Công văn 2200/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 2200/BXD-KSTK
V/v: hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005

Kính gửi:  Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng, Sở Xây dựng một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

1) Về thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật:

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” đã quy định rõ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Theo đó, việc thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không thay thế trách nhiệm và việc thẩm định của chủ đầu tư. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nư­ớc có thẩm quyền được quy định tại mục IV, phần I, Thông tư­ số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ”.

Khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật, cơ quan quản lý nhà nư­ớc có thẩm quyền chỉ thẩm định những nội dung như quy định đối với thẩm định thiết kế cơ sở nêu tại mục IV, phần I Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựng. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật trình cơ quan quản lý nhà nư­ớc có thẩm quyền để thẩm định chỉ cần bao gồm những bản vẽ liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở. Chủ đầu tư vẫn phải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật với đầy đủ nội dung quy định tại điểm d, khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng.

2) Về uỷ quyền thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phân cấp cho cấp huyện quyết định đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ vào năng lực và điều kiện cụ thể của phòng có chức năng quản lý xây dựng ở cấp huyện để uỷ quyền cho phòng thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

3) Về việc trình hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo mục III, phần I Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án bao gồm thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở đến cấp quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định dự án. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án của cấp quyết định đầu tư gửi hồ sơ thiết kế cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm định thiết kế cơ sở. Không yêu cầu hồ sơ thiết kế cơ sở phải có bản tính chi tiết. Trường hợp được cấp quyết định đầu tư đồng ý, chủ đầu tư có thể gửi hồ sơ thiết kế cơ sở trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở.

Hồ sơ thiết kế cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền để thẩm định thiết kế cơ sở gồm 4 bộ. Sau khi kết thúc thẩm định, cơ quan thẩm định xác nhận vào thiết kế cơ sở và lưu 1 bộ để kiểm tra sự tuân thủ thiết kế cơ sở đã được thẩm định khi xây dựng công trình; 3 bộ còn lại được gửi đơn vị đầu mối thẩm định dự án của cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư và Sở Xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình.

4) Về nội dung thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo mục IV, phần I Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựng, nội dung thẩm định thiết cơ sở bao gồm:

  1. a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng. Sự hợp lý về bố trí mặt bằng, tuyến công trình, các điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật…

Đối với các dự án nhóm A có báo cáo đầu tư theo nội dung quy định tại điều 4 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, việc thẩm định sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch phát triển ngành căn cứ vào chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án nhóm B và C, việc thẩm định sự phù hợp của thiết cơ sở với quy hoạch phát triển ngành căn cứ vào ý kiến của Bộ quản lý ngành hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp.

Đối với các dự án triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc thẩm định sự phù hợp của thiết cơ sở với quy hoạch xây dựng căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt (hoặc thoả thuận của cơ quan quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng tại địa phương đối với trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt).

  1. b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc.

Việc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng thực hiện theo Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng. Trường hợp không phải thi tuyển thiết kế kiến trúc, tổ chức tư vấn thiết kế lập một số phương án thiết kế để chủ đầu tư lựa chọn phương án tốt nhất làm căn cứ lập thiết kế cơ sở.

  1. c) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với thuyết minh dự án về quy mô xây dựng, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình, các số liệu sử dụng trong thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng. Các tiêu chuẩn được áp dụng trong các giải pháp thiết kế.

Các tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế cơ sở phải đáp ứng quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và phải được chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, phải tuân thủ “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Khi thẩm định thiết kế cơ sở, không yêu cầu tính toán kiểm tra mức độ an toàn của thiết kế cơ sở so với các tiêu chuẩn được áp dụng.

  1. d) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập dự án và thiết kế cơ sở theo quy định.

Các nhà thầu khảo sát xây dựng và nhà thầu lập thiết kế cơ sở phải có năng lực phù hợp với công việc thực hiện, phải có đăng ký kinh doanh theo quy định (hoặc giấy phép thầu xây dựng tại Việt Nam đối với nhà thầu nước ngoài).

Các chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế phải có năng lực phù hợp với công việc đảm nhận, phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư và kỹ sư hoạt động xây dựng là người nước ngoài (hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được công nhận để hành nghề tại Việt Nam.

5) Về thời gian thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo khoản 8, điều 9, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ, thời gian thẩm định thiết kế cơ sở không quá 30 ngày làm việc đối với các dự án nhóm A, 15 ngày làm việc đối với các dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở phải đảm bảo thời gian thẩm định, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định của mình.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện và hướng dẫn thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định của Luật Xây dựng.

 

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký

Nguyễn Văn Liên

 

Tải văn bản: PDF