáng – tối (ST) âm tính. Thị lực đếm ngón tay 3m trở xuống được coi là mù.

Thị lực10/10

8/10

7/10

6/10

5/104/103/102/101/101/20dưới

1/20

ST

(-)

10/10 – 8/1005811141721253141
7/10 – 6/10581114172125313545
5/108111417212531354151
4/1011141721253135414555
3/1014172125313541455161
2/1017212531354145515565
1/1021253135414551556171
1/2025313541455155617181
dưới 1/2031354145515561718185
ST (-)41455155616571818587

 

IX. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Răng – Hàm – Mặt%
1. Xương hàm, gò má, cung tiếp và khớp thái dương – hàm 
1.1. Gãy xương hàm trên; gãy xương hàm dưới; gãy xương gò má, cung tiếp can tốt, không ảnh hưởng chức năng6 – 10
1.2. Gãy xương hàm trên hoặc xương hàm dưới can xấu, gây sai khớp cắn21 – 25
1.3. Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can tốt16 – 20
1.4. Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can xấu, gây sai khớp cắn31 – 35
1.5. Gẫy xương gò má cung tiếp can xấu16 – 20
1.6. Mất một phần xương hàm trên hoặc một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ mất răng)31 – 35
1.7. Mất một phần xương hàm trên và một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ mất răng) 
1.7.1. Cùng bên41 – 45
1.7.2. Khác bên51 – 55
1.8. Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc xương hàm dưới61
1.9. Tổn thương xương hàm, khớp thái dương hàm gây dính khớp hạn chế há miệng 
1.9.1. Từ 1,5 đến 3 cm21 – 25
1.9.2. Dưới 1,5 cm36 – 40
2. Răng (tính cho răng vĩnh viễn) 
2.1. Mất một răng 
2.1.1. Mất răng cửa, răng nanh (số 1, 2, 3)1,5
2.1.2. Mất răng hàm nhỏ (số 4, 5)1,25
2.1.3. Mất răng hàm lớn số 71,5
2.1.4. Mất răng hàm lớn số 62,0
2.2. Mất từ 2 đến 8 răng ở cả hai hàm thì tính tỷ lệ theo Mục 2.1 
Ghi chú: Nếu không lắp được răng giả tỷ lệ nhân đôi.

Nếu đã lắp răng giả tỷ lệ tính bằng 50% mất răng

 
2.3. Mất từ 8 đến 19 răng ở cả hai hàm15 – 18
2.4. Mất toàn bộ một hàm hoặc mất từ 20 răng trở lên ở cả hai hàm21 – 25
2.5. Mất toàn bộ răng hai hàm31
3. Phần mềm 
Khuyết hổng lớn ở xung quanh hốc miệng, tổn thương mũi, má nhưng chưa được phẫu thuật tạo hình làm trở ngại đến ăn, uống, nói51 – 55
4. Lưỡi 
4.1. Mất một phần nhỏ đầu lưỡi, ảnh hưởng đến ăn, nói6 – 10
4.2. Mất một nửa đến hai phần ba lưỡi31 – 35
4.3. Mất ba phần tư lưỡi, kể từ đường gai chữ V trở ra (còn gốc lưỡi)51 – 55
5. Tổn thương hệ thống tuyến nước bọt 
5.1. Gây hậu quả khô miệng21 – 25
5.2. Gây rò kéo dài26 – 30
X. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Tai – Mũi – Họng%
1. Tai 
1.1. Nghe kém hai tai 
1.1.1. Nghe kém nhẹ hai tai6 – 10
1.1.2. Nghe kém nhẹ một tai – trung bình một tai16 – 20
1.1.3. Nghe kém nhẹ một tai – nặng một tai21 – 25
1.1.4. Nghe kém nhẹ một tai – quá nặng một tai26 – 30
1.1.5. Nghe kém trung bình hai tai 
1.1.5.1. Mức độ I (thiếu hụt thính lực từ 36 đến 45%)21 – 25
1.1.5.2. Mức độ II (thiếu hụt thính lực từ 46 đến 55%)26 – 30
1.1.6. Nghe kém trung bình một tai – nghe kém nặng một tai31 – 35
1.1.7. Nghe kém trung bình một tai – nghe kém rất nặng một tai36 – 40
1.1.8. Nghe kém nặng hai tai 
1.1.8.1. Mức độ I (thiếu hụt thính lực từ 56 đến 65%)41 – 45
1.1.8.2. Mức độ II (thiếu hụt thính lực từ 66 đến 75%)46 – 50
1.1.9. Nghe kém nặng một tai – Nghe kém quá nặng một tai51 – 55
1.1.10. Nghe kém quá nặng hai tai 
1.1.10.1. Mức độ I (thiếu hụt thính lực từ 76 đến 95%)61 – 65
1.1.10.2 Mức độ II (thiếu hụt thính lực 100%)71
1.2. Nghe kém một tai 
1.2.1. Nghe kém nhẹ một tai3
1.2.2. Nghe kém trung bình một tai9
1.2.3. Nghe kém nặng một tai11 – 15
1.2.4. Nghe kém quá nặng một tai16 – 20
1.3. Sẹo thủng màng nhĩ hay sẹo xơ dính màng nhĩ do sóng nổ làm giảm sức nghe. Xác định tỷ lệ theo mức độ nghe kém 
1.4. Viêm tai giữa mạn tính sau chấn thương sóng nổ gây tổn thương tai giữa

