Công văn 34/TTLLTPQG-TTrC về việc hướng dẫn thực hiện đương nhiên xóa án tích

BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 34/TTLLTPQG-TTrC
V/v hướng dẫn thực hiện đương nhiên được xóa án tích

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Ngày 27/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, ngày 29/6/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 99/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 (Nghị quyết số 144/2016/QH13). Theo đó ngày 13/9/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành số 276/TANDTC-PC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ những nội dung có liên quan được quy định có hiệu lực thi hành tại các văn bản trên đây, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cho các trường hợp đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 như sau:

  1. Trường hợp Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đề nghị xóa án tích thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích của cá nhân có yêu cầu thì hướng dẫn cho những người này thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP theo quy định của Luật LLTP (vì nội dung Phiếu LLTP đã thể hiện rõ đương sự đã được xóa án tích hay chưa), sau đó tiến hành xác minh và cấp Phiếu LLTP theo quy định.
  2. Đối với những trường hợp do cá nhân chưa hiểu những quy định có liên quan đến xóa án tích đã có hiệu lực thi hành tại Bộ luật hình sự 2015 và họ đã đến cơ quan Tòa án thực hiện yêu cầu cấp giấy chứng nhận xóa án tích không thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án: Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan Tòa án trên địa bàn hướng dẫn cho những cá nhân này đến Sở Tư pháp thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP tránh tình trạng cơ quan Tòa án nhận hồ sơ, sau đó lại chuyển cho Sở Tư pháp xử lý như tại một số địa phương trong thời gian vừa qua.
  3. Về điều kiện đương nhiên xóa án tích: Thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015: “2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
  4. a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
  5. b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
  6. c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
  7. d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

  1. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này”.

Tuy nhiên, trong thực tế, sau thời hạn được quy định trên đây, người bị kết án mới thi hành những nội dung liên quan đến các “quyết định khác của bản án” như: nộp án phí, bồi thường thiệt hại … thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong các “quyết định khác của bản án”.

  1. Về thời hạn cấp Phiếu LLTP đối với người được đương nhiên xóa án tích có yêu cầu cấp Phiếu LLTP: Thực hiện theo khoản 1 Điều 48 Luật LLTP là tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
  2. Về xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích đối với những trường hợp chưa có thông tin về tình trạng thi hành án phí hình sự trong bản án của người bị kết án có yêu cầu cấp Phiếu LLTP:

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP khẳng định đã nộp án phí nhưng đã làm mất giấy biên nhận của người thu án phí, đề nghị Sở Tư pháp có văn bản xác minh gửi cơ quan thi hành án dân sự có liên quan yêu cầu cung cấp thông tin: Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự có văn bản trả lời không rõ, không có thông tin về tình trạng thi hành án phí của người bị kết án nêu trên thì Sở Tư pháp thực hiện xóa án tích nếu có đủ các điều kiện khác theo quy định.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo những người bị kết án này chưa thi hành án phí thì Sở Tư pháp đề nghị những người này đến cơ quan thi hành án có liên quan yêu cầu thi hành án phí theo quy định. Căn cứ thông báo của cơ quan thi hành án về việc đã thi hành hay không tiếp nhận thi hành án án phí, Sở Tư pháp thực hiện xóa án tích nếu có đủ các điều kiện khác theo quy định.

Ngoài nội dung xác minh liên quan đến thi hành án phí hình sự trên đây đối với việc xác minh những nội dung trong các “quyết định khác của bản án” nếu có vướng mắc, tùy từng trường hợp cụ thể, đề nghị Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu hướng dẫn nghiệp vụ gửi Trung tâm LLTP quốc gia để được hướng dẫn giải quyết.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện đương nhiên xóa án tích của Trung tâm LLTP quốc gia, xin gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Lương Nhân Hòa, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu LLTP, Trung tâm LLTP quốc gia; số điện thoại 04 6684 1313; 09386 19368 để được giải đáp chi tiết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
– Các Phó Giám đốc Trung tâm (để biết);
– Lưu: VT, HCTH, TTrC.
GIÁM ĐỐC

Hoàng Quốc Hùng

Tải File PDF