Công văn 77/BKH-DN về đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 77/BKH-DN
V/v đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi:
Đồng Kính gửi:
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty như sau:

 1. Sở Kế hoach và Đầu tư tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, công ty. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 13, Luật Doanh nghiệp. Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu MĐ-1, MĐ-2, MĐ-3 gửi kèm Công văn này.
 2. Trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 mà chưa được xử lý thì Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét hồ sơ, vân dụng những quy định về đăng ký kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.
 3. Trình tự đăng ký kinh doanh thực hiện theo Điều 12, Luật doanh nghiệp. Việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo Điều 6, Luật doanh nghiệp.
 4. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện theo Điều 18, Điều 19, Luật Doanh nghiệp. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp được thực hiện theo mẫu MG-1, MG-2, MG-3 gửi kèm Công văn này.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một dẫy có mười chữ số gồm 3 bộ phận cấu thành theo quy tắc sau:

– Hai chữ số đầu là mã tỉnh nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kèm Công văn này.

– Hai chữ số tiếp theo là mã loại hình doanh nghiệp: 01 là doanh nghiệp tư nhân; 02 là công ty trách nhiệm hữu hạn; 03 là công ty cổ phần.

– Sáu chữ số còn lại là số thứ tự của doanh nghiệp thuộc mỗi loại hình đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào các quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp và Công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đánh số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy tắc nêu trên) và lập sổ đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Trong qúa trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

 


Nơi nhận:
– Như trên,
– Văn phòng Chính phủ,
– Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,
– Các Bộ: Tư pháp, Thương mại, Tài chính
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam
– Lưu: VP, DN (5)
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Trần Xuân Giá

 

MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

01. Hà Nội32. Đà Nẵng
02. Hải Phòng33. Quảng Nam
03. Hà Tây34. Quảng Ngãi
04. Hải Dương35. Bình Định
05. Hưng Yên36. Phú Yên
06. Hà Nam37. Khánh Hòa
07. Nam Định38. Kon Tum
08. Thái Bình39. Gia Lai
09. Ninh Bình40. Đăk Lăk
10. Hà Giang41. Thành Phố Hồ Chí Minh
11. Cao Bằng42. Lâm Đồng
12. Lào Cai43. Ninh Thuận
13. Bắc Kạn44. Bình Phước
14. Lạng Sơn45. Tây Ninh
15. Tuyên Quang46. Bình Dương
16. Yên Bái47. Đồng Nai
17. Thái Nguyên48. Bình Thuận
18. Phú Thọ49. Bà Rịa – Vũng Tàu
19. Vĩnh Phúc50. Long An
20. Bắc Giang51. Đồng Tháp
21. Bắc Ninh52. An Giang
22. Quảng Ninh53. Tiền Giang
23. Lai Châu54. Vĩnh Long
24. Sơn La55. Bến Tre
25. Hòa Bình56. Kiên Giang
26. Thanh Hóa57. Cần Thơ
27. Nghệ An58. Trà Vinh
28. Hà Tĩnh59. Sóc Trăng
29. Quảng Bình60. Bạc Liêu
30. Quảng Trị61. Cà Mau
31. Thừa Thiên – Huế 

 

MẪU MĐ-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(dùng cho Doanh nghiệp tư nhân)

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

 1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………..  Nam/Nữ:………..
 2. Sinh ngày …… tháng …… năm …………… Dân tộc: ………………. Quốc tịch:……………..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: …………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/……/………….. Nơi cấp:…………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: …………………………………………………….

Là chủ doanh nghiệp tư nhân:

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân với nội dung sau:

 1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: ……………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ………………………………………………………

Email: ………………………………………………….. Website: ………………………………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh ……………………………………………………………………………………..
 2. Vốn đầu tư ban đầu:…………………………………………………………………………………………….

Tổng số:…………………………………………………………………………………………………………………

Trong đó:

– Tiền Việt Nam ……………………………………………………………………………………………………….

– Ngoại tệ tự do chuyển đổi ……………………………………………………………………………………….

– Vàng …………………………………………………………………………………………………………………….

Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản; có thể thành lập danh mục riêng kèm theo đơn)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tên, địa chỉ chi nhánh…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 9 của Luật Doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo đơn:
– ………….
– …………
– …………
……….., ngày … tháng … năm 200 …
Chủ doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MG-1

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số: ……………………………………………..

 1. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch …………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt ………………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ………………………………………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Vốn đầu tư ban đầu: ……………………………………………………………………………………………..
 2. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên ……………………………………………………………………………………… Nam/Nữ …………..

