Công văn Số: 168/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện Luật Xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 168/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện Luật Xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:  Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1172/SXD-GĐ ngày 11/11/2005 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện Luật Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

– Đối với các công trình, hạng mục công trình đã ký hợp đồng nhưng việc thực hiện hợp đồng bị chậm do khó khăn trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình, không phải do lỗi của nhà thầu gây ra như Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu tại văn bản số 1172/SXD-GĐ thì căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, giá trúng thầu và mặt bằng giá cả khi thực hiện điều chỉnh, chủ đầu tư điều chỉnh giá trị hợp đồng xây dựng cho những khối lượng công việc chưa thực hiện. Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng xây dựng được thực hiện căn cứ theo qui định của Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 và Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng.

– Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật như qui định của Luật Xây dựng bao gồm thẩm định bản vẽ và dự toán thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định cả thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định dự toán xây dựng công trình.

– Chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được lập dự toán và tính vào tổng mức đầu tư, tổng dự toán để trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Những dự án không được thực hiện (không được phê duyệt) mới phải trình duyệt riêng chi phí chuẩn bị đầu tư. Đối với nguồn vốn Nhà nước việc tổ chức thẩm định chi phí này do người quyết định đầu tư quyết định; Đối với nguồn vốn khác do chủ đầu tư quyết định.

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận
– Như trên
– Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Đinh Tiến Dũng

Tải văn bản: PDF