Tỷ lệ theo sức nghe và cộng thêm từ 5 đến 10% (cộng lùi) tùy theo viêm tai giữa một bên hay hai bên, có kèm theo cholesteatome cộng thêm từ 11 đến 15% (cộng lùi)

 
1.5. Vết thương vành tai 
1.5.1. Mất một phần một vành tai hoặc sẹo co rúm một vành tai5 – 9
1.5.2. Mất hoàn toàn một vành tai16 – 20
1.5.3. Mất hoàn toàn hai vành tai26 – 30
1.6. Sẹo chít hẹp ống tai 
1.6.1. Sẹo làm hẹp ống tai một bên (hạn chế âm thanh)3 – 6
1.6.2. Sẹo làm hẹp ống tai hai bên11 – 15
1.6.3. Nếu ống tai bị bít kín tỷ lệ tính theo mức độ nghe kém cộng lùi tỷ lệ ống tai bị bịt kín 
1.6.4. Nếu ống tai bị bít kín gây viêm ống tai ngoài thì cộng từ 5 đến 7% ở từng bên tai (cộng lùi) 
1.7. Vỡ xương đá không để lại di chứng16 – 20
1.8. Vỡ xương đá để lại di chứng: Tỷ lệ Mục 1.7 cộng tỷ lệ di chứng (cộng lùi) 
2. Mũi xoang
2.1. Khuyết mũi 
2.1.1. Khuyết một phần mũi ảnh hưởng ít thẩm mỹ5 – 9
2.1.2. Khuyết một phần mũi có chỉ định ghép da11 – 15
2.1.3. Khuyết một phần mũi có chỉ định ghép da và sụn21 – 25
2.1.4. Khuyết nửa mũi31 – 35
2.1.5. Khuyết hoàn toàn mũi41 – 45
2.2. Sẹo chít hẹp lỗ mũi (do chấn thương) ảnh hưởng đến thở 
2.2.1. Sẹo chít hẹp một lỗ mũi6 – 10
2.2.2. Sẹo bít cả một lỗ mũi16 – 20
2.2.3. Sẹo chít hẹp hai lỗ mũi, ảnh hưởng nhiều đến thở, ngửi26 – 30
2.2.4. Sẹo bít hoàn toàn cả hai lỗ mũi phải thở bằng mồm36 – 40
2.3. Tổn thương tháp mũi (Gẫy, sập xương sống mũi, vẹo vách ngăn) 
2.3.1. Không ảnh hưởng đến chức năng thở và ngửi6 – 10
2.3.2. Ảnh hưởng nhiều đến thở và ngửi26 – 30
2.4. Rối loạn khứu giác một bên 
2.4.1. Rối loạn khứu giác một bên6 – 10
2.4.2. Mất khứu giác hoàn toàn một bên

Tỷ lệ được cộng lùi từ 5 đến 10% đối với những nghề đặc biệt sử dụng khứu giác (sản xuất nước hoa, hương liệu, nấu ăn….)