Sinh ngày …. tháng …. năm ……………… Dân tộc: ………………….. Quốc tịch: ……………………..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/……./…………….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại ………………………………………………………………………………………………………….

Chữ ký của chủ doanh nghiệp ……………………………………………………………………………………

 1. Tên, địa chỉ chi nhánh…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Ngày … tháng … năm 200..
Chức danh người cấp giấy CNĐKKD
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo MẫU MG-1)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Số TTNgày, tháng, năm đăng ký thay đổiNội dung đăng ký thay đổiCơ quan ĐKKD (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MĐ-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(dùng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn)

Kính gửi: …………………………………………………………….

 1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………  Nam/Nữ:………….
 2. Sinh ngày …… tháng ……. năm …………. Dân tộc: ……………………. Quốc tịch: ……………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/……/………… Nơi cấp…………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ……………………………………………………….

Là đại diện theo pháp luật của Công ty:

Đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn với nội dung sau:

 1. Tên Công ty : ………………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt………………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ………………………………………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh ……………………………………………………………………………………….
 2. Vốn điều lệ…………………………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo danh sách các thành viên góp vốn)

 1. Tên, địa chỉ chi nhánh……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết bản thân và các thành viên không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo đơn:
– ………….
– …………
– …………
……….., ngày … tháng … năm 200 …
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN
(Kèm theo đơn ĐKKD)

Số TTTên thành viên góp vốnĐịa chỉSố vốn gópPhần vốn góp của mỗi thành viênChia raghi chú
Tiền Việt namNgoại tệVàngTài sản khác 
12345678910

 

 ….., Ngày … tháng … năm ….
Người đại diện pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MG-2

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Số: …………………………….

 1. Tên Công ty: ………………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch …………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt ………………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………. Fax: ……………………………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Vốn Điều lệ : ……………………………………………………………………………………………………….
 2. Danh sách thành viên:
Số TTHọ và tênĐịa chỉSố vốn gópPhần vốn góp của mỗi thành viênghi chú
      

 

 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên: …………………………………………………………………………………… Nam/Nữ:………….

Sinh ngày ……. tháng ……. năm ……. Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: ……………………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: …………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại …………………………………………………………………………………………………………

Chữ ký …………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên, địa chỉ chi nhánh:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 Ngày … tháng … năm 200..
Chức danh người cấp giấy CNĐKKD
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(tiếp theo MẫU MG-2)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Số TTNgày, tháng, năm đăng ký thay đổiNội dung đăng ký thay đổiCơ quan ĐKKD (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MĐ-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(dùng cho công ty cổ phần)

Kính gửi: …………………………………………………………

 1. Họ và tên: …………………………………………………………………………..  Nam/Nữ:…………….
 2. Sinh ngày ……. tháng …… năm …………………. Dân tộc: ………… Quốc tịch: ………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ……………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………… Fax: ……………………………………………….

Là đại diện theo pháp luật của Công ty:

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau:

 1. Tên công ty : ………………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………….. Fax: …………………………………………………

 1. Ngành, nghề kinh doanh ………………………………………………………………………………………
 2. Vốn điều lệ:…………………………………………………………………………………………………………

Mệnh giá cổ phần ……………………………………………………………………………………………………

Tổng số cổ phần………………………………………………………………………………………………………

Loại cổ phần (ghi rõ tổng số từng loại trong đó số lượng dự kiến chào bán)………………………………………..

 1. Số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua (danh sách kèm theo)
 2. Tên, địa chỉ chi nhánh:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết bản thân và các cổ đông sáng lập không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp và liên đới hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo đơn:
– ………….
– …………
– …………
……, ngày … tháng … năm 200 ..
Người đại diện pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

SỐ CỔ PHẦN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐĂNG KÝ MUA

(kèm theo đơn ĐKKD)

Số TTTên cổ đông sáng lậpĐịa chỉSố cổ phần đăng ký muaGhi chúTổng sốChia ra theo loại cổ phầnGhi chúPhổ thông
123456789

 

 Ngày … tháng … năm 200…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU MG-3

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: …….

 1. Tên công ty ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch …………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt ………………………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………. Fax: ……………………………………………

 1. Ngành, nghề kinh doanh ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Vốn điều lệ:………………………………………………………………………………………………………….
 2. Tên, địa chỉ cổ đông sáng lập
Số TTHọ và tênĐịa chỉSố cổ phầnGhi chú
     

 

 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………  Nam/ Nữ: ………..

Sinh ngày …… tháng …… năm ……….. Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:………………..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Chữ ký: …………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên, địa chỉ chi nhánh:…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 …., ngày … tháng … năm 200…
Chức danh người cấp giấy CNĐKKD
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải văn bản: PDF