Công văn 4785/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4785/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 Kính gửi:Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
(Số 499 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
 

Trả lời công văn số 86/CĐ.KCN ngày 07/10/2013 của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, không quy định trường hợp nếu hết hạn hợp đồng lao động thì không phải trả lương trong thời gian điều trị. Vì vậy, người sử dụng lao động vẫn phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động trong thời gian điều trị tai nạn lao động mặc dù trong thời gian này hợp đồng lao động hết hiệu lực.
  2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 và Điều 1 Thông tư số 39/2012/TT-BYT ngày 05/6/2012 của Bộ Y tế thì chi phí giám định y khoa lần đầu do người sử dụng lao động chi trả, chi phí giám định thương tật tái phát do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, trừ trường hợp người lao động tự yêu cầu giám định.
  3. Về kết luận thế nào là ổn định thương tật, cơ quan có chức năng kết luận thương tật đã được điều trị ổn định để đưa đi giám định y khoa, đề nghị Công đoàn các KCN Bình Dương có văn bản gửi Bộ Y tế để được hướng dẫn.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để công đoàn biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Hoàng Minh Hào

Tải văn bản: PDF