11 – 15
2.5. Viêm mũi teo (Trĩ mũi) 
2.5.1. Viêm mũi teo một bên mũi16 – 20
2.5.2. Viêm mũi teo hai bên31 – 35
2.6. Chấn thương xoang 
2.6.1. Vỡ rạn hay lún thành xoang hàm hoặc xoang trán không di lệch11 – 15
2.6.2. Mất một phần hay vỡ di lệch thành xoang hàm hoặc xoang trán16 – 20
2.6.3. Chấn thương phức hợp mũi – sàng (vỡ kín mũi – sàng – bướm) cộng lùi với các tổn thương phối hợp đi kèm của các cơ quan khác36 – 40
2.7. Chấn thương sọ – mặt (tầng trên, giữa, dưới) theo tỷ lệ tổn thương các chức năng liên quan 
2.8. Viêm xoang sau chấn thương 
2.8.1. Viêm đơn xoang 
2.8.1.1. Một bên6 – 10
2.8.1.2. Hai bên11 – 15
2.8.2. Viêm đa xoang 
2.8.2.1. Một bên16 – 20
2.8.2.2. Hai bên26 – 30
2.8.3. Viêm xoang còn dị vật nằm trong xoang (chưa lấy ra được hoặc mổ không lấy ra được) hoặc có lỗ rò: Tỷ lệ Mục 2.8.1 hoặc 2.8.2 cộng lùi 5% 
3. Họng
3.1. Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng đến nuốt nhẹ (khó nuốt chất đặc)11 – 15
3.2. Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng khó nuốt (khó nuốt chất lỏng)26 – 30
3.3. Ăn qua ống thông dạ dày (sonde) hoặc phải mở thông dạ dày do không ăn được qua đường họng71 – 75
3.4. Mất vị giác: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh 
4. Thanh quản
4.1. Rối loạn tiếng nói do tổn thương của thanh quản – họng hoặc các cơ vùng cổ 
4.1.1. Nói khó 
4.1.1.1. Nói khó mức độ nhẹ (câu ngắn)16 – 20
4.1.1.2. Nói khó mức độ vừa (từng tiếng)26 – 30
4.1.1.3. Nói khó mức độ nặng (không rõ tiếng)41 – 45
4.1.2. Không nói được phải giao tiếp bằng hình thức khác61
4.2. Rối loạn giọng nói (do tổn thương nội thanh quản – dây thanh) 
4.2.1. Nói khản giọng11 – 15
4.2.2. Nói không rõ tiếng21 – 25
4.2.3. Mất tiếng41 – 45
Ghi chú: Tỷ lệ được cộng lùi thêm 10% đối với những nghề hoạt động giao tiếp hàng ngày chủ yếu bằng tiếng nói (ca sĩ, diễn viên, phát thanh viên, giáo viên, nhạc công bộ hơi…) 
4.3. Rối loạn hô hấp (khó thở thanh quản) 
4.3.1. Khó thở nhẹ (chỉ xuất hiện khi hoạt động gắng sức đặc biệt)21 – 25
4.3.2. Khó thở vừa (trung bình: khó thở xuất hiện khi gắng sức nhẹ)41 – 45
4.3.3. Khó thở nặng (khó thở thường xuyên, kể cả khi nghỉ ngơi)61 – 65
4.3.4. Phải mở khí quản vĩnh viễn81

Những trường hợp đặc biệt:

 1. Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó.
 2. Trường hợp mất hẳn chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn chỉ được coi như mất bộ phận đó hoặc mất chi.
 3. Trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người bị tai nạn chỉ còn một mắt và nay mất nốt mắt lành còn lại thì được coi như mất hoàn toàn hai mắt.
 4. Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền bồi thường sẽ là tổng số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tổng số tiền bồi thường sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.
 5. Những trường hợp thương tật không được liệt kê trong Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng sẽ được bồi thường theo tỷ lệ trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong Bảng hoặc được căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
 6. Nạn nhân bị chết nhưng không xác định được tung tích hoặc không có người thừa kế hợp pháp thì số tiền bồi thường căn cứ chi phí thực tế cần thiết để mai táng và phục vụ cho việc lưu trữ tìm tung tích nạn nhân. Tổng số tiền bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

