Công văn 2624/LĐTBXH-CSLĐVL V/v: áp dụng pháp luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 2624/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v: áp dụng pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Canon Vietnam A1-KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

 

Trả lời công văn số HR1/07 ngày 30/7/2002 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2003, nên mọi điều, khoản của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật này đều được áp dụng từ ngày 01/01/2003.

Căn cứ vào nguyên tắc nêu trên, thì bất kỳ hợp đồng lao động xác định thời hạn nào được ký kết từ ngày 01/01/2003 trở về sau và bất kỳ hợp đồng lao động xác định thời hạn nào đã ký kết trước ngày 01/01/2003, nhưng đến thời điểm đó vẫn còn hiệu lực thi hành đều được coi là hợp đồng lao động thứ nhất để áp dụng khoản 2 Điêu 27 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung./.

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LĐ VÀ VL

Nguyễn Đại Đồng

Tải văn bản: PDF