 

PHỤ LỤC VII

BẢNG TỶ LỆ TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

 1. Trường hợp chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên được bồi thường 100 triệu đồng, cụ thể như sau:
 2. Suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên do:
 3. a) Mù hoặc mất hoàn toàn hai mắt.
 4. b) Rối loạn tâm thần hoàn toàn không thể chữa được.
 5. c) Hỏng hoàn toàn chức năng nhai và nói (câm).
 6. d) Mất hoặc liệt hoàn toàn hai tay (từ vai hoặc khuỷu xuống) hoặc hai chân (từ háng hoặc đầu gối xuống).

đ) Mất cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mất một cánh tay và một bàn chân, hoặc một cánh tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một bàn chân.

 1. e) Mất hoàn toàn khả năng lao động và làm việc (toàn bộ bị tê liệt, bị thương dẫn đến tình trạng nằm liệt giường hoặc dẫn đến tàn tật toàn bộ vĩnh viễn).
 2. g) Cắt toàn bộ một bên phổi và một phần phổi bên kia.
 3. Các trường hợp suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa (nếu có) hoặc tổng mức độ suy giảm khả năng lao động theo khoản II dưới đây từ 81% trở lên.
 4. Trường hợp suy giảm khả năng lao động dưới 81% được bồi thường 100 triệu đồng nhân với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động theo bảng sau:
Mức độ suy giảm khả năng lao độngTỷ lệ suy giảm khả năng lao động
I. CHI TRÊN 
1. Mất một cánh tay từ vai xuống (tháo khớp vai)75%
2. Cắt cụt cánh tay từ dưới vai xuống70%
3. Cắt cụt một cánh tay từ khuỷu xuống (tháo khớp khuỷu)65%
4. Mất trọn một bàn tay hay năm ngón của một bàn60%
5. Mất 4 ngón tay trên một bàn40%
6. Mất ngón cái và ngón trỏ35%
7. Mất 3 ngón tay: Ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn30%
8. Mất 1 ngón cái và 2 ngón khác35%
9. Mất 1 ngón cái và 1 ngón khác30%
10. Mất 1 ngón trỏ và 2 ngón khác35%
11. Mất 1 ngón trỏ và 1 ngón giữa30%
12. Mất 1 ngón cái và 1 đốt bàn25%
Mất 1 ngón cái20%
Mất cả đốt ngoài10%
Mất 1/2 đốt ngoài7%
13. Mất 1 ngón trỏ và 1 đốt bàn20%
Mất 1 ngón trỏ18%
Mất 2 đốt 2 và 310%
Mất đốt 38%
14. Mất trọn 1 ngón giữa hoặc ngón đeo nhẫn (cả 1 đốt bàn)18%
Mất 1 ngón giữa hoặc 1 ngón đeo nhẫn15%
Mất 2 đốt 2 và 38%
Mất đốt 34%
15. Mất hoàn toàn 1 ngón út và đốt bàn15%
Mất cả ngón út10%
Mất 2 đốt 2 và 38%
Mất đốt 34%
16. Cứng khớp bả vai25%
17. Cứng khớp khuỷu tay25%
18. Cứng khớp cổ tay25%
19. Gãy tay can lệch hoặc mất xương làm chi ngắn trên 3 cm và chức năng quay sấp ngửa hạn chế hoặc tạo thành khớp giả25%
20. Gãy xương cánh tay ở cổ giải phẫu, can xấu, hạn chế cử động khớp vai35%
21. Gãy xương cánh tay 
– Can tốt, cử động bình thường15%
– Can xấu, teo cơ25%
22. Gãy 2 xương cẳng tay12%
23. Gãy 1 xương quay hoặc trụ10%
24. Khớp giả 2 xương25%
25. Khớp giả 1 xương15%
26. Gãy đầu dưới xương quay10%
27. Gãy mỏm trâm quay hoặc trụ8%
28. Gãy xương cổ tay10%
29. Gãy xương đốt bàn8%
30. Gãy xương đòn 
– Can tốt8%
– Can xấu, cứng vai18%
– Có chèn ép thần kinh mũ30%
31. Gãy xương bả vai 
– Gãy vỡ, khuyết phần thân xương10%
– Gãy vỡ ngành ngang17%
– Gãy vỡ phần khớp vai30%
32. Gãy xương ngón tay3%
II. CHI DƯỚI 
33. Mất 1 chân từ háng xuống (tháo khớp háng 1 đùi)75%
34. Cắt cụt 1 đùi 
1/3 trên70%
1/3 giữa hoặc dưới55%
35. Cắt cụt 1 chân từ gối xuống (tháo khớp gối)60%
36. Tháo khớp cổ chân hoặc mất 1 bàn chân55%
37. Mất xương sên35%
38. Mất xương gót35%
39. Mất đoạn xương chày, mác gây khớp giả cẳng chân35%
40. Mất đoạn xương mác20%
41. Mất mắt cá chân 
– Mắt cá ngoài10%
– Mắt cá trong15%
42. Mất cả 5 ngón chân45%
43. Mất 4 ngón cả ngón cái38%
44. Mất 4 ngón trừ ngón cái35%
45. Mất 3 ngón, 3-4-525%
46. Mất 3 ngón, 1-2-330%
47. Mất 1 ngón cái và ngón 220%
48. Mất 1 ngón cái15%
49. Mất 1 ngón ngoài ngón cái10%
50. Mất 1 đốt ngón cái8%
51. Cứng khớp háng45%
52. Cứng khớp gối30%
53. Mất phần lớn xương bánh chè và giới hạn nhiều khả năng duỗi cẳng chân trên đùi45%
54. Gãy chân can lệch hoặc mất xương làm ngắn chi 
– Ít nhất 5 cm40%
– Từ 3 cm đến dưới 5 cm35%
55. Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo ngoài35%
56. Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo trong25%
57. Gãy xương đùi 1/3 giữa hoặc dưới 
– Can tốt20%
– Can xấu, trục lệch, chân dạng hoặc khép, teo cơ (Trường hợp phải mổ được thanh toán mức tối đa)30%
58. Gãy 1/3 trên hay cổ xương đùi (Trường hợp mổ được thanh toán tối đa) 
– Can tốt, trục thẳng25%
– Can xấu, chân vẹo, đi đau, teo cơ35%
59. Khớp giả cổ xương đùi45%
60. Gãy 2 xương cẳng chân (chày + mác)20%
61. Gãy xương chày15%
62. Gãy đoạn mâm chày15%
63. Gãy xương mác10%
64. Đứt gân bánh chè15%
65. Vỡ xương bánh chè (trường hợp mổ thanh toán tối đa)10%
66. Vỡ xương bánh chè bị cứng khớp gối hoặc teo cơ tứ đẩu25%
67. Đứt gân Achille (đã nối lại)15%
68. Gãy xương đốt bàn7%
69. Vỡ xương gót15%
70. Gãy xương thuyền15%
71. Gãy xương ngón chân4%
72. Gãy ngành ngang xương mu25%
73. Gãy ụ ngồi25%
74. Gãy xương cánh chậu 1 bên20%
75. Gãy xương chậu 2 bên, méo xương chậu40%
76. Gãy xương cùng 
– Không rối loạn cơ tròn10%
– Có rối loạn cơ tròn25%
III. CỘT SỐNG 
77. Cắt bỏ cung sau 
– Của 1 đốt sống35 %
– Của 2 đến 3 đốt sống trở lên45%
78. Gãy xẹp thân 1 đốt sống (không liệt tủy)30%
79. Gãy xẹp thân 2 đốt sống trở lên (không liệt tủy)45%
80. Gãy vỡ mỏm gai hoặc mỏm bên 
– Của 1 đốt sống10%
– Của 2 đến 3 đốt sống25%
IV. SỌ NÃO 
81. Khuyết xương sọ (chưa có biểu hiện thần kinh, tâm thần) 
– Đường kính dưới 6 cm25 %
– Đường kính từ 6 đến 10 cm40%
– Đường kính trên 10 cm50%
82. Rối loạn ngôn ngữ do ảnh hưởng của vết thương đại não 
– Nói ngọng, nói lắp khó khăn ảnh hưởng đến giao tiếp30%
– Không nói được do tổn hại vùng Broca60%
– Mất khả năng giao dịch bằng chữ viết (mất nhận biết về ngôn ngữ do tổn hại vùng Wernicke)55%
83. Lột da đầu toàn bộ (1 phần theo tỉ lệ)45%
84. Vết thương sọ não hở 
– Xương bị nứt rạn40%
– Lún xương sọ30%
– Nhiều mảnh xương đi sâu vào não50%
85. Chấn thương sọ não kín 
– Vỡ vòm sọ (đường rạn nứt thường, lõm hoặc lún xương)20%
– Vỡ xương lan xuống nền sọ không có liệt dây thần kinh ở nền sọ30%
– Vỡ xương lan xuống nền sọ, liệt dây thần kinh ở nền sọ40%
86. Chấn thương não 
– Chấn động não8%
– Phù não40%
– Giập não, dẹp não50%
– Chảy máu khoang dưới nhện40%
– Máu tụ trong sọ (ngoài màng cứng, trong màng cứng, trong não)30%
V. LỒNG NGỰC 
87. Cắt bỏ 1 đến 2 xương sườn15%
88. Cắt bỏ từ 3 xương sườn trở lên25%
89. Cắt bỏ đoạn mỗi xương sườn8%
90. Gãy 1 – 2 xương sườn7%
91. Gãy 3 xương sườn trở lên15%
92. Gãy xương ức đơn thuần (chức năng phân tim và hô hấp bình thường)15%
93. Mẻ hoặc rạn xương ức10%
94. Cắt toàn bộ một bên phổi70%
95. Cắt nhiều thùy phổi ở 2 bên, DTS giảm trên 50%65%
96. Cắt nhiều thùy phổi ở 1 bên50%
97. Cắt 1 thùy phổi35%
98. Tràn dịch, khí, máu màng phổi (chỉ chọc hút đơn thuần)5%
99. Tràn khí, máu màng phổi (phải dẫn lưu mổ cầm máu)20%
100. Tổn thương các van tim, vách tim do chấn thương (chưa suy tim)50%
101. Khâu màng ngoài tim: 
– Phẫu thuật kết quả hạn chế60%
– Phẫu thuật kết quả tốt35%
VI. BỤNG 
102. Cắt toàn bộ dạ dày75%
103. Cắt đoạn dạ dày50%
104. Cắt gần hết ruột non (còn lại dưới 1 m)75%
105. Cắt đoạn ruột non40%
106. Cắt toàn bộ đại tràng75%
107. Cắt đoạn đại tràng50%
108. Cắt bỏ gan phải đơn thuần70%
109. Cắt bỏ gan trái đơn thuần60%
110. Cắt phân thùy gan, tùy vị trí, số lượng và kết quả phẫu thuật40%
111. Cắt bỏ túi mật45%
112. Cắt bỏ lá lách40%
113. Cắt bỏ đuôi tụy, lách60%
114. Khâu lỗ thủng dạ dày25%
115. Khâu lỗ thủng ruột non30%
116. Khâu lỗ thủng đại tràng30%
117. Đụng rập gan, khâu gan35%
118. Khâu vỏ lá lách25%
119. Khâu tụy30%
VII. CƠ QUAN TIẾT NIỆU, SINH DỤC 
120. Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bình thường50%
121. Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bị tổn thương hoặc bệnh lý70%
122. Cắt 1 phần thận trái hoặc phải30%
123. Chấn thương thận 
– Nhẹ (không phải xử lý đặc hiệu, theo dõi dưới 5 ngày)4%
– Trung bình (phải dùng thuốc đặc trị, theo dõi trên 5 ngày)10%
– Nặng (có đụng dập, phải can thiệp ngoại khoa)47%
124. Cắt 1 phần bàng quang27%
125. Mổ thông bàng quang vĩnh viễn70%
126. Khâu lỗ thủng bàng quang30%
127. Mất dương vật và 2 tinh hoàn ở người 
– Dưới 55 tuổi chưa có con70%
– Dưới 55 tuổi có con rồi55%
– Từ 55 tuổi trở lên35%
128. Cắt bỏ dạ con và buồng trứng 1 bên ở người 
– Dưới 45 tuổi chưa có con60%
– Dưới 45 tuổi có con rồi30%
– Từ 45 tuổi trở lên25%
129. Cắt vú ở nữ 
Dưới 45 tuổi: 
– 1 bên20%
– 2 bên45%
Từ 45 tuổi trở lên: 
– 1 bên15%
– 2 bên30%
VIII. MẮT 
130. Mất hoặc mù hoàn toàn 1 mắt 
– Không lắp được mắt giả55%
– Lắp được mắt giả50%
131. Một mắt thị lực còn đến 1/1030%
132. Một mắt thị lực còn từ 2/10 đến 4/1012%
133. Một mắt thị lực còn từ 5/10 đến 7/107%
IX. TAI – MŨI – HỌNG 
134. Điếc 2 tai 
– Hoàn toàn không phục hồi được75%
– Nặng (Nói to hoặc thét vào tai còn nghe )60%
– Vừa (Nói to 1 đến 2 m còn nghe )35%
– Nhẹ (Nói to 2 đến 4 m còn nghe)15%
135. Điếc 1 tai 
– Hoàn toàn không phục hồi được30%
– Vừa15%
– Nhẹ8%
136. Mất vành tai 2 bên20%
137. Mất vành tai 1 bên10%
138. Sẹo rúm vành tai, chít hẹp ống tai20%
139. Mất mũi, biến dạng mũi18%
140. Vết thương họng sẹo hẹp ảnh hưởng đến nuốt20%
X. RĂNG – HÀM – MẶT 
141. Mất 1 phần xương hàm trên và 1 phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống 
– Khác bên80%
– Cùng bên70%
142. Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc dưới70%
143. Mất 1 phần xương hàm trên hoặc 1 phần xương hàm dưới (từ 1/3 đến 1/2 bị mất) từ cành cao trở xuống35%
144. Gãy xương hàm trên và hàm dưới can xấu gây sai khớp cắn nhai, ăn khó30%
145. Gãy xương gò má, cung tiếp xương hàm trên hoặc xương hàm dưới gây rối loạn nhẹ khớp cắn và chức năng nhai15%
146. Khớp hàm giả do không liền xương hay khuyết xương20%
147. Mất răng: 
– Trên 8 cái không lắp được răng giả30%
– Từ 5 đến 7 răng15%
– Từ 3 đến 4 răng8%
– Từ 1 đến 2 răng5%
148. Mất 3/4 lưỡi còn gốc lưỡi (từ đường gai V trở ra)75%
149. Mất 2/3 lưỡi từ đầu lưỡi50%
150. Mất 1/3 lưỡi ảnh hưởng đến phát âm15%
151. Mất 1 phần nhỏ lưỡi (dưới 1/3) ảnh hưởng đến phát âm10%
XI. VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM, BỎNG 
152. Vết thương phần mềm (VTPM) gây đau, rát, tê, co kéo, ảnh hưởng đến gân, cơ, mạch máu lớn, thần kinh12%
153. VTPM ở ngực, bụng ảnh hưởng đến hô hấp35%
154. VTPM để lại sẹo xơ cứng làm biến dạng mắt gây trở ngại đến ăn, nhai và cử động cổ40%
155. VTPM khuyết hổng lớn ở chung quanh hốc miệng, vết thương môi và má ảnh hưởng nhiều đến ăn uống.50%
156. Mất 1 phần hàm ếch làm thông giữa mũi và miệng20%
157. Bỏng nông (độ I, độ II) 
– Diện tích dưới 5 cm5%
– Diện tích từ 5 đến15%10%
– Diện tích trên 15%15%
158. Bỏng sâu (độ III, độ IV, độ V) 
– Diện tích dưới 5%20%
– Diện tích từ 5 đến 15%35%
– Diện tích trên 15%60%

Những trường hợp đặc biệt:

 1. Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó.
 2. Trường hợp mất hẳn chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn chi được coi như mất từng bộ phận đó hoặc mất chi.
 3. Trong trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người lao động chỉ có một mắt và nay mất nốt mắt lành còn lại thì được coi là suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn trên 81%.
 4. Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền bồi thường sẽ là tổng số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tổng số tiền bồi thường sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.
 5. Những trường hợp suy giảm khả năng lao động không được liệt kê trong Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm này sẽ được bồi thường theo tỷ lệ trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không xác định được tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, việc bồi thường sẽ được căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
 6. Trường hợp có sự khác biệt giữa tỷ lệ suy giảm khả năng lao động quy định tại Phụ lục này và kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì lấy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lớn hơn.

 

PHỤ LỤC VIII

(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…., ngày…. tháng…. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số…./2023/NĐ-CP ngày / /2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới như sau:

– Tên tổ chức được thành lập:

– Địa chỉ:

– Nội dung hoạt động:

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác và tuân thủ quy định pháp luật của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo:
– Liệt kê rõ tài liệu kèm theo.
CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IX

(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…., ngày…. tháng…. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số…./2023/NĐ-CP ngày   /   /2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới như sau:

– Tên thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới cũ:

– Tên thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới mới:

– Lý do thay đổi:

Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác và tuân thủ quy định pháp luật của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo:
– Liệt kê rõ tài liệu kèm theo.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC X

CÁC MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

STTMẫu báo cáoTên Báo cáo
1 Mẫu số 1Báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
2 Mẫu số 2Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
3 Mẫu số 3Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm bắt buộc công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng
4 Mẫu số 4Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 

Mẫu số 1

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM
BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:…

Kỳ báo cáo: Năm…

STTLoại xeSố lượng xe (chiếc)Phí bảo hiểm (triệu đồng)Số vụ tai nạn (vụ)Số người chết (người)Số tiền bồi thường (triệu đồng)
Về ngườiVề tài sản
Đầu kỳCuối kỳĐầu kỳCuối kỳĐầu kỳCuối kỳĐầu kỳCuối kỳĐầu kỳCuối kỳĐầu kỳCuối kỳ
IXe mô tô 2 bánh            
IIXe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự            
IIIXe ô tô không kinh doanh vận tải (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí)            
IVXe ô tô kinh doanh vận tải (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí)            
VXe ô tô chở hàng (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí)            
VIXe khác (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí)            
Tổng cộng            

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
…, ngày… tháng… năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

 

Mẫu số 2

BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG
BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:…

Kỳ báo cáo: Năm…

   STTDanh mục cơ sở (*)Số lượng cơ sởPhí bảo hiểm

(triệu đồng)

Bồi thường bảo hiểm

(triệu đồng)

Số vụ tổn thấtTổng số tiền bảo hiểm

(triệu đồng)

Phí bảo hiểm gốcPhí bảo hiểm giữ lạiBồi thường bảo hiểm gốcBồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
        
         

(*) Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo theo danh mục cơ sở nêu tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số…/2023/NĐ-CP ngày…/…/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
…, ngày… tháng… năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

 

Mẫu số 3

BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM BẮT BUỘC
CÔNG TRÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:…

Kỳ báo cáo: Năm….

STTCông trình xây dựng được bảo hiểm (*)Số lượng công trìnhPhí bảo hiểm
(triệu đồng)
Bồi thường bảo hiểm
(triệu đồng)
Số vụ tổn thấtTổng số tiền bảo hiểm
(triệu đồng)
Phí bảo hiểm gốc Phí bảo hiểm giữ lạiBồi thường bảo hiểm gốcBồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại  
ICÔNG TRÌNH DÂN DỤNG       
1.1Nhà ở       
1.2Công trình công cộng       
IICÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP       
2.1Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng cấp III trở lên       
2.2….       
        
        
        
Tổng cộng       

(*) Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo chi tiết theo loại công trình xây dựng nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số…/2023/NĐ-CP ngày…/…/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
..., ngày… tháng… năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

 

Mẫu số 4

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, NỘP
TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:…

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm…./năm…

STTChỉ tiêu báo cáoSố tiền (đồng)
1Tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề 
2Số tiền phải nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính 
3Số tiền đã nộp 6 tháng đầu năm 
4Số tiền đã nộp 6 tháng cuối năm 
5Số tiền đã nộp cả năm 
6Số tiền còn phải nộp trong năm tài chính 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
..., ngày… tháng… năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

Tải văn bản: